SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

34.

Temeljem članka 48. stavak 1. točka 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 40. stavak 4. točka 18. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) Općinski načelnik Općine Baška, dana 4. srpnja 2013. godine, donio je

ODLUKU
o imenovanju predstavnika Općine Baška u
Skupštini Ponikve d.o.o.

I.

Za predstavnika Općine Baška u Skupštini Ponikve d.o.o. iz Krka, Vršanska 14, društva čiji je Općina Baška suosnivač, imenuje se mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., Općinski načelnik.

II.

Ova Odluka dostavit će se Općinskom vijeću Općine Baška u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/59

Ur. broj: 2142-03-02/1-13-2

Baška, 4. srpnja 2013.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
Mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr