SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
53

51.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće Općine Viškovo, na 38. sjednici održanoj 2. prosinca 2004 godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
na području Općine Viškovo za 2005. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo u 2005.godini za:

- javne površine

- nerazvrstane ceste

- groblje

- javnu rasvjetu

Članak 2.

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2005. godine je sljedeći:

- prihodi od komunalnog doprinosa 6.350.000,00 kuna

UKUPNO:

(slovima:šestmilijunatristopedesettisuća kuna)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

PROGRAM IZGRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Članak 3.

Pod gradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture podrazumijeva se građenje novih, te rekonstrukcija postojećih objekata i uređaja komunalne infrastrukture potrebnih za obavljanje komunalnih djelatnosti, kada se zemljište uređuje u cilju njegovog osposobljavanja za građenje i rekonstrukciju stambenih, poslovnih ili drugih građevinskih objekata.

Članak 4.

Standardi izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđuje se u okviru normativa, a količine prema materijalnim mogućnostima.

Članak 5.

I/Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukturna području Općine Viškovo za 2005. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:

a)Parkiralište Milihovo: podrazumijeva
rashode vezane za: ishođenje građevne
dozvole za II. fazu radova 100.000,00 kuna

b)Uređenje javnih površina: radovi
vezani za uređenje javnih površina 300.000,00 kuna

c)Okoliš sportske dvorane: završetak
II. faze i izrada dokumentacije 300.000,00 kuna

d)Otkup zemljišta za buduće projekte: 100.000,00 kuna

UKUPNO: 800.000,00 kuna

2. Nerazvrstane ceste:

a)Županijska cesta Viškovo - Mladenići
- rekonstrukcija: rashodi vezani za
otkup terena, zgradnju oborinske
kanalizacije i uređenje nogostupa 750.000,00 kuna

b)Županijska cesta Saršoni - Trnovica
- rekonstrukcija: rashodi vezani za
sufinanciranje radova na uređenju
kolnika 300.000,00 kuna

c)Županijska cesta Vozišće - Široli
- rekonstrukcija: rashodi vezani za
izgradnju oborinske kanalizacije,
izmještanje infrastrukture, javnu rasvjetu,
uređenje nogostupa 1.500.000,00 kuna

d)Sabirna cesta u RZ-8 nova cesta:
rashodi vezani za radove na izgradnji
nove ceste s pripadajućom
infrastrukturom 400.000,00 kuna

e)Asfaltiranje nerazvrstanih cesta
- radovi vezani za proširenje i asfaltiranje
cesta, uređenje nogostupa 1.000.000,00 kuna

UKUPNO: 3.950.000,00 kuna

3. Groblje:

a)Mjesno groblje Viškovo - izgradnja
groblja podrazumijeva troškove otkupa
zemljišta, izradu projektne dokumentacije
za novi dio groblja, izgradnju bloka niša
za urne, izradu idejnog projekta i uređenje
prostora oko mrtvačnice i premještaj
centralnog križa, pripremne zemljane
radove za prilazne puteve i temelje niša,
nastavak izgradnje do konačnog
zaokruženja groblja kao cjeline 1.300.000,00 kuna

UKUPNO: 1.300.000,00 kuna

4. Javna rasvjeta:

a)Izdaci za radove na javnoj rasvjeti:
održavanje objekata i uređaja javne
rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina,
javnih cesta koje prolaze kroz naselje
i nerazvrstanih cesta; 300.000,00 kuna

UKUPNO: 300.000,00 kuna

UKUPNO 1.-4. 6.350.000,00 kuna

Ukupni iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje ovog Programa za 2005. godinu je 6.350.000,00 kuna (slovima: šestmilijunatristopedesettisuća kuna).

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 6.

Svi radovi na objektima i uređajima komunalne infrastrukture izvodit će se prema prioritetu koji utvrdi Općinsko poglavarstvo Općine Viškovo.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko - goranske županije.

Klasa: 021-04/04-01/15

Ur. broj: 2170-09-04-01-10

Viškovo, 2. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=110&mjesto=51216&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr