SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 27. Petak, 26. srpnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

48.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine RH« broj 24/11, 61/11 i 27/13), članka 3. Proračuna Grada Novi Vinodolski za 2013. godinu (»Službene novine PGŽ« broj 51/12) i članka 21. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 2. sjednici održanoj dana 22. srpnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za razdoblje
lipanj - prosinac 2013. godine

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se način raspoređivanja sredstava iz Proračuna Grada Novog Vinodolskg za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine.

Članak 2.

Sredstva u Proračunu Grada Novi Vinodolski za 2013. godinu, a za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću osigurana su iznosu od 60.000,00 kn.

Za razdoblje od početka 2013. godine do stupanja na snagu Odluke Vlade RH o raspisivanju izbora, za namjenu iz stavka 1. ovog članka Gradsko vijeće donijelo je Odluku kojom je rasporedilo 30.000,00 kn.

Ovom Odlukom raspodjeljuju se sredstva za rad političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Novog Vinodolskog za razdoblje lipanj - prosinac 2013. godine, a koja se odnose na ovaj saziv Gradskog vijeća te iznose 30.000,00 kn.

Članak 3.

Iznos sredstava za svakog člana u Gradskom vijeću utvrđuje se u visini od 1.923,08 kn, tako da se pojedinoj političkoj stranci i vijećniku s liste grupe birača raspoređuju sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja Gradskog vijeća, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 9 17.307,69 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 4 7.692,31 kn

- Hrvatska seljačka stranka 1 1.923,08 kn

- Vijećnik s liste grupe birača 1 1.923,08 kn

Članak 4.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola, političkim strankama također pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Gradskog vijeća, a kako slijedi:

- Hrvatska demokratska zajednica 5 961,53 kn

- Socijaldemokratska partija Hrvatske 1 192,31 kn

Članak 5.

Sredstva utvrđena u članku 3. i 4. ove Odluke, doznačuju se na žiro račun političke stranke i poseban račun vijećnika s liste grupe birača.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 007-01/13-01/2

Ur. broj: 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 22. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA
NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik Gradskog vijeća

Neven Pavelić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=848&mjesto=51250&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr