SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

40.

Na temelju članka 8, 79, 80, 81, Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj: 144/12), članka 29. I 30. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 54, 55, 56, 59 stav. prvi točka 1. Statuta Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13) te članka 3, 4, 7, 12, Poslovnika Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj: 40/09 i 15/13), Općinsko vijeće Vinodolske općine na konstituirajućoj sjednici održanoj 18. lipnja 2013. godine, donijelo je

RJEŠENJE
O IZBORU MANDATNE KOMISIJE

I.

U mandatnu komisiju Općinskog vijeća Općine Vinodolske općine, biraju se:

1. MIHOVIL MAVRIĆ za predsjednika,

2. ROKO BROZOVIĆ za člana,

3. MILJENKO ŠIMIĆ za člana

II.

Zadaća Mandatne komisije iz točke I. ovog Rješenja je da na konstituirajućoj sjednici podnese izvješće o provedenim izborima za članove Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina.

U izvješću potrebno je dati odgovore i Rješenja vezano za bitna pitanja vijećničkih mandata:

1.Izvijestiti Općinsko vijeće o podnesenim ostavkama na vijećničku dužnost, kao i o drugim slučajevima prestanka mandata.

2.Izvijestiti Općinsko vijeće o mirovanju mandata osoba koje su se kandidirale a koje obnašaju neka od nespojivih dužnosti, kao i članova Općinskog vijeća koji za vrijeme trajanja mandata prihvate obnašanje nespojive dužnosti.

3.Izvijestiti Vijeće o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obnašati vijećničke dužnosti, ukoliko članu Općinskog vijeća mandat miruje ili prestane prije isteka vremena na koje je izabran.

III.

Mandatna komisija predlaže Općinskom vijeću donošenje Odluke o prestanku mandata, o mirovanju mandata po sili zakona i mirovanju mandata iz osobnih razloga, stavljanju mandata u mirovanje iz osobnih razloga, o prestanku mirovanja mandata vijećnika kada se za to ispune zakonom predviđeni uvjeti te izvješćuje Vijeće o ispunjenju dužnosti zamjenika vijećnika.

IV.

Mandat članova mandatne komisije traje četiri (4) godine, za mandatno razdoblje 2013. - 2017. godine.

V.

Ovo Rješenje stupa na snagu odmah, a isto će biti objavljeno u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/2

Ur. broj: 2107-03/13-01-6-1

Bribir, 18. lipnja 2013.

Predsjedavatelj
Općinskog vijeća Općine Vinodolska općina
Po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske
Predstojnica Ureda državne uprave u PGŽ

Vera Pajalić, dipl. iur.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr