SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 41. Petak, 17. prosinca 2004.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
129

124.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 40. stavak 1. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 16/99 i 13/02) i članka 28. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici 16. prosinca 2004. godine donijela je

FINANCIJSKI PLAN
Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora
Primorsko-goranske županije za 2005. godinu

Članak 1.

Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2005. godinu sastoji se od:

A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA


PRIHODI 217.826,08

PRIHODI OD PRODAJE

NEFINANCIJSKE IMOVINE 0

RASHODI 691.776,08

RASHODI ZA

NEFINANCIJSKU IMOVINU 0

RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK 473.950,00


B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)


RASPOLOŽIVA SREDSTVA

IZ PRETHODNIH GODINA 473.950,00


C. RAČUNA ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


PRIMICI OD FINANCIJSKE 0,00

IMOVINE I ZADUŽIVANJA

IZDACI ZA FINANCIJSKU 0,00

IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 0,00VIŠAK / MANJAK + RASP. SRED.

IZ PRETH. GODINA + NETO 0,00


Članak 2.

Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2005. godinu sastoji se od prihoda / primitaka i rashoda / izdataka i to:


Ekonomska NAZIV PRIHODA Iznos

klasifikacija


UKUPNI PRIHODI 217.826,08

63 POMOĆI OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE 215.326,08

633 Pomoći iz proračuna 45.362,00

6331 Tekuće pomoći iz proračuna 45.362,00

učešće Grada Raba u financiranju Plana 45.362,00

634 Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države 169.964,08

6341 Tekuće pomoći od tijela državne vlasti 169.964,08

sredstva za sanaciju onečišćenja - potonuli brod »Elhawi Star« 169.964,08

64 PRIHODI OD IMOVINE 2.500,00

641 Prihodi od financijske imovine 2.500,00

6413 Kamate na novčana sredstva 2.500,00

Kamate na depozite po viđenju 2.500,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODINIH GODINA 473.950,00


SVEUKUPNO 691.776,08Ekonomska NAZIV RASHODA Iznos

klasifikacija


UKUPNI RASHODI 691.776,08

32 MATERIJALNI RASHODI 690.776,08

323 Rashodi za usluge 690.776,08

3239 Ostale usluge 690.776,08

34 FINANCIJSKI RASHODI 1.000,00

343 Ostali financijski rashodi 1.000,00

3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 1.000,00


Članak 3.

Financijski plan Fonda za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora Primorsko-goranske županije za 2005. godinu stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-04/04-02/109

Ur. broj. 2170/01-92-01-04-3

Rijeka, 16. prosinca 2004.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik

Marinko Dumanić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=111&mjesto=00001&odluka=124
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr