SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
129

125.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici 16. prosinca 2004. godine donijela«

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za lovozakupnine Primorsko-goranske
županije za 2005. godinu

Članak 1.

Financijski plan Fonda za lovozakupnine Primorsko-goranske županije za 2005. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 564.100,00

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00

RASHODI 2.374.973,27

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU

IMOVINU 0,00

RAZLIKA VIŠAK / MANJAK 1.810.873,27


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA 1.810.873,27


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE

IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

IZDACI ZA FINANCIJSKU

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED.

IZ PRETH. GODINA + NETO 0,00


Članak 2.

Prihodi/primici i rashodi/izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Računu prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Fonda za 2005. godinu i to:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA


Ekonomska NAZIV PRIHODA Plan za

klasifikacija 2005. godinu


UKUPNI PRIHODI (6 + 7) 564.100,00

6 PRIHODI POSLOVANJA 564.100,00

63 POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 557.600,00

633 Pomoći iz proračuna 557.600,00

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 557.600,00

64 PRIHODI OD IMOVINE 6.500,00

641 Prihodi od financijske imovine 6.500,00

6413 Kamate na depozite po viđenju 6.500,00

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00Ekonomska NAZIV RASHODA Plan za

klasifikacija 2005. godinu


UKUPNI RASHODI ( 3 + 4 ) 2.374.973,27

3 RASHODI POSLOVANJA 2.374.973,27

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00

323 Rashodi za usluge 0,00

3233 Usluge promidžbe i informiranja 0,00

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA 2.373.973,27

372 Ostale naknade građanima i kućanstvima u novcu 2.373.973,27

3721 Naknade građanima - vlasnicima zemljišta bez prava lova 2.373.973,27

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00


C. RAČUN FINANCIRANJA / ZADUŽIVANJA


Ekonomska PRIMICI / IZDACI Plan za

klasifikacija 2005. godinu


8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA 0,00

5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA 0,00


Članak 3.

Financijski plan Fonda za lovozakupnine Primorsko-goranske županije za 2005. godinu stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko- goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-04/04-02/110

Ur. broj: 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 16. prosinca 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=111&mjesto=00001&odluka=125
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr