SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
OPĆINA ČAVLE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

22.

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine« 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko- goranske županije« 6/13, 13/13), Općinski načelnik Općine Čavle, dana 6. lipnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Općine Čavle

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se operativne snage i pravne osobe od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle s ciljem priprema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Operativne snage za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle su:

1.Stožer zaštite i spašavanja Općine Čavle

2.Javna vatrogasna postrojba Grada Rijeke

3.Dobrovoljno vatrogasno društvo Čavle

4.Civilna zaštita Općine Čavle:
postrojba opće namjene, povjerenici civilne zaštite

5.Hrvatska gorska služba spašavanja

6.Protect d.o.o.

7.Dezinskecija d.o.o.

8.Zavod za hitnu medicinu PGŽ

9.Klinički bolnički centar Rijeka

10.Dom zdravlja PGŽ, Zdravstvena stanica Čavle

11.Zavod za socijalnu skrb u PGŽ

12.Veterinarska stanica Rijeka

13.Gradsko društvo Crvenog križa Grada Rijeke

Članak 3.

Operativne snage sudionici su zaštite i spašavanja, pozivaju se, mobiliziraju i aktiviraju za provođenje mjera i postupaka u cilju sprječavanja nastanka, ublažavanja, te uklanjanja posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave kao svojom redovnom djelatnošću (navedene u čl. 2., od točke 1. do. 11.) djeluju sukladno svojim operativnim planovima i Planu zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle (navedenim u čl. 2., od točke 12. do 13.) zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

Operativne snage dužne su u obavljanju redovitih djelatnosti planirati mjere i poduzimati aktivnosti radi otklanjanja ili umanjenja mogućnosti nastanka katastrofa i velikih nesreća, te prilagođavati obavljanje redovite djelatnosti okolnostima kada je proglašena katastrofa.

Članak 4.

Operativnim snagama rukovodi i koordinira načelnik Općine Čavle uz stručnu pomoć Stožera zaštite i spašavanja Općine Čavle.

U katastrofama i velikim nesrećama načelnik Općine Čavle izravno zapovijeda operativnim snagama zaštite i spašavanja Općine Čavle.

Članak 5.

Pravne osobe i ostali subjekti od interesa za zaštitu i spašavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Općine Čavle su:

1.KD »Vodovod i kanalizacija« d.o.o.

2.Hrvatske vode, VGO Rijeka

3.»Energo« d.o.o.

4.HEP proizvodnja d.o.o.

5.Plinacro d.o.o.

6.Europetrol d.o.o.

7.INA d.d.

8.KD Čistoća d.o.o.

9.Hrvatski Caritas

10.KD Autotrolej d.o.o.

11.KD Čavle d.o.o.

12.Lovor d.o.o.

13.Aeroklub Krila Kvarnera

14.Autoprijevoznik Ronald Mavrinac

15.Autoprijevoznik B. Gluić

16.Autoprijevoznik G. Maršanić

17.Lovačko društvo »Jelen«

18.Osnovna škola Čavle

19.Dječji vrtić »Čavlić«

20.Dom Platak

21.Automotodrom Grobnik

22.NK Grobničan

23.Metro d.o.o.

24.Gostiona »Igralište Mavrinci«

25.Vila »Sandi«

26.Gostiona »Putnik«

27.Sobe »Saršon«

28.Aranka d.o.o., Peknjica »Čavjanka«

29.Pekara »Lišćevica«

30.Toi toi d.o.o.

Pravne osobe i ostali subjekti iz članka 5. ove Odluke nositelji su posebnih zadaća u zaštiti i spašavanju.

Za razradu dobivenih zadaća i usklađivanje s operativnim snagama iz članka 2. istima se dostavljaju izvodi iz Plana zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

Dužnost pravnih osoba i ostalih subjekata iz članka 5. ove Odluke (navedenim od točke 1. do 8.) je ustrojiti interventne timove zaštite i spašavanja koji će biti osposobljeni za izvršenje namjenskih zadaća zaštite i spašavanja stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara na cjelokupnom području Općine Čavle u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

S ostalim pravnim osobama od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle (navedenim u čl. 5., od točke 9. do 30.) zaključuje se ugovor o međusobnoj suradnji kojim će se definirati potrebni ljudski resursi i materijalna oprema, te u kojem roku se uključuju u sustav zaštite i spašavanja za područje Općine Čavle.

Članak 6.

Prava i obveze uredit će se sukladno odredbama:

-članka 55. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN 174/04, 79/07, 38/09, 127/10)

-Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja (NN 86/06)

-Uredbe o visini i uvjetima za isplatu naknada troškova mobiliziranih građana (NN 91/06).

Članak 7.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 8/13).

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-05/13-01/23

Ur. broj: 2170-03-13-01-5

Čavle, 6. lipnja 2013.

Općinski načelnik

Željko Lambaša

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr