SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

27.

Temeljem članka 9. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine« broj 40/08 i 44/08) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici 18. srpnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU STOŽERA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA GRADA KRALJEVICE

Članak 1.

Stožer zaštite i spašavanja osniva se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjana posljedica katastrofe i veće nesreće na području Grada Kraljevice.

Članak 2.

Za članove Stožera zaštite i spašavanja Grada Kraljevice imenuju se:

1.Alan Crnković - načelnik Stožera

2.Irena Kolombo - član

3.Ivan Jerčinović - član

4.Ana Prodan - član

5.Vladimir Dročić - član

6.Lenjinka Juričić-Mamilović - član

7.Miranda Copetti Modrčin - član

8.Alen Perušić - član

9.Aleksandar Kružić - član

Članak 3.

Stožer zaštite i spašavanja donosi Plan rada Stožera zaštite i spašavanja Grada Kraljevice.

Članak 4.

Stručne, administrativne i tehničke poslove za potrebe Stožera zaštite i spašavanja obavljat će Jedinstveni upravni odjel Grada Kraljevice.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/09 i 28/12).

Članak 6.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 214-01/13-01/2

Ur.broj: 2170/08-05-13-5

Kraljevica, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVCA

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr