SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 25. Petak, 12. srpnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

86.

Na temelju članka 54. Stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09 i 16/13) Županijska skupština Primorsko-goranske županije, uz prethodnu suglasnost Ministarstva socijalne politike i mladih (KLASA: 550-06/13-01/62, URBROJ: 519-03-1-3/1-13-2 od 11. lipnja 2013. godine), na 2. sjednici održanoj 11. srpnja 2013. godine, donosi

PRAVILNIK
o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije, te načinu i rokovima izvještavanja o ostvarivanju prava
na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenja evidencije i dokumentacije, te način i rokovi izvještavanja o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi utvrđenim općim aktima jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: JLS) na području Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: Županija).

Članak 2.

JLS na području Županije dužne su voditi propisanu evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika, te o tome dostavljati izvješća na propisanim obrascima iz članka 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika, u rokovima određenim člankom 11. ovoga Pravilnika upravnom odjelu Županije nadležnom za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Upravni odjel dužan je na temelju izvješća JLS sastaviti objedinjena izvješća i dostaviti ih ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi u rokovima određenim člankom 12. ovoga Pravilnika

Evidencije i izvješća iz stavka 1. i 2. ovog članka vode se, odnosno dostavljaju na obrascima PTS, PTS1, PTS2, PTS3, PTO, PTO1 i PTO2, koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

II. SADRŽAJ EVIDENCIJE

Članak 3.

Evidencija u smislu odredbi ovoga Pravilnika je skup podataka o korisniku koji ostvaruje pravo na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i druga prava iz socijalne skrbi utvrđena općim aktima jedinica lokalne samouprave, sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi.

Članak 4.

Evidencija o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi, koja se vodi na propisanom obrascu PTS, treba sadržavati:

-osobne podatke korisnika (datum upisa u evidenciju, ime, prezime, OIB, adresu stanovanja),

-podatke o radnom statusu korisnika (zaposlen, nezaposlen-radno sposoban, umirovljenik, kućanica, nesposoban za rad),

-podatke o statusu stanovanja (vlasnik stana/kuće, suvlasnik stana/kuće, najmoprimac sa zaštićenom najamninom, najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom, najam dijela stana - podstanar, kod roditelja, ostalo),

-podatke o uvjetima stanovanja (površina stana u m2, način grijanja - vrsta energenta),

-podatke o članovima obitelji/kućanstva (ime, prezime, OIB, srodstvo s korisnikom prava, radni status, zaposlen, nezaposlen, umirovljenik, dijete, učenik, student, kućanica),

-podatke o ukupnim prihodima kućanstva (prihod kućanstva - radni odnos, samostalna gospodarska ili profesionalna djelatnost, mirovinsko i invalidsko osiguranje, poljoprivredna djelatnost, novčana naknada za nezaposlene, zaštita žrtava i sudionika rata, prihod

ostvaren od imovine i drugi prihodi koji nisu oporezivi),

-podatke o troškovima stanovanja (najamnina, komunalna naknada, električna energija, plin, grijanje, voda, odvodnja, drugi troškovi stanovanja),

-ostale podatke (ima li u vlasništvu kuću ili stan koji ne koristi za stanovanje, iznos odobrene pomoći za troškove stanovanja i pomoći za druga prava iz socijalne skrbi, te trajanje pomoći).

Članak 5.

Evidencija o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova ogrijeva, koja se vodi na propisanom obrascu PTO, treba sadržavati:

-osobne podatke korisnika (datum upisa u evidenciju, ime, prezime, OIB, adresu stanovanja, da li je korisnik samac),

-podatke o članovima obitelji/kućanstva (broj članova kućanstva),

-ostale podatke (da li korisnik prima pomoć za uzdržavanje temeljem rješenja centra za socijalnu skrb, broj i datum rješenja izdanog od strane JLS temeljem kojeg ostvaruje pomoć za stanovanje, iznos pomoći, pomoć za podmirenje ogrjeva-doznačena iz sredstava Proračuna Županije i sredstava proračuna JLS).

III. VOĐENJE EVIDENCIJE

Članak 6.

Upisivanje podataka u evidencije iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika obavlja se na temelju vjerodostojne dokumentacije koju je korisnik predočio JLS prilikom podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi.

Vjerodostojnom dokumentacijom u smislu odredbe stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito: potvrde o izvorima i visini prihoda, računi za troškove stanovanja, izjave dane pred javnim tijelima, ostale javne isprave i dr. Dokumentacija se čuva u dosjeima korisnika na način kako je to određeno propisima o čuvanju arhivske građe.

Članak 7.

Evidencije iz članka 4. i 5. ovoga Pravilnika vode se u elektronskom obliku, a iznimno se mogu voditi i u pisanom obliku.

IV. SADRŽAJ I DOSTAVA IZVJEŠĆA

Članak 8.

Izvješće o korisnicima prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja koje se vodi na propisanom obrascu PTS1 treba sadržavati podatke o:

-broju korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja - samaca, obitelji i ukupno (stanje krajem izvještajnog mjeseca),

-utrošenim sredstvima za podmirenje troškova stanovanja (u prethodnom mjesecu, odnosno kumulativno u tekućoj godini).

Članak 9.

Izvješće o korisnicima drugih prava iz socijalne skrbi koje se vodi na propisanom obrascu PTS2 treba sadržavati podatke o:

-broju korisnika (osoba) po vrstama drugih prava iz socijalne skrbi (stanje krajem izvještajnog mjeseca),

-utrošenim sredstvima za druga prava iz socijalne skrbi (u prethodnom mjesecu, odnosno kumulativno u tekućoj godini).

Članak 10.

Izvješće o korisnicima prava na pomoć za podmirenja troškova ogrjeva koje se vodi na propisanom obrascu PTO1 treba sadržavati podatke o:

-broju korisnika prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva - samaca, obitelji i ukupno, u naturi ili novcu (stanje krajem izvještajne godine),

-utrošenim sredstvima za podmirenje troškova ogrjeva prethodnoj godini (u naturi, u novcu-prema izvorima financiranja, i ukupno).

Članak 11.

Izvješća o korisnicima prava iz članka 8., 9. i 10. ovoga Pravilnika JLS su obvezne dostaviti Upravnom odjelu u sljedećim rokovima:

-do 15-og u tekućem mjesecu za prethodni mjesec: izvješća na obrascima PTS1 i PTS2,

-do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu: izvješća na obrascima PTS, PTO i PTO1.

Članak 12.

Upravni odjel dužan je dostaviti ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi objedinjena izvješća u sljedećim rokovima:

-do 20-og u mjesecu za prethodni mjesec izvješće na obrascu PTS3 (na temelju mjesečnih izvješća JLS na obrascima PTS1)

-do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu izvješće na obrascu PTS2 (objedinjeni za sve JLS) i obrascu PTO2 (na temelju izvješća JLS na obrascima PTO1)

Članak 13.

Izvješća propisana ovim Pravilnikom JLS dostavljaju se Upravnom odjelu elektronskim putem (e-poštom), a ukoliko isto iz tehničkih razloga nije moguće, dostava se obavlja fax-om ili poštom.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije i dokumentacije o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugim pravima iz socijalne skrbi (»Službene novine« broj 17/07).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/5

Ur. broj: 2710/1-01-01/4-13-25

Rijeka, 11. srpnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
Županijska skupština

Predsjednik
Erik Fabijanić

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja ev  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=846&mjesto=00001&odluka=86
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr