SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/ 13 i 15/13) i članka 6. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. godine donosi

Odluku
o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se naknada za rad zamjenika gradonačelnika Grada Kraljevice, koji dužnost obavlja bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Naknadu za rad zamjenika gradonačelnika Grada Kraljevice čini umnožak koeficijenta i osnovice za izračun naknade.

Koeficijent iz stavka 1. ovog članka iznosi 1,50.

Osnovica iz stavka 1. ovog članka jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika, prema propisima kojima se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.

Članak 3.

Rješenje o visini naknade iz članka 2. ove Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad zamjenika gradonačelnika (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 18/10 i 3/12).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-03/12

Ur.broj: 2170/08-01/13-02

Kraljevica, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr