SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

97.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija (»Službene novine« broj 4/13), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija (»Narodne novine« broj 25/13), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13), Županijska skupština na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i
terase ispred hotela Ika, Grad Opatija

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje uređene plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija, bez prava na izgradnju kao najpovoljnijeg ponuditelja odabralo je trgovačko društvo IKA BELLEVUE d.o.o., Maršala Tita 16, Ika 51410 Opatija, OIB 26299605375 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu obavljanja gospodarskih djelatnosti koje uključuju: Iznajmljivanje ležaljki

. Iznajmljivanje suncobrana

. Lako uklonjivi objekt za ugostiteljstvo do 12 m2 s ugostiteljskom terasom ukupne površine 55 m2

. Iznajmljivanje pedalina i ostalih nemotornih vozila za rekreaciju.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Opatiji.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, uređena javna plaža ispred hotela Ika, Grad Opatija. Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz dijela k.č. 23/1 i k.č. 22/ 8 k.o. Oprić, koja je Zemljišno-knjižnom odjelu Općinskog suda u Opatiji upisana kao pomorsko dobro. Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 2.810 m2, od čega kopneni dio iznosi 630 m2, a morski dio 2180 m2. Od kopnenog dijela 55 m2 je dio kopna koji otpada na terasu.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na Katastarski plan u mjerilu 1:1250 izrađen od trgovačkog društva Geoprojekt d.o.o., u prosincu 2012. godine i lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu.

Grafički prikaz i lomne točke iz stavka 2. ovoga članka se ne objavljuju.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 10 (deset) godina počevši 1. siječnja 2014. godine, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od dva dijela:

. stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 51.000,00 kuna (slovima: pedesetijednatisuća kuna),

. promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 3,5% od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom

dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog pisanog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Najpovoljniji ponuditelj može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je, prije potpisivanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, predati Davatelju koncesije:

. 3 (tri) bjanko zadužnice na iznos od 50.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

. Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

. Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju, posjetitelja plaže i njihovih stvari.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti za plažu i terasu ispred hotela Ika, Grad Opatija iz ožujka 2013. godine, izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja, a koja čini sastavni dio Ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija (»Narodne novine« broj 25/13).

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj da strogo poštuje rokove i iznose ukupnih ulaganja od 55.000,00 kuna koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti iz stavka 2. ovog članka.

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj na suradnju s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje predmeta koncesije, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, vršiti manje popravke, sanacije obale.

Najpovoljnijem ponuditelju se preporuča poduzimanje mjera osiguranja radi zaštite i sigurnosti posjetitelja plaže područja i njihovih stvari.

Članak 8.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, te se ne smije ograditi, niti naplaćivati ulaznice, s time da je opća uporaba ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru Najpovoljniji ponuditelj ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Najpovoljnijeg ponuditelja da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja u rokovima i iznosima predviđenima u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 4. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 10 (deset) dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 90 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 90 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 28. studenog 2012. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije zaprimio je Pismo inicijative trgovačkog društva IKA BELLEVUE d.o.o. za uređenje i gospodarsko korištenje plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija, čime su stečeni preduvjeti za nastavak postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija. U proteklom periodu trgovačko društvo IKA BELLEVUE d.o.o. nije imalo s Primorsko-goranskom županijom sklopljen Ugovor o koncesiji za predmetnu plažu i terasu, već je navedeno koristio temeljem koncesijskih odobrenja.

Gospodarsko korištenje uključuje sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke djelatnosti.

Granica pomorskog dobra određena je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Oprić za pojas Ika-kupalište Kvarner, Općina Lovran (»Narodne novine« broj 94/03).

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom se temelji na Uvjerenju o podacima iz dokumenata prostornog uređenja izdanog od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Opatija u Primorsko- goranskoj županiji (KLASA: 350-05/12-01/346 i URBROJ: 2170/1-03-06/4-12-02 od 23. studeni 2012. godine). Uvjerenjem je utvrđeno da se katastarska čestica 23/1, k.o. Oprić, temeljem Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Ika (»Službene novine« broj 12/ 11) nalazi unutar građevinskog područja naselja sportsko rekreativne namjene u zoni planske oznake SR3 - uređena plaža.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 36. sjednici održanoj 07. veljače 2013. godine donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija (»Službene novine« broj 4/13) temeljem koje je u formi obavijesti objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija (»Narodne novine« broj 25/13).

Dana 5. travnja 2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, obavljeno je Javno otvaranje ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudama pristiglima na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i terase ispred hotela Ika, Grad Opatija (»Narodne novine« broj 25/13).

Sukladno tekstu objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije, otvaranje ponuda obavlja komisija za otvaranje ponude trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuditelja:

a) trgovačkog društva IKA BELLEVUE d.o.o., Maršala Tita 16, Ika 51410 Opatija

Ponuda je pristigla u propisanom roku u Pisarnicu Primorsko-goranske županije i to dana 28.03.2013. u 12.37 h.

Utvrđeno je da ponuda trgovačkog društva IKA BELLEVUE d.o.o. sadrži sve elemente određene u Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 27. svibnja 2013. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu. Članovi Stručnog povjerenstva jednoglasno su zaključili da ponuda sadrži sve propisane dokumente tražene u Obavijesti, te da je ponuda u skladu s prostorno- planskom dokumentacijom. Jednoglasno je podržano trgovačko društvo IKA BELLEVUE d.o.o., Maršala Tita 16, Ika 51410 Opatija, OIB 26299605375.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11) utvrđeno je da je za koncesije koje se daju na rok do 20 godina davatelj koncesije Županijska skupština.

Sukladno odredbama članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Davatelj koncesije donosi odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja kojem će ponuditi potpisivanje ugovora o koncesiji.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-49

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=00001&odluka=97
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr