SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i članka 40. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13), Općinski načelnik Općine Baška, dana 17. svibnja 2013. godine, donio je

O D L U K U
o II. izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim
dobrom na području Općine Baška u 2013. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/13) i Odluci o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2013. godini, klasa: 342-01/12-01/34, urbroj: 2142-03-02/1-13-7 od 26. ožujka 2013. godine, u točki IV., kolonama »DJELATNOSTI« i »MIKROLOKACIJA«:

1. u djelatnosti »iznajmljivanje sredstava«

. točka 6. mijenja se i glasi:

»sandoline, pedaline i sl.

5 - uvala Zakamik (dio k.č. br. 7256/1 k.o. Baška)

3 - Vela plaža - 1. segment*

10 - Vela plaža - 2. segment*

10 - Vela plaža - 3. segment*

10 - Vela plaža - 4. segment*

6 - Vela plaža - 5. segment*

6 - Vela plaža - 6. segment*

3 - Vela plaža - 7. segment*

7 -plažice u Ulici Palada (k.č. br. 8901, 8903, 8908, 8910, 8912, 8913, sve k.o. Baška)

4 - plaža Mala luka (k.č. br. 7417/4 i 8891 k.o. Baška)

2. u djelatnosti »ugostiteljstvo i trgovina«

. točka 1. mijenja se i glasi:

»pripadajuće terase objekata«

- Ulica Palada (k.č. br. 8915, 8893/1 k.o. Baška)

- Vela plaža,

- plaža Vela luka - k.č. br . 8899, 8920, 8921, 8922, 8923
i dio k.č. br. 7256/474 k.o. Baška

- plaža Mala luka (k.č. br. 7417/4 i 8891 k.o. Baška)

. točka 2. mijenja se i glasi:

»ambulantna prodaja (sladoled i sl.)

- Vela plaža - po 1 na svakom segmentu,

1 - Ulica Palada - ispod spomenika (k.č. br. 8916 k.o.
Baška)

. točka 4. mijenja se i glasi:

»montažni objekt do 12 m2

tlocrtne površine«

1 - Ulica Palada - ugost. terasa iznad mora, preko puta
kbr. 1,

1 - Vela plaža - 2. segment, u parku tamarisa (masaža),

1 - Vela plaža - 3. segment (masaža),

1 - Vela plaža - 4. segment (masaža),

1 - plaža Mala luka (k.č. br. 7417/4 i 8891 k.o. Baška),

3. u djelatnosti »komercijalno-rekreacijski sadržaji«

. točka 3. mijenja se i glasi:

»suncobrani, ležaljke*«

110 - Vela plaža - 1. segment

140 - Vela plaža - 2. segment

240 - Vela plaža - 3. segment

200 - Vela plaža - 4. segment

130 - Vela plaža - 5. segment

155 - Vela plaža - 6. segment

130 - Vela plaža - 7. segment

60 - plažice u Ulici Palada

70 - plaža Vela luka - k.č. br. 8899, 8920, 8921, 8922,
8923 i dio k.č. br. 7256/474 k.o. Baška

45 - plaža Mala luka (k.č. br. 7417/4 i 8891 k.o. Baška)

20 - rt Kricin, dijelovi k.č. br. 541/3 i 640 k.o. Baška,

II.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije do 31. prosinca 2013. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/12-01/34

Ur. broj: 2142-03-02/1-13-9

Baška, 17. svibnja 2013.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik
mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr