SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01. 60/01., 129/05., 109/07., 125/08.,36/09., 150/11 i 144/12),

članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/ 10.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ« broj 27/09., 31/09.-ispr. i 8/13) i članka 3. Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika (»Službene novine PGŽ«, broj 24/ 13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 27. lipnja 2013. godine donijelo je

O D L U K U
o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika
gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se naknada za rad gradonačelnika i njegovog zamjenika (u nastavku teksta: dužnosnici) koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa.

Članak 2.

Dužnosnik koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na naknadu za rad u iznosu od 25% umnoška koeficijenta za obračun plaće zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavlja profesionalno i osnovice za obračun plaće sukladno članku 3. Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Članak 3.

Rješenja o utvrđivanju naknade za rad dužnosnika iz članka 1. ove Odluke donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o naknadi za rad gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obnašaju bez zasnivanja radnog odnosa (»Službene novine PGŽ«, broj 32/2010).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama PGŽ«.

Klasa: 120-01/13-01-2

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 27. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr