SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 24. Petak, 28. lipnja 2013.
GRAD VRBOVSKO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 28/10.) i članka 31. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine PGŽ«, broj 27/09., 31/09. i 8/13) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog na prijedlog gradonačelnika na sjednici 27. lipnja 2013. godine, donosi

O D L U K U
o koeficijentima za obračun plaća službenika
i namještenika

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i službama Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: u gradskim službama).

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaća službenika i namještenika određuju se unutar raspona koeficijenata od 1,00 do 3,88 i to za:

- radna mjesta I. kategorije od 3,25 do 3,88

- radna mjesta II. kategorije od 2,75 do 3,24

- radna mjesta III. kategorije od 1,90 do 2,74

- radna mjesta IV. kategorije od 1.00 do 1,75.

Članak 3.

Za pojedina radna mjesta utvrđuju se sljedeći koeficijenti:


RADNA MJESTA I. KATEGORIJE

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijent

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

1.

3,88

Predstojnik Ureda Gradonačelnika

1.

3,38

Voditelj Odsjeka za komunalni sustav

3.

3,38

Voditelj Odsjeka za proračun, financije i gospodarstvo

3.

3,38

RADNA MJESTA III. KATEGORIJE

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Koeficijent

Stručni suradnik za komunalne djelatnosti

8.

2,73

Računovodstveni referent-računopolagač
Računovodstveni referent-financijski
Komunalni redar-referent
Upravni referent za komunalne djelatnosti
Računovodstveni referent

11.
11.
11.
11.
11.

2,23
2,23
2,23
2,03
2,03

Administrativni referent
Administrativni tajnik

11.
11.

1,93
1,93

RADNA MJESTA IV. KATEGORIJE

Naziv radnog mjesta

Klasifikacijski rang

Razina

Koeficijent

Voditelj službe Pomoći u kući starijim osobama

12.

1,75

Medicinska sestra

12.

1,74

Radnik na održavanju

13.

1.

1,73

Komunalni radnik

13

2.

1,72

Dostavljač i spremač
Gerontodomaćice
Pomoćni radnik

13.
13.
13.

2.
2.
2.

1,32
1,32
1,32

Članak 4.

Plaću službenika odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Članak 5.

Osnovica za obračun plaće službenika i namještenika u gradskim službama utvrđuje se kolektivnim ugovorom.

Ako osnovica za obračun plaće nije utvrđena kolektivnim ugovorom, utvrđuje je odlukom gradonačelnik.

Članak 6.

Vježbenik za vrijeme trajanja vježbeničkog staža ima pravo na 85% plaće poslova radnog mjesta najniže složenosti njegove stručne spreme.

Članak 7.

Za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu ostvariti dohodak za uspješnost na radu, koji može iznositi godišnje najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dohodak i ne može se ostvariti kao stalni dodatak na plaću.

Gradonačelnik pravilnikom utvrđuje kriterije utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodatka za uspješnost na radu. Kao obvezan kriterij mora se uzeti u obzir ocjena kojom je službenik odnosno namještenik ocijenjen.

Masa sredstava za dodatke za uspješnost u radu u Jedinstvenom upravnom odjelu odnosno službama utvrđuje gradonačelnik sukladno osiguranim proračunskim sredstvima.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika (»Službene novine PGŽ« broj 37/10).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 120-01/13-01-4

Ur. broj: 2193-01-01/13-1

Vrbovsko, 27. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA V RBOVSKOG

Predsjednik

Šein Brinjak, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr