SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
OPĆINA KOSTRENA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

19.

Temeljem članka 44. stavak 1. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09 10/13), Općinska načelnica Općine Kostrena donosi sljedeću

ODLUKU
o visini naknade za parkiranje na parkiralištu
u Žurkovu

I.Naknada za parkiranje vozila u zoni Žurkovo sukladno članku 7. Općih uvjeta o načinu naplate parkiranja na parkiralištima s naplatom (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/00), utvrđuje se u sljedećim iznosima:

1.Visina naknade za prva dva sata iznosi 3,00 kn po satu, te svaki daljnji sat parkiranja iznosi 5,00 kn po satu

2.Dodijela do 2 kartice za slobodan prolaz po 1 poslovnom subjektu

3.Besplatno zadržavanje na parkirališnom prostoru do 30 minuta

4.Dostava do 10,00 sati bez vremenskog ograničenja od 30 minuta

5.Osobe sa invaliditetom mogu besplatno koristiti parkirališni prostor uz predočenje iskaznice o utvrđenom invaliditetu

6.Sezonska pretplata za osobe sa prebivalištem na području Općine Kostrena . . . . . . . . . . . . . . . . . 80,00 kn

7.Za ostale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160,00 kn

II.U slučaju kada se prostor parkirališta koristi za
smještaj plovila, naknada iznosi:

. za plovila smještena pod nadstrešnicom - plovila/danu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,39 boda/dužnom m

. za plovila smještena van nadstrešnice - plovila/danu
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,28 boda/dužnom m

1 bod = 1,00 EUR (kunska protuvrijednost za euro
prema srednjem tečaju HNB na dan ispostavljanja
računa).

III.U iznos naknada označenih u točki I. i II. uključen je PDV.

IV.Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o visini naknade za parkiranje
KLASA: 022-06/13-01/3, URBROJ:2170-07-03-13-195
od 9. travnja 2013.

V.Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama
PGŽ«, a stupa nasnagu 8 dana od dana objave.

Klasa: 022-06/13-01/23

Ur. broj: 2170-07-03-13-56

Kostrena, 17. srpnja 2013.

Općinska načelnica
Mirela Marunić, dipl. inž.

Dostaviti:

1.KD KOSTRENA d.o.o. Kostrena

2.Upravni odjel za komunalne djelatnosti

3.Pismohrana

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr