SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11. i 144/12), članka 3., 4. i 5. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine« broj 27/09., 31/09.-ispr. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na prijedlog gradonačelnika, na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. godine donijelo je

O D L U K U
o plaći i drugim pravima gradonačelnika
i zamjenika gradonačelnika

Članak 1.

Ovom odlukom određuje se osnovica i koeficijent za obračun plaće gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obavljaju profesionalno te druga prava dužnosnika iz radnog odnosa.

Članak 2.

Plaću dužnosnika čini umnožak koeficijenta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku godinu navršenog radnog staža, ukupno najviše za 20%.

Ako bi plaća za rad dužnosnika, bez uvećanja za radni staž, utvrđena na temelju ove Odluke bila veća od Zakonom propisanog ograničenja, dužnosniku se određuje plaća u najvišem iznosu dopuštenom Zakonom.

Članak 3.

Koeficijenti za obračun plaća gradonačelnika iznose:

-4,50 - za obračun plaće gradonačelnika sa visokom stručnom spremom

-4,00 - za obračun plaće gradonačelnika sa višom stručnom spremom

Koeficijenti za zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno iznosi:

-2,73 - za zamjenika gradonačelnika sa visokom stručnom spremom

-2,27 - za zamjenika gradonačelnika sa višom stručnom spremom

-1,85 - za zamjenika gradonačelnika sa srednjom stručnom spremom

Članak 4.

Visina osnovice jednaka je osnovici za izračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 5.

Dužnosnik koji dužnost obavlja profesionalno, druga prava iz radnog odnosa ostvaruje u skladu s općim propisima o radu, te s općim aktima Grada, odnosno kolektivnim ugovorom, koji se primjenjuje na službenike i namještenike u gradskim upravnim tijelima, ako zakonom nije drugačije propisano.

Članak 6.

Rješenja o utvrđivanju plaće te drugih prava dužnosnika iz radnog odnosa donosi pročelnik jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 7.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju plaće i drugih primanja gradonačelnika (»Službene novine PGŽ«, broj 16/97., 31/09. i 22/10).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 120-01/13-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/13-01-1

Vrbovsko, 27. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr