SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

41.

Na temelju članka 35. točka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na konstituirajućoj sjednici održanoj dana 10. lipnja 2013. donijelo je

R J E Š E N J E
o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada
Novi Vinodolski

I.

Neven Pavelić, s prebivalištem u Klenovici, Stjepana Radića 13/b izabran je za predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski.

II.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/8

Ur.broj: 2107/02-01-13-1

Novi Vinodolski, 10. lipnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjedavajući Gradskog vijeća
Davor Dorić

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=844&mjesto=51250&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr