SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

100.

Na temelju članka 28. stavka 2. točka 2. i stavka 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) i članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/ 09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Uvali Scott, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 9/13) i temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Uvali Scott, Grad Kraljevica (»Elektronički oglasnik javne nabave« broj 2013/S 01K-0045387) članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13), Županijska skupština na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Uvali Scott, Grad Kraljevica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Uvali Scott, Grad Kraljevica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE

Dana 14. ožujka 2013. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Uvali Scott, Grad Kraljevica, (»Službene novine« broj 9/13).

Dana 20. lipnja 2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, nije obavljeno Javno otvaranje ponuda, budući u roku predviđenom za dostavu ponuda nije pristigla niti jedna ponuda.

Iz navedenog razloga nije bilo moguće donijeti Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, te se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje privezišta u Uvali Scott, Grad Kraljevica, poništava.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-55

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=00001&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr