SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
129

126.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), točke VII. Odluke o pristupanju projektu »Transgranična inicijativa za promicanje ribarstva na području Jadrana; razvoj tehničke pomoći, logistike i tržišta« (»FISH.LOG«) i prihvaćanju Konvencije između partnera u ostvarivanju projekta (»Službene novine« broj 16/04) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 16. prosinca 2004. godine, donijela je

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za ostvarivanje projekta »Fish.log«
za 2005. godinu

Članak 1.

Financijski plan Proračunskog fonda za ostvarivanje projekta »FISH.LOG« za 2005. godinu (dalje u tekstu: Financijski plan) sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI POSLOVANJA 32.000,00

RASHODI POSLOVANJA 1.735.000,00

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 350.000,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK - 2.053.000,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA 2.623.000,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00

VIŠAK PRIHODA 570.000,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Financijskog plana i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za

klasifikacija 2005. godinu


UKUPNI PRIHODI 32.000,00 6 PRIHODI POSLOVANJA 32.000,00 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države 0,00 631 Pomoći od inozemnih vlada 0,00 6311 Tekuće pomoći od inozemnih vlada 0,00

6312 Kapitalne pomoći od inozemnih vlada 0,00 633 Pomoći iz proračuna 12.000,00 6331 Tekuće pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije 12.000,00 6332 Kapitalne pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije 0,00 64 Prihodi od imovine 20.000,00 641 Prihodi od financijske imovine 20.000,00 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 20.000,00Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za

klasifikacija 2005. godinu


UKUPNI RASHODI (3 + 4) 2.085.000,00 3 RASHODI POSLOVANJA 1.735.000,00 32 Materijalni rashodi 1.714.285,97 321 Naknade troškova zaposlenima 14.000,00 3211 Službena putovanja 14.000,00 322 Rashodi za materijal i energiju 12.500,00 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 12.500,00 323 Rashodi za usluge 1.670.785,97 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 15.020,00 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.550.000,00 3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00 3235 Zakupnine i najamnine 0,00 3237 Intelektualne i osobne usluge 73.500,00 3238 Računalne usluge 15.000,00 3239 Ostale usluge 17.265,97 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 17.000,00 34 Financijski rashodi 20.714,03 343 Ostali financijski rashodi 20.714,03 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 15.714,03 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.000,00 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 350.000,00 422 Postrojenja i oprema 0,00 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu 0,00 426 Nematerijalna proizvedena imovina 350.000,00 4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina (projekti) 350.000,00


B. RAČUN FINANCIRANJA/ZADUŽIVANJA


Ekonomska PRIMICI/IZDACI Plan za

klasifikacija 2005. godinu


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00 NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE 0,00


Članak 3.

Financijski plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-04/04-02/111

Ur.broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 16. prosinca 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=111&mjesto=00001&odluka=126
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr