SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

42.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine« Primorsko-goranske županije, br. 25/09, 35/09 i 13/ 13), a u svezi sa člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08 i 61/11) općinski načelnik Općine Punat donosi

PLAN PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PUNAT
ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Ovim Planom prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat za 2013. godinu utvrđuje se broj osoba koje se planiraju primiti na stručno osposobljavanje, njihova stručna sprema i struka, radna mjesta i poslovi za koje će se osposobljavati ovisno o stupnju obrazovanja, kao i potreban broj izvršitelja.

Članak 2.

Na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Jedinstveni upravni odjel Općine Punat u 2013. godini, planira se primiti sljedeći broj polaznika po strukama i vrsti obrazovanja, kako slijedi:

1. U Jedinstveni upravni odjel Općine Punat - 3 polaznika:

-2 magistra struke ekonomskog smjera - koji će se osposobljavati za poslove glavnog rukovoditelja - pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela.

-1 magistar struke pravnog smjera - koji će se osposobljavati za poslove višeg rukovoditelja - pomoćnika pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela - predstojnika ureda načelnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 112-07/13-01/1

Ur. broj: 2142-02-03/2-13-1

Punat, 12. srpnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK

Marinko Žic

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr