SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

55.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine RH« broj 76/07, 38/09, 55/11,90/ 11,50/12,55/12 i 80/13) i članka 21. Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/ 13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 22. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izradi Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva -UPU31

I. PRAVNA OSNOVA

Članak 1.

Izrada Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva-UPU31 (u daljnjem tekstu:Plan) izrađuje se u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine RH« 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Pravilnika o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine RH« 106/98, 39/04, 45/ 04 i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU PLANA

Članak 2.

Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 55/ 06, 23/10, 36/10, 19/13) na području uvale Muroskva u Novom Vinodolskom planirano je povećanje kapaciteta priveza plovila luke otvorene za javni promet lokalnog značaja u Novom Vinodolskom.

Županijska lučka uprava Novi Vinodolski iskazala je interes za privođenje namjeni ovog dijela uvale. Člankom 192. Prostornog plana uređenja Grada Novi Vinodolski za privođenje namjeni područja uvale Muroskva za privez plovila potrebno je prethodno donijeti Urbanistički plan uređenja (UPU31, IS2).

III. OBUHVAT PLANA

Članak 3.

Obuhvat Plana određen je Prostornim planom uređenja Grada Novi Vinodolski Grada Novi Vinodolski.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU PLANA

Članak 4.

Područje uvale Muroskva je neizgrađeni dio područja Novi Vinodolski koji čini dio područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Novi Vinodolski kojom upravlja Županijska lučka uprava Novi Vinodolski.

Predmetna lokacija pogodna je za izgradnju novih priveza plovila, a samo osmišljavanje prostora za privez plovila potrebno je odrediti donošenjem posebnog Plana odnosno Urbanističkog plana uređenja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Muroskva.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA U OBUHVATU PLANA

Članak 5.

Planom će se odrediti lokacije i broj vezova za privez brodica na planiranom dijelu luke otvorene za javni promet u uvali Muroskva sukladno ocjeni mogućnosti same uvale za prihvat odgovarajućeg broja brodica na morskom dijelu , a također će se na kopnenom dijelu utvrditi mogućnosti osmišljavanja odgovarajuće druge ponude odnosno djelatnosti koje mogu biti od koristi za vlasnike brodica. Osmišljavanjem ovog prostora stvorit će se uvjeti za mogućnost povećanja broja priveza plovila na području Grada Novi Vinodolski.

VI. STRUČNA PODLOGA ZA IZRADU PLANA

Članak 6.

Plan će se izraditi na posebnoj geodetskoj podlozi u mjerilu 1:1000.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 7.

Stručne podloge ( podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koji su potrebni za izradu Izmjena Plana osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima svaki iz svog djelokruga, a pribavit će se u skladu s odredbom članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji u roku od 15 dana od dana dostave poziva.

VIII. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PLANA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI PLANA

Članak 8.

Utvrđuje se popis tijela i osoba koje će sudjelovati u izradi Plana iz područja svog djelokruga:

-Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14,

-Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, Zagreb,

-Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb,

-Javna ustanova, Zavod za prostorno uređenje, Splitska 2, 51 000 Rijeka,

-Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze, Ciottina 17 b, 51 000 Rijeka,

-KTD IVANJ d.o.o.,Trg I.Mažuranića 1, Novi Vinodolski,

-KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.,Dubrova 22, Novi Vinodolski.

-Županijska lučka uprava Novi Vinodolski, Trg Vinodolskog zakona 5, Novi Vinodolski,

-Lučka kapetanija Rijeka, Ispostava Novi Vinodolski, Obala kneza Branimira 3, Novi Vinodolski.

IX. ROKOVI ZA IZRADU PLANA

Članak 9.

Rokovi za izradu pojedinih faza Plana su slijedeći:

-dostava zahtjeva za izradu Plana od strane tijela i osoba određenih posebnim propisima-u roku od najviše 30 dana,

-utvrđivanje prijedloga Plana za potrebe javne rasprave-u roku od najviše 30 dana od prihvaćanja Nacrta prijedloga Plana,

-javni uvid o prijedlog Plana-u trajanju od najviše 30 dana,

-izrada Izvješća o javnoj raspravi-u roku od najviše 30 dana od proteka roka za davanje pisanih primjedbi i prijedloga,

-izrada Nacrta konačnog prijedloga Plana-u roku od najviše 15 dana od prihvaćanja Izvješća sa javne rasprave,

-davanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima-u roku od najviše 30 dana,

-izrada konačnog prijedloga Izmjena Plana-u roku od najviše 15 dana od isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima,

-ishođenje suglasnosti Ministarstva prostornog uređenja i graditeljstva-u roku od najviše 45 dana od zaprimanja zahtjeva,

-donošenje Plana-u roku od 15 dana računajući od dobivanja suglasnosti Ministarstva zaštite prostornog uređenja i graditeljstva.

X. IZVORI FINANCIRANJA IZMJENA PLANA

Članak 10.

Izrada Plana neće se financirati iz sredstava proračuna, već će se financirati iz drugih sredstava.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/13-01/8

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 22. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=51250&odluka=55
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr