SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

90.

Na temelju članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 9. i 10. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk (»Službene novine« broj 9/13) i temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od 15. svibnja 2013. godine), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/ 13), Županijska skupština na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk, kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je tvrtku »Riviera Adria« dioničko društvo za turizam, Stancija Kaligari 1, Poreč, OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Najpovoljniji ponuditelj).

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk, bez prava na izgradnju, koja uključuje gospodarske djelatnosti:

. iznajmljivanje 50 ležaljki,

. iznajmljivanje 25 suncobrana,

. iznajmljivanje 10 sandolina (kajaci),

. iznajmljivanje 5 pedalina,

. usluge masaže na plaži,

. jedno dječje igralište na moru,

. postavljanje 40 plutača za mala plovila gostiju kampa
radi sigurnosti plovidbe i kupača,

. prodaja ulaznica za ulaz na plažu.

Za sva sredstva koja po svojoj prirodi i namjeni izlaze iz područja koje se daje u koncesiju potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje u Gradu Krku.

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro, plaža ispred autokampa Krk, Grad Krk.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju, s pravom ograđivanja i naplate, iznosi 20.076 m2, od čega kopneni dio iznosi 7.785 m2, a morski dio 12.291 m2.

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz k.č. 60/3 k.o. Krk koja je upisana u Zemljišnoj knjizi kao pomorsko dobro.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

 

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije ucrtan na Katastarski plan u mjerilu 1:2000 izrađen od trgovačkog društva »Riviera Adria« d.d., 28. prosinca 2012. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke koristiti sukladno Dokumentaciji za nadmetanje u postupku davanja koncesije i Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja koja je priložena Ponudi od lipnja 2013. godine te sukladno djelatnostima predviđenim člankom 2. ove Odluke.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje da sva investicijska ulaganja na pomorskom dobru koje je predmetom koncesije izvrši u rokovima i iznosima navedenim u Studiji gospodarske opravdanosti iz prethodnog stavka.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti područje koncesije sukladno djelatnostima koje su predmet ugovora o koncesiji.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje na brigu o okolišu, o sanitarno-higijenskim uvjetima poštujući propise o otpadu te sve propise koji uređuju pomorsko dobro, kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske, uključujući međunarodne konvencije.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na području koncesije te radi sprječavanja onečišćenja mora.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i graditeljstva.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

-uklanjati naplavine na plaži (daske, panjevi, plutajuća plastika i slično) i nanose šljunka na stazi tijekom cijele godine,

-dopremiti, razastrijeti i dopunjavati sitni pijesak na pješčenjaku,

-razastirati prema potrebi nakupine šljunka na plaži nastale djelovanjem valova tijekom sezone kupanja na sunčalištima,

-održavati tuševe na plaži, sanitarne čvorove i svlačionice uz obvezu plaćanja naknade za utrošenu vodu,

-održavati razvodne ormare, osigurati montažu, demontažu i dežurstvo za privremene priključke uz obvezu plaćanja naknade za utrošenu električnu energiju,

-održavati čistoću sanitarnih čvorova i kabina, čistoću plaže i pražnjenje košarica za otpatke (običnih i za selekcionirano sakupljanje otpada),

-održavati čistoću podmorja (sakupljanje i osigurati odvoz otpada na deponiju), uključivo i opasnih predmeta nanesenih djelovanjem valova,

-plaćati naknadu za utrošak električne energije za rasvjetu sanitarnih čvorova i zagrijavanje vode u sanitarnim čvorovima,

-organizirati spasilačku službu na plaži,

-imati važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti.

Iz razloga neodržavanja pomorskog dobra na način predviđen u člancima 6. i 7. ove Odluke te u prethodnim stavcima ovog članka od strane Koncesionara, Davatelj koncesije može raskinuti Ugovor o koncesiji.

Članak 8.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke plaćati godišnju koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

-stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 150.570,00 (slovima: stopedesettisućapetstosedamdeset) kuna,

-promjenjivi dio naknade iznosi 4,50 % od godišnjeg prihoda ostvarenog na koncesioniranom području i

-4.50% prihoda ostvarenih od prodaje ulaznica godišnje.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine i/ili načina izračuna i plaćanja koncesijske naknade za vrijeme trajanja koncesije iz članka 4. ove Odluke, u skladu s propisima koji uređuju pomorsko dobro.Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na području koje je predmet koncesije.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 9.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja ugovora o koncesiji Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 30 (trideset) dana od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja ugovora o koncesiji Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti najkasnije do dana 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 10.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2013. godini (»Narodne novine« broj 2/13), te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 11.

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji Najpovoljniji ponuditelj je dužan dostaviti Davatelju koncesije:

-Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

-Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

-Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju i njihovih stvari,

-2 bjanko zadužnice u iznosu 500.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirane kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

Članak 12.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članaka 41. i 42. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, sukladno stavku 3. ovog članka, rok sklapanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ovaj Ugovor, a prihod od naknade za potkoncesiju čini prihod Najpovoljnijeg ponuditelja te se zbraja u ukupan prihod na koji se obračunava naknada za koncesiju.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a koncesionirano pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Najpovoljniji ponuditelj je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 4. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 3. ove Odluke, o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Članak 14.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 15.

Koncesija može prestati prije isteka roka iz članka 4. ove Odluke u slučajevima određenim ovom Odlukom o davanju koncesije, Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru te odredbama navedenim u Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama i Zakonu o koncesijama.

Članak 16.

Koncesija prestaje:

-ispunjenjem zakonskih uvjeta,

-raskidom ugovora o koncesiji zbog javnog interesa,

-sporazumnim raskidom ugovora o koncesiji,

-jednostranim raskidom ugovora o koncesiji,

-pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor o koncesiji utvrđuje ništetnim ili se poništava,

-ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom odluke o davanju koncesije u razdoblju nakon sklapanja Ugovora o koncesiji i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen Ugovor o koncesiji,

-u svim ostalim slučajevima određenim ovim Ugovorom, Zakonom o koncesijama i Zakonom kojim se uređuje pomorsko dobro.

Članak 17.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru u slijedećim slučajevima:

-ako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra te radi zaštite prirode i kulturnih dobara,

-izmjenom dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima,

-ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji gospodarske opravdanosti,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i Ugovorom o koncesiji,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne koristi koncesiju ili je koristi suprotno svrsi iz članka 2. ove Odluke,

-ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru označenom u članku 3. ove Odluke radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

-ako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u dokumentaciji za nadmetanje,

-ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom Ugovora o koncesiji ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

-ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s Ugovoru o koncesiji ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene Ugovorom o koncesiji,

-ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz Ugovora o koncesiji suprotno odredbama Zakona o koncesiji i ove Odluke,

-ako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o koncesijama,

-u drugim slučajevima u skladu s ovom Odlukom, Ugovorom o koncesiji, Zakona o obveznim odnosima i Zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije jednostranog raskida Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti Najpovoljnijem ponuditelju primjereni rok za otklanjanje razloga za raskid Ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za raskid Ugovora o koncesiji u roku iz prijašnjeg stavka ovog članka Davatelj koncesije raskinut će Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

U slučaju jednostranog raskida Ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida Ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida Ugovora.

Članak 18.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena Ugovorom o koncesiji te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro koje je predmet ove koncesije.

Članak 19.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 20.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od trideset (30) dana od izvršnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 21.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 10 (deset) dana od dana kada je Odluka o davanju koncesije postala izvršna.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 22.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 4. listopada 2012. godine Upravni odjel za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije zaprimio je Pismo inicijative trgovačkog društva »Riviera Adria« d.d., Stancija Kaligari 1, 52440 Poreč za davanje koncesiju na pomorskom dobru, a dana 01. veljače 2013. godine zaprimljena je dopuna pisma inicijative čime je iskazan interes za pokretanje postupka davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja plaže ispred autokampa Krk, Grad Krk.

U proteklom periodu trgovačko društvo »Riviera Adria« d.d. imalo je s Primorsko-goranskom županijom sklopljen Ugovor o koncesiji za predmetnu područje, te se pridržavalo svih odredbi predmetnog ugovora o koncesiji.

Gospodarsko korištenje uključuje sportsko-rekreacijske djelatnosti s pravom naplate na zatvoreni dio plaže ispred autokampa Krk.

Usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom se temelji na Uvjerenju o podacima iz dokumenata prostornog uređenja izdanog od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Ispostava Krk u Primorsko-goranskoj županiji (KLASA: 350-05/12-01/652 i URBROJ: 2170/ 1-03-04/2-12-02 od 24. listopada 2012. godine, koje je ovaj Upravni odjel zaprimio 29. listopada 2012. godine) . Uvjerenjem je utvrđeno da je katastarska čestica koja je predmet koncesije predviđena za ugostiteljsko-turističku namjenu - turističko naselje Politin (oznake T21) u kojem području se mogu kao smještajne građevine graditi samo smještajne građevine hoteli iz skupine hotela, te objekti sporta i rekreacije, a morski dio neposredno uz navedeno zemljište namijenjen je za uređene plaže (R3) što je utvrđeno uvidom u Prostorni plan uređenja Grada Krka (»Službene novine« broj 07/07, 40/09 i 28/11).

Granica pomorskog dobra utvrđena je Uredbom Vlade Republike Hrvatske o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krk na području autokampa Politin (»Narodne novine« broj 44/99).

Kopneni dio koji je predmet koncesije sastoji se iz k.č. 60/3 u k.o. Krk, zkul 2643, za koju je pribavljen Vlasnički list kojim se potvrđuje da je navedena čestica upisana kao pomorsko dobro.

Na temelju članka 23. Zakona Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 19. lipnja 2013. godine s početkom u 12,00 sati u prostorijama Upravnog odjela za pomorstvo, promet i turizam u Primorsko- goranskoj županiji, Rijeka, Slogin kula 2, provelo postupak javnog otvaranja ponuda, te je sačinjen Zapisnik o ponudi pristigloj na Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, objavljenu u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske dana 15. svibnja 2013. godine, broj objave 2013/S 01K-0045380.

Sukladno tekstu objavljene Obavijesti o namjeri davanja koncesije, otvaranje ponuda obavlja Stručno povjerenstvo za davanje koncesije u Primorsko-goranskoj županiji trećeg radnog dana po isteku roka za predaju ponuda u 12 sati.

U pisarnicu Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, u propisanom roku pristigla je jedna (1) ponuda i to ponuditelja:

1. »Riviera Adria« dioničko društvo za turizam, Stancija Kaligari 1, Poreč.

Utvrđeno je da ponuda sadrži sve elemente određene u Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 24. Zakona Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 26. lipnja 2013. godine pregledalo i ocijenilo pristiglu ponudu, te je utvrdilo Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju i predložilo je Davatelju koncesije tvrtku »Riviera Adria« dioničko društvo za turizam, Stancija Kaligari 1, Poreč kao jedinog i najpovoljnijeg ponuditelja.

Odredbama članka 20. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje Županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Sukladno odredbama članka 26. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude, donosi davatelj koncesije. Po donošenju Odluke o davanju koncesije, najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovora o koncesiji na pomorskom dobru.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-35

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik

Erik Fabijanić

 

Odluka o davanju koncesije na pomorskom   


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=00001&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr