SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11 i 68/13) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Pri

morsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09, 13/13), a u svezi sa člankom 10. Zakona o trgovini (»Narodne novine« broj 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11 i 68/13 ), Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 3. srpnja 2013. godine donosi

ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI
ODLUKE O TRGOVINI NA MALO IZVAN
PRODAVAONICA

Članak 1.

U Odluci o trgovini na malo izvan prodavaonica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 11/08, 19/10 i 33/10 - pročišćeni tekst, 15/11 i 21/12) u članku 3. stavku 2. dodaju se alineje 1. i 2. koje glase:

-na lokaciji iza Parka s anđelom (z.č. 7200/2): prodaja pekarskih proizvoda.

-na lokaciji kod pošte (dio z.č. 8510 i dio 8514/1): prodaja autohtonih hrvatskih proizvoda.

Dosadašnje alineje 1. do 8., postaju alineje 3. do 10.

Članak 2.

U članku 3. dodaje se točka 4. koji glasi:

4) Ulica Kralja Zvonimira, dio z.č. 7936: prodaja suvenira, keramike i maslinovog ulja.

Članak 3.

U članku 5. točki 4. iza alineje 8. dodaje se alineja 9. koja glasi:

-1 kiosk za prodaju cigareta, duhana i pribora za pušenje, dio z.č. 260/1 (između kampa »Pila« i Košljunske ulice).

Dosadašnje alineje 9. do 12. postaju alineje 10. do 13.

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi pročišćeni tekst Odluke o trgovini na malo izvan prodavaonica.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/13-01/5

Ur. broj: 2142-02-01-13-11

Punat, 3. srpnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

PREDSJEDNIK
Goran Gržančić, dr. med.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr