SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 40. Utorak, 14. prosinca 2004.
OPĆINA VIŠKOVO
53

50.

Temeljem članka 11 Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 35/99, 61/00, 32/02 i 100/04) i članka 27. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 15/04), Općinsko vijeće, na sjednici održanoj 2. prosinca 2004. godine donijelo je

PROGRAM MJERA
za unapređenje stanja u prostoru Općine Viškovo
za razdoblje od prosinca 2004. do prosinca 2008.

I . Program mjera za unapređenje stanja u prostoru

Na osnovi izvješća o stanju u prostoru na području Općine Viškovo te nakon provedenih analiza utjecaja prostornih planova na prostorni razvitak, vrednovanja koncepcijskih postavki prostornih planova te donošenja ocjena o nedostacima postojeće dokumentacije prostornog uređenja, ocjenjuje se potrebnim u sljedećem četverogodišnjem razdoblju poduzeti mjere i aktivnosti koje slijede, te se određuje Program mjera za unapređenje stanja u prostoru:

1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja: (mišljenje o svakom Planu pojedinačno);

2. Izrade novih prostornih planova;

3. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu tih planova;

4. Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje

5. Mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja

1. Program postupanja s postojećim dokumentima prostornog uređenja: Potreba izrade i izmjena i dopuna postojećih dokumenata prostornog uređenja - mišljenje o svakom planu pojedinačno.

1.1. Postojeći i važeći planovi na području Općine Viškovo:

1.1.1. PROSTORNI PLAN PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE (»Službene novine« PGŽ broj 14/00): temeljem odluka Općinskog vijeća ustrajati na pokretanju inicijative procesa izmjene i dopune Županijskog prostornog plana u dijelu u kome on određuje lokaciju centralnog županijskog odlagališta otpada.

1.1.2. PROSTORNI PLANOVI OPĆINE

Odluka o prostornom planu Općine Rijeka (»Službene novine« broj 8/86, 27/88 i 12/95): plan primjenjivati do donošenja Prostornog plana uređenja Općine Viškovo

Analizom Odluke o provođenju Prostornog plana Općine Rijeka utvrđeno je da iako naizgled neprecizan, članak 66. odluke o donošenju plana pretstavlja ključnu odrednicu za utvrđivanje razlika i usklađenje nove gradnje sa izgrađenim kontekstom. Navedeni članak unutar odluke ima ulogu regulatora naizgled identičnih maksimalnih veličina i oblikovnih karakteristika okoline i naselja kao cijelina. Njime se treba modificirati primjena plana na različitim područjima i u različitim prostornim cijelinama područja bivše općine Rijeka (Centar grada, urbane jezgre okolnih naselja, rezidencijalna područja stanovanja, ruralna područja u koja se interpoliraju nove stambene zone).

Sukladno navedenom utvrđeno je da:

- Ovisno o području visine niske stambene građevine na području općine Viškovo variraju od P+1 do P+2. je građevina s visinama od 6 do 8,5 metara te se ni u kom slučaju ne može dozvoliti gradnja građevina visine 11 metara mjereno od najniže točke dijela parcele koju pokriva građevina do krovnog vijenca.

- Program se utvrđuje da se na cijelom području općine Viškovo neposrednom provedbom ne mogu graditi višestambene građevine ako ne udovoljavaju sljedećim obaveznim razinama uređenosti prostora. Višestambenim građevinama se u smislu ovog programa podrazumijevaju sve građevine s više od 4 stambene jedinice.

Temeljem članka 84. iste Odluke, prije izdavanja lokacijske dozvole za svaki od namjeravanih zahvata u prostoru, Zaključku Općinskog vijeća i mišljenju Općinskog poglavarstva o gradnji višestambenih građevina očitovat će se sukladno članku 66., te sukladno horizontalnim i vertikalnim gabaritima okolnih građevina, preporučiti najveću moguću visinu građevine.

Ovi nedostaci kao i cjelovito rješenje ovog problema će biti otklonjeni tek donošenjem Prostornog plana uređenja Općine Viškovo.

Pored navedenog Općina Viškovo će sukladno zakonskim odredbama ubuduće biti stranka u upravnom postupku pri ishođenju lokacijskih i građevnih dozvola, te će u izravnom kontaktu s investitorima tražiti mogućnost modificiranja njihovih programa gradnje.

1.1.3. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

- Urbanistički plan uređenja dijela naselja Marinići (»Službene novine« broj 14/98 i 15/00), površina obuhvata plana: 80.50 ha: nužno je do kraja provesti započeti proces izmjene i dopune plana, u cilju usklađenja tekstualnih i kartografskih dijelova plana s pravilnikom o obaveznim sadržajima prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98).

- Urbanistički plan uređenja Furičevo (»Službene novine« broj 14/98 i 15/00), površina obuhvata plana: 23.50 ha: nužno je do kraja provesti započeti proces izmjene i dopune plana, u cilju usklađenja tekstualnih i kartografskih dijelova plana s pravilnikom o obaveznim sadržajima prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98).

- Urbanistički plan uređenja dijela naselja Viškovo-Široli (»Službene novine« broj 14/98 i 15/00), površina obuhvata plana: cca 50 ha: nužno je do kraja provesti započeti proces izmjene i dopune plana, u cilju usklađenja tekstualnih i kartografskih dijelova plana s pravilnikom o obaveznim sadržajima prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98). Izmjenom i dopunom plana će se ovaj plan integrirati u jedinstvenu cjelinu s Urbanističkim planom uređenja Široli.

- Urbanistički plan uređenja Široli (»Službene novine« broj 14/98 i 15/00), površina obuhvata plana: 24.95 ha: nužno je provesti proces izmjene i dopune plana, u cilju usklađenja tekstualnih i kartografskih dijelova plana s pravilnikom o obaveznim sadržajima prostornih planova (»Narodne novine« broj 106/98). Izmjenom i dopunom plana će se ovaj plan integrirati u jedinstvenu cjelinu s Urbanističkim planom uređenja dijela naselja Viškovo

- Urbanistički plan uređenja Radne zone RZ-8 u Viškovu, površina obuhvata plana: 6.35 ha: nužno je do kraja provesti započeti proces izrade plana

1.1.4. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

- Detaljni plan uređenja javnog parkirališta Mlihovo (»Službene novine« PGŽ broj 29/01), - osigurati daljnju primjenu plana.

- Detaljni plan uređenja stambeno poslovne građevine na k.č. 1552,1553,1554, 1555 ,1556/1 u k.o. Marinići, a na temelju odredbi za provođenje Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Marinići, (»Službene novine« PGŽ broj 27/01), - osigurati daljnju primjenu plana.

- Detaljni plan uređenja dijela športsko rekreacijskog centra Marinići - prostor dječjeg vrtića , (»Službene novine« PGŽ broj 27/01), - osigurati daljnju primjenu plana.

- Detaljni plan uređenja zone RZ-7, Zona Gramat i Panon i njegova izmjena i dopuna (»Službene novine« PGŽ broj 6/02 i 26/03) - osigurati daljnju primjenu plana.

- Detaljni urbanistički plan zone Drinkomatik u Jurašima, (»Službene novine« PGŽ broj 5/02) - osigurati daljnju primjenu plana.

- Detaljni urbanistički plan dijela zone centra u Viškovu sjeverno od društvenog doma (»Službene novine« PGŽ broj 6/03), - osigurati daljnju primjenu plana.

- Detaljni plan uređenja dijela zone RZ-5 u Marčeljima i njegova izmjena i dopuna (»Službene novine« PGŽ broj 23/ 02 i 32/04) - osigurati daljnju primjenu plana.

- Detaljni plan uređenja dijela radne zone RZ-8 (»Službene novine« PGŽ broj 31/03) - osigurati daljnju primjenu plana.

- Detaljni plan uređenja stambeno poslovne zone »Adriametal« (»Službene novine« PGŽ broj 31/03) - osigurati daljnju primjenu plana.

- Detaljni plan uređenja zone »Čakovečki mlinovi« u zoni Marinići (»Službene novine« PGŽ broj 26/03) - osigurati daljnju primjenu plana.

- Detaljni plan uređenja »Zone doma za starije i nemoćne osobe« (»Službene novine« PGŽ broj 22/04) - osigurati daljnju primjenu plana.

Osigurati primjenu svih donesenih detaljnih planova uređenja. Provesti do kraja procese donošenja Prostornog plana uređenja Općine Viškovo i Izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja čime će se verificirati u detaljne planove akceptirana nova infrastrukturna rješenja te osigurati usklađenost planova po hijerarhiji i njihova primjena.

1.2. Planovi i studije u izradi

1.2.1. PROSTORNI PLAN OPĆINE

Prostorni plan Općine Viškovo - u fazi usklađenja s Prostornim planom Primorsko-goranske županije: Provesti proces usklađenja i donošenja kao prioritetni zadatak sukladno Zaključcima Općinskog vijeća, a sve aktivnosti uskladiti s uredbom Vlade Republike Hrvatske o načinu donošenja prostornih planova (»Narodne novine« broj 101/98). Obzirom da će u postupku usklađenja doći do značajnih izmjena i dopuna, biti će potrebno provesti postupak javne rasprave o izmjenama i dopunama.

Prostorni plan Općine Viškovo se mora nadopuniti na principima zbrinjavanja komunalnog otpada i odrediti postupanje s komunalniim otpadom.

1.2.2. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

- Urbanistički plan uređenja Kosi, Sroki, Marčelji: provesti proces donošenja plana. Plan se obrađuje u sljedećim mjerilima: kartografski prikazi od 1 do 4 u mjerilu 1:5000,

Planom su obuhvaćena područja:

- Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Marčelji je veličine 91.00 ha.

- Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Sroki je veličine 99.00 ha.

- Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja naselja Kosi je veličine 29.00 ha.

- Urbanistički plan uređenja naselja Saršoni: provesti proces donošenja plana.

Planom su obuhvaćena područja:

-Saršoni I veličine 98.00 ha. Zona Saršoni I obuhvaća naselja: Saršoni, Klići, Garići, Benaši, Zorzići, Globići, Lučići, Maričeva draga, Ronjgi.

-Saršoni II veličine 22.00 ha. Zona Saršoni II obuhvaća naselja: Skvažići, Benčani

- Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela naselja Marinići - provesti proces donošenja plana.

- Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja dijela naselja Viškovo-Široli - provesti proces donošenja plana.

- Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Furićevo - provesti proces donošenja plana.

- Urbanistički plan uređenja radne zone »RZ-8« u Viškovu - provesti proces donošenja plana.

1.2.3. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA U IZRADI

- Detaljni plan uređenja »Poslovni kompleks Filtom«

- Detalji plan uređenja »Poslovni kompleks Ark-Mihelić«

- provesti proces donošenja plana.

2. Izrade novih prostornih planova

Izradi pojedinih planskih dokumenata može se pristupiti temeljem donešenog godišnjeg plana rada Općinskog poglavarstva, uz uvjet da su predviđeni u ovom Programu mjera.

Na prostoru Općine Viškovo pristupit će se temeljem programa mjera za unapređenje stanja u prostoru izradi sljedećih prostorno planskih dokumenata:

2.1. URBANISTIČKI PLANOVI UREĐENJA

- Urbanistički planovi uređenja područja naselja Mladenići, Petrci, Trtni, Blažići, Juraši i dijela naselja Marinići. Planovi će se izrađivati u fazama, od kojih će polazišta i ciljevi biti prva faza, a plan i odredbe za provođenje druga faza izrade, ovisno o dinamici donošenja odluka i mogućnostima financiranja.

2.2. DETALJNI PLANOVI UREĐENJA

- Detaljni plan uređenja zone deponija Viševac nakon sanacije. Obuhvat plana je cca 10 ha.

- Detaljni plan uređenja dijela zone Ronjgi - Plan će se izrađivati u fazama, od kojih će polazišta i ciljevi biti prva faza, a plan i odredbe za provođenje druga faza izrade,

visno o dinamici donošenja odluka i mogućnostima financiranja.

- Detaljni plan uređenja dijela zone Halubjan

- Detaljni plan uređenja društvenog centra Viškovo i parka Milihovo

- Detaljni plan uređenja područja osnovne škole

- Detaljni plan uređenja novog groblja

- Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana urbanističkim planovima uređenja.

- Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana Prostornim planom bivše općine Rijeka.

- Detaljni planovi uređenja za građevine za koje je izrada uvjetovana Prostornim planom uređenja Općine Viškovo po njegovom donošenju.

- Detaljni plan uređenja rekreacijskog centra Marčelji

Zahtjev za izradu dokumenta prostornog uređenja sadržanih u odjeljku 2.2., alineja 4,5 i 6 s programom podnosi investitor upravnom odjelu Općine Viškovo.

Suglasnost na program investitora ili njegov prijedlog se izdaje shodno odredbama, procesom, kriterijima i razinama odlučivanja definiranim ovim programom mjera.

Kriteriji za donošenje odluke su:

- Tipologija susjednih građevina

- Izgled i granice parcele, te njihov odnos prema javnim površinama

- Komunalno opterećenje prostora kao posljedica građenja predložene građevine

- Zadovoljenje potreba za parkiranjem.

2.3. Granice planova koji su u izradi i novih prostornih planova određeni su kartografskim prikazima, a sadržani u navedenim dokumentima i sastavni su dio ovog Programa.

3. Potreba prikupljanja podataka i stručnih podloga za izradu planova

3.1. Za potrebe, ažuriranja dokumentacije o stanju u prostoru i pripremu izrade prostornih planova potrebno je kontinuirano prikupljati i ažurirati geodetsko katastarske podloge područja Općine Viškovo, te ovisno o potrebama pripreme izrade planova, pristupiti izradi separatnih studija o stanju u prostoru.

Posebno je potrebno pristupiti izradi:

b. Skeniranju i digitalizaciji geodetskih i katastarskih podloga

c. Izdvojiti procese odlučivanja koji trebaju posebne informacije za praćenje i unapređenje stanja u prostoru

d. Identificirati informacije i forme prezentacije

e. Odrediti podatke nužne za prikupljanje

f. Oblikovati upravljanje podacima i metodologije kako bi se proizvodile potrebne informacije.

3.2. Zaštita okoliša na prostoru Općine Viškovo temelji se na sljedećim općeprihvaćenim načelima:

- načelo preventivnosti;

- načelo očuvanja vrijednosti prirodnih izvora i biološke raznolikosti:

- načelo zamjene ili nadomještanja drugih zahvatom ;

- načelo cjelovitosti;

- načelo poštivanja prava;

- načelo plaćanja troškova čišćenja;

- načelo sudjelovanja javnosti.

Izvješće o stanju i programu zaštite okoliša obavezna je započeti procese evidentiranja stanja u prostoru i odrediti zone ugroženosti od zagađenja na prostoru Općine Viškovo.

Započeti procese monitoringa i stalnog praćenja stanja u dijelovima ugraženog okoliša, te u zonama u kojima se budućim aktivnostima u korištenju i uređenju prostora očekuju negativni utjecaji na okoliš.

Općina Viškovo sukladno svojim obavezama mora urediti postupanje s komunalnim otpadom.

Postupanje s tehnološkim otpadom je u nadležnosti županije, a s opasnim otpadom u nadležnosti republike Hrvatske.

Komunalni otpad s područja Općine Viškovo treba se do realizacije općinskog komunalnog odlagališta ili iznalaženja drugog riješenja sukladno Zakonu o postupanju s otpadom, odlagati na odlagalište »Viševac«.

U odnosu na komunalni otpad cilj planova treba biti propisivanje mjere koje će osigurati poboljšanje sustava skupljanja komunalnog otpada na prostoru. Mjere bi trebale regulirati razvrstavanje, vrstu i minimalne uvjete za postavu posuda za odlaganje komunalnog otpada.

Ciljevi planova u odnosu na tehnološki otpad na području Općine Viškovo su propisivanje mjera za njegovo evidentiranje po vrstama, količini, mjestu njegovog nastanka.

Potrebno je ustanoviti evidenciju o načinu i mjestu njegovog zbrinjavanja.

Temeljem podataka o vrsti, količinama i načinu postupanja moći će se realizirati monitoring, te sačiniti katastar emisija u okoliš.

Na cijelom području Općine Viškovo u odnosu na evidentirane probleme u postupanju s otpadom, potrebno je:

- Opasni otpad u komunalnom i tehnološkom otpadu treba evidentirati i izdvajati njegovim razvrstavanjem.

- Divlje deponije na području Općine Viškovo treba evidentirati i izraditi programe njihove sanacije.

Spriječiti odlaganje otpada na najosjetljivija područja: šume, ponikve, lokve, čime se neposredno negativno utječe na promjenu ekosustava i promjenu stanja okoliša.

Prostor odlagališta komunalnog otpada Viševac odnosno opasnog otpada Sovjak u procesu su sanacije. Način provedbe sanacije odlagališta Viševac treba biti kapiranje istog višekomponentnom prekrivkom, instaliranjem sustava za aktivnu ekstrakciju odlagališnog plina putem vertikalnih ekstrakcijskih bunara, te kondicioniranje i obrada odlagališnog plina i iz njega odstranjenog otpadnog kondenzata putem uređaja za obradu otpadnih voda. Odlagalište Sovjak treba se sanirati ex situ metodom vađenjem materijala te njegovom obradom postupkom stabilizacije i ugrađivanjem produkta kao sastavnog dijela višekomponentne prekrivke odlagališta Viševac. U okviru sanacijskog programa za oba odlagališta predviđen je i monitoring cijelog saniranog prostora koji uključuje monitoring stanja površinskog sloja sanirane površine (korištenje repera) monitoring odlagališnog plina (povremeno mjerenje sastava odlagališnog plina), automatski kontinuirani monitoring onečišćenja zraka i buke, monitoring otpadnih voda koje se obrađuju (efluenta), te monitoring stanja podzemlja putem vakumskih lizimetara montiranih ispod tijela odlagališta, te podzemne vode na korespondentnim izvorištima na lokaciji Mlaka uz morsku obalu.

S obzirom na to da se praćenje kakvoće zraka Općine Viškovo ne provodi, na prostoru općine Viškovo potrebno je uspostaviti monitoring. Točke za uspostavu monitoringa onečišćenja zraka trebaju biti područja današnjeg odlagališta Viševac i opasnog otpada Sovjak. Mjerne stanice treba realizirati u procesu sanacije prostora odlagališta Viševac i Sovjak

4. Program komunalnih standarda i mjere za njihovo unapređenje.

Program za 2003. i 2004. godinu, koji ujedno predstavlja i plansku veličinu za iduće razdoblje, predviđa izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture te uređenje građevinskog zemljišta.

Uređenje građevinskog zemljišta obuhvaća:

- pripremu zemljišta za izgradnju (izrada prostornih planova, imovinsko-pravne radnje)

- izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Osnovni elementi uređenja građevinskog zemljišta koji se utvrđuju programom mjera su kvantitativna i kvalitativna razina uređenja zemljišta u pojedinim naseljima i njihovim dijelovima, rok u kojem je određeno zemljište potrebno urediti za predviđenu namjenu i izvori financiranja uređenja s obzirom na to da Zakon o komunalnom gospodarstvu u članku 19. stavak 3. definira naselja s uređenim građevinskim zemljištem ako su opremljena najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i opskrbu vodom prema mjesnim prilikama.

(Program temeljen na odlukama Općinskog vijeća- dokument u prilogu )

5. Mjere za provođenje politike uređenja prostora i dokumenata prostornog uređenja

Ovim mjerama sagledavaju se problemi i specifičnosti određenih područja i definiraju se u okviru onih zadaća koje će potaknuti ostvarivanje ciljeva unapređenja stanja u prostoru.

Kako bespravna izgradnja ne mimoilazi ni jednu jedinicu lokalne samouprave i uprave, ovom pitanju treba posvetiti značajniju pažnju i odrediti politiku mjere za sanaciju zatečenog stanja, kao i utvrditi pravila mjere kojima bi se spriječilo daljnje narušavanje vrijednosti i potencijala prostora bespravnom izgradnjom.

U cilju sprečavanja nove bespravne izgradnje potrebno je maksimalno pratiti stanje u prostoru i to putem općinskih službi, odnosno komunalnih redara te ostvariti još kvalitetniju suradnju s nadležnim inspekcijskim službama.

Cilju sagledavanja stvarne razine angažiranosti prostora izraditi kartografske prikaze izgrađenog i neizgrađenog prostora i pratiti proces izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola. Ovim procesom bi se osigurala racionalnost i usmjeravale aktivnosti u pripremi i komunalnom opremanju građevinskog zemljišta.

II. Prijelazne odredbe

II.1. Tumačenje dokumenata prostornog uređenja

Stručno tumačenje dokumenata prostornog uređenja, u svim situacijama, daje Općinsko vijeće Općine Viškovo. Ova se odredba odnosi i na sve planove koje je Općina Viškovo, ugovorom o sukcesiji, preuzeo i primjenjuje.

II.2. Izmjena i dopuna programa mjera

Promjene i izmjene ovog Programa donose se po istom postupku po kojem se donosi i ovaj Program.

Po donošenju prostornih planova razina Prostornog plana Općine i urbanističkih planova uređenja koji su u izradi, potrebno je izvršiti izmjenu i dopunu Programa mjera sukladno Zakonu o prostornom uređenju i odredbama tih prostornih planova.

II.3. Čuvanje programa mjera

Program mjera čuva se u arhivi Općine Viškovo

II.4. Objava

Ovaj Program mjera objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a stupa na snagu danom objave.

Klasa: 021-04/04-01/15

Ur. broj: 2170-09-04-01-5

Viškovo, 2. prosinca 2004.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Općinskog vijeća

Radovan Brnelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=110&mjesto=51216&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr