SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 26. Petak, 19. srpnja 2013.
GRAD KRALJEVICA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

25.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/ 12, 7/13 i 15/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice, na sjednici 18. srpnja 2013. godine, donijelo je

Izmjene i dopune
Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice

Članak 1.

U cijelom tekstu Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09) naziv »Odbor za izbor i imenovanja« zamjenjuje se nazivom »Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja« u odgovarajućem padežu i rodu.

U članku 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Gradskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi:

»Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo Grada.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5. u kojem se riječi »na nezavisnoj listi« zamjenjuju riječima »na kandidacijskoj listi grupe birača«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. riječi »nezavisnih vijećnika« brišu se i stavljaju se riječi »vijećnika izabranih s liste grupe birača.«.

Članak 4.

U članku 10. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»U pravilu potpredsjednici Gradskog vijeća se biraju tako da se jedan potpredsjednik bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 5.

U članku 13. riječi »predsjednika klubova vijećnika« brišu se i dodaju se riječi »predstavnika stranaka i vijećnika izabranih s liste grupe birača.«.

Članak 6.

Članak 15. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Radna tijela Gradskog vijeća Grada Kraljevice su:

1.Mandatni odbor,

2.Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja,

3.Odbor za normativnu djelatnost,

4.Odbor za ravnopravnost spolova.«.

Stavak 2. mijenja se i glasi: »Pored radnih tijela navedenih u stavku 1. ovog članka Gradsko vijeće na prijedlog 1/3 vijećnika posebnom odlukom osniva i druga radna tijela u svrhu priprema odluka iz djelokruga Gradskog vijeća.«.

Stavak 4. mijenja se i glasi: »O prijedlogu kandidata za članove radnih tijela glasuje se u cjelini.«.

Članak 7.

U članku 16. stavak 3. alineja 3. mijenja se i glasi:

» - izvješćuje Gradsko vijeće o nastupu mirovanja mandata i prestanku mirovanja mandata vijećnika, prestanku mandata vijećnika prije isteka redovitog četverogodišnjeg mandata te o početku mandata zamjenika vijećnika,«.

Članak 8.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja čine predsjednik, potpredsjednik i tri člana.

Odbor za izbor, imenovanja i dodjelu javnih priznanja bira se na prvoj sjednici Gradskog vijeća iz redova vijećnika.

Odbor za izbor i imenovanja i dodjelu javnih priznanja:

-priprema i podnosi Gradskom vijeću prijedlog za izbor i razrješenje predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća i članova radnih tijela,

-predlaže izbor, imenovanja, razrješenja i opoziv predstavnika Gradskog vijeća u određenim tijelima, pravnim osobama i udrugama,

-predlaže Gradskom vijeću dobitnike javnih priznanja Grada Kraljevice koja se dodjeljuju povodom obilježavanja Dana Grada 6. prosinca, te

-obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom Grada Kraljevice.«.

Članak 9.

U članku 18. u stavku 2. iza alineje 4. dodaje se nova alineja 5. koja glasi:

» - priprema odgovore Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske u slučaju podnošenja zahtjeva za ocjenu zakonitosti općih akata Gradskog vijeća te odgovore Ustavnom sudu Republike Hrvatske u slučaju pokretanja postupka za ocjenu suglasnosti Statuta Grada Kraljevice s Ustavom i zakonom.«.

Dosadašnja alineja 5. postaje alineja 6.

Članak 10.

Članak 20. briše se.

Članak 11.

U članku 24. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ako na raspravi nije nazočan ovlašteni izvjestitelj, Gradsko vijeće ili radno tijelo, može, smatra li da je prisutnost izvjestitelja nužna, raspravu o toj temi prekinuti ili odgoditi.«.

Članak 12.

U članku 25. broj »3« zamjenjuje se brojem »8«.

Članak 13.

U članku 26. riječ »razrješenja« zamjenjuje se riječju »opoziva«.

Članak 14.

U članku 45. iza riječi »gradonačelnik« dodaju se riječi »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Gradonačelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a gradonačelnik ne predloži privremeno financiranje, najmanje 1/3 vijećnika ima pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.«.

Članak 15.

Iza članka 45. dodaje se članak 45.a koji glasi:

»Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Gradsko vijeće i razrješuje gradonačelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«.

Članak 16.

Članak 47. mijenja se i glasi:

»Vijećnici mogu postavljati vijećnička pitanja Gradonačelniku.

Na pitanja postavljena Gradonačelniku mogu odgovoriti i zamjenik gradonačelnika, pročelnik upravnog tijela Grada u čijem djelokrugu su poslovi na koje se pitanje odnosi, kada Gradonačelnik procijeni da bi oni mogli dati precizniji odgovor.

Pitanja se postavljaju usmeno za vrijeme aktualnog sata koji se održava u pravilu na početku svake redovne sjednice Gradskog vijeća. Aktualni sat traje jedan sat.

Vijećnik koji namjerava postaviti pitanje Gradonačelniku obvezan je izvršiti prijavu vijećničkog pitanja službeniku upravnog tijela u čijoj je nadležnosti obavljanje stručnih poslova za potrebe Gradskog vijeća najkasnije 24 sata prije početka sjednice (osobno, poštom, faksom ili elektroničkom poštom) s naznakom na koji se djelokrug rada pitanje odnosi.

Iznimno, pitanja mogu biti bez prijave postavljena usmeno na sjednici Gradskog vijeća uz odobrenje predsjednika vijeća ako to zahtijevaju opravdani razlozi.

Vijećnik ima pravo postaviti najviše dva vijećnička pitanja, a svako postavljanje pitanja može trajati najviše tri minute.

Odgovori na vijećnička pitanja daju se na samoj sjednici, a ukoliko to nije moguće odgovor se može dostaviti u pismenom obliku. Odgovor može trajati najviše pet minuta.

Ako je vijećnik nezadovoljan usmenim odgovorom može zatražiti dostavu pisanog odgovora. Pisani odgovor dostavlja se vijećniku u roku od 30 dana.

U razdoblju između sjednica vijećnici mogu posredstvom predsjednika Vijeća postavljati vijećnička pitanja. Pisani odgovor dostavlja se vijećniku u roku od 30 dana od dana dostave pitanja predsjedniku Vijeća. Iznimno, pismeni odgovor dostavlja se vijećniku u roku od 10 dana, ako predsjednik Vijeća utvrdi da to zahtijevaju opravdani razlozi.

Gradonačelnik dostavlja pisani odgovor vijećniku posredovanjem predsjednika Gradskog vijeća. Predsjednik Gradskog vijeća upućuje pisani odgovor svim vijećnicima.«.

Članak 17.

U članku 48. riječi »zamjeniku gradonačelnika odnosno pročelniku upravnog tijela« brišu se.

Članak 18.

U članku 49. riječi »zamjenik gradonačelnika odnosno pročelnik« brišu se.

Članak 19.

U članku 52. stavak 1. briše se točka i dodaju se riječi »i predsjednik Gradskog vijeća«.

Članak 20.

Članak 53. mijenja se i glasi:

»Gradonačelnik podnosi izvješće po zahtjevu iz članka 52. u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva. Ukoliko jedan zahtjev sadrži veći broj različitih pitanja, rok za podnošenje izvješća iznosi 60 dana od dana primitka zahtjeva.«.

Članak 21.

U članku 57. stavku 4. broj »15« zamjenjuju se brojem »8«.

Iza stavka 5. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,4. i 5. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«.

Članak 22.

U članku 58. stavku 3. rečenica »Sjednica Gradskog vijeća može se održavati i putem video veze.« briše se.

Članak 23.

U članku 62. broj »29« zamjenjuje se brojem »31«.

Članak 24.

U članku 64. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Prijave za raspravu po prijedlogu akta primaju se od vijećnika i predstavnika klubova vijećnika posredstvom predsjednika Gradskog vijeća neposredno nakon uvodnog izlaganja prijedloga akta.«.

Članak 25.

Članak 65. mijenja se i glasi:

»Predsjednik Gradskog vijeća daje vijećnicima riječ po redoslijedu kojim su se prijavili.

Ako vijećnik zatraži riječ kada želi govoriti o povredi Poslovnika predsjednik Gradskog vijeća daje riječ čim je ovaj zatraži. Govor vijećnika ne može trajati dulje od jedne minute, a vijećnik odmah mora navesti članak Poslovnika o čijoj se povredi radi. Predsjednik Gradskog vijeća je dužan poslije iznijetog prigovora dati objašnjenje. Ako vijećnik nije zadovoljan danim objašnjenjem, može zatražiti mišljenje Odbora za normativnu djelatnost. O mišljenju Odbora za normativnu djelatnost odlučuje se bez rasprave.

Vijećniku koji želi odgovoriti na izlaganje (replika) predsjednik Vijeća daje riječ čim završi govor onoga na čije izlaganje vijećnik želi odgovoriti. Replika vijećnika, odnosno odgovor na repliku, ne može trajati dulje od dvije minute.

Vijećnik može odgovoriti na izlaganje (replika) dvaput za svaku točku dnevnog reda.«.

Članak 26.

U članku 70. stavku 2. alineja 6. briše se.

Članak 27.

U članku 79. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Predsjednika Gradskog vijeća, u slučaju spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje prvi potpredsjednik Gradskog vijeća.

Dok zamjenjuje predsjednika Gradskog vijeća, potpredsjednik ima prava i dužnosti predsjednika Gradskog vijeća.«.

Članak 28.

Ovlašćuje se Odbor normativnu djelatnost da utvrdi i izda pročišćeni tekst Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice.

Članak 29.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća Grada Kraljevice stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/12-01/2

Ur.broj: 2170/08-08-13-5

Kraljevica, 18. srpnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr