SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
129

128.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske je na sjednici 16. prosinca 2004. godine donijela

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu
za 2005. godinu

Članak 1.

Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu za 2005. godinu sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


UKUPNI PRIHODI 1.004.000,00

UKUPNI RASHODI 1.004.000,00


B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Fonda za 2005. godinu i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAIznos u kn


Ekonomska NAZIV PRIHODA 2005. g.

klasifikacija


UKUPNI PRIHODI 1.000.000,00

63 Pomoći od subjekata unutar opće države 1.000.000,00

633 Pomoći iz Proračuna 1.000.000,00

6331 Tekuće pomoći iz Županijskog proračuna 1.000.000,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 4.000,00

641 Prihodi od financijske imovine 4.000,00

6413 Kamate na novčana sredstva 4.000,00

Kamate na depozite po viđenju 4.000,00


SVEUKUPNI PRIHODI 1.004.000,00Ekonomska NAZIV RASHODA 2005. g.

klasifikacija


38 OSTALI RASHODI 1.000.000,00

381 Tekuće donacije 1.000.000,00

3811 Tekuće donacije u novcu 1.000.000,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 4.000,00

343 Ostali financijski rashodi 4.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 4.000,00


UKUPNI RASHODI 1.004.000,00


B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA Iznos u kn


Ekonomska PRIMICI/IZDACI 2005. g.

klasifikacija


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00


Članak 3.

Financijski plan Fonda za unapređivanje kvalitete u sportu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-04/04-02/113

Ur. broj. 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 16. prosinca 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=111&mjesto=00001&odluka=128
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr