SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina X. - broj 32. Utorak, 31. prosinca 2002.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 HTML

65.

Na temelju članka 22. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na sjednici održanoj dana 20. prosinca 2002. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
za razdoblje 01. 01. 2003. - 01. 01. 2007.

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se izvori prihoda za financiranje gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po djelatnostima i namjenama istih sa procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme u razdoblju od 1. 1. 2003. do 1. 1. 2007.

II. PRIHODI

Članak 2.

Prihodi za razdoblje od 1. 1. 2003. do 1. 1. 2007. godine po dinamici, pojedinačno za svaku godinu i po vrsti prihoda izraženo u kunama su:

***tab***

Članak 4.

Realizacija Programa iz članka 3. točaka A. B. C. D. E. isfinancirati će se iz sredstava komunalnog doprinosa, naknada za koncesiju.

Realizacija Programa iz čl. 3. točke F. i E. od financirati će se iz naknade za priključenje i ostalih proračunskih prihoda.

Članak 5.

Planirani prirez u iznosu od 500.000,00 kuna namjenski će se utrošiti za financiranje Programa sanacije deponije Duplja, sukladno glavi IX. Sporazuma o utvrđivanju udjela u kapitalu JKP Vinodol d.o.o. Crikvenica od 25. 4. 1995.

Članak 6.

Realizaciju Programa iz članka 2. točke F. operativno provodi KTD »Vodovod Žrnovnica« d.o.o. kojem je Grad Novi Vinodolski prenio javne ovlasti.

Realizaciju Programa iz Članka 2. točaka E., H., koji se odnose gradnju objekata i uređenja odvodnje otpadnih voda i na sanaciju deponije »Duplja« provodi GKTD »Ivanj« d.o.o. kojem je Grad prenio javne oblasti.

Trgovačka društva iz stavka 1. i 2. ovog članka dužna su izvješće o realizaciji dijela Programa, utvrđenog ovim člankom, podnijeti Poglavarstvu Grada do kraja mjeseca veljače za prethodnu godinu.

Članak 7.

Provođenje ovog Programa u nadležnosti je Poglavarstva Grada Novi Vinodolski.

Gradsko poglavarstvo dužno je Gradskom vijeću podnijeti izvješće o izvršenju ovog Programa svake godine, do kraja ožujka za prethodnu godinu.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. 1. 2003. godine.

Klasa: 400-06/02-01/21

Ur. broj: 2107/02-01-02-11

Novi Vinodolski, 20. prosinca 2002.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović v.r.

Program gradnje objekata i uređaja komun  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=1&mjesto=51250&odluka=65
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr