SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 23. Petak, 14. lipnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

38.

Na temelju Odluke o uređenju prometa na području Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 10/10), članka 44. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13) gradonačelnik Oleg Butković, dipl. ing., dana 27. svibnja 2013. donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni
ODLUKE
o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole
parkiranja vozila na javnim parkiralištima Grada
Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o općim uvjetima organizacije, naplate i kontrole parkiranja vozila na javnim parkiralištima Grada Novi Vinodolski (»Službene novine PGŽ« broj. 25/11), (u daljem tekstu: Odluka) u članku 4. stavku 8. riječ »ograničeni« sada glasi »ograničenim«.

Članak 2.

Članak 6. stavak 2. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Lokacije koje ulaze u sustav naplate parkiranja u prvoj zoni su:

1.CENTAR (škola) - zatvoreno parkiralište (stalno),

2.TRŽNICA I - otvoreno parkiralište (stalno),

3.TRŽNICA II - otvoreno parkiralište (stalno),

4.BRAJDA - otvoreno parkiralište (stalno),

5.VINODOLSKA UL. - otvoreno parkiralište (stalno),

6.JURKOVO - otvoreno parkiralište (stalno),

7.LUKA - otvoreno parkiralište (privremeno),

8.KORZO HRVATSKIH BRANITELJA - otvoreno parkiralište (stalno).

Lokacije koje ulaze u sustav naplate parkiranja u drugoj zoni su:

1.LUKAVICE - zatvoreno parkiralište (privremeno)«

Članak 3.

U članku 10. stavku 1. Odluke iza riječi »Naplata dnevne« dodaje se riječ »parkirne«.

Članak 4.

U članku 14. stavku 1. alineji 2. ispred riječi VINODOLSKA ULICA briše se veznik »i«, a iza riječi JURKOVO točka zamjenjuje zarez, te se dodaje »i KORZO HRVATSKIH BRANITELJA«.

Članak 5.

Članak 16. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Cijena parkirne karte po povoljnijim uvjetima određuje se za svaki započeti sat parkiranja i iznosi:

-2,00 (dvije) kn u prvoj i drugoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 10 do 30. 04. kalendarske godine,

-5,00 (pet) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 05. do 30. 09. kalendarske godine,

-8,00 (osam) kn u drugoj zoni naplate u periodu od 01. 06. do 30. 09. kalendarske godine,

Cijena dnevne parkirne karte iznosi:

-30,00 (trideset) kn u prvoj i drugoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 10. do 30. 04. kalendarske godine,

-120,00 (stodvadeset) kn u prvoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 05. do 30. 09. kalendarske godine,

-60,00 (šezdeset) kn u drugoj zoni naplate parkiranja u periodu od 01. 06. do 30. 09. kalendarske godine.

Članak 6.

U Članak 17. alineja prva Odluke mijenja se i sada glasi:

»Cijena mjesečne povlaštene parkirne karte u prvoj i drugoj zoni naplate iznosi

50,00 (pedeset) kuna za sve fizičke osobe i pravne osobe korisnike parkiranja u periodu od 01.10. do 30.04. kalendarske godine.«

Članak 7.

Članak 18. stavak 1. Odluke mijenja se i sada glasi:

»Povlaštena parkirna karta može se izdati u vremenskom periodu od 01.05. do 30.09. kalendarske godine, isključivo:

1.fizičkoj osobi koja ima prebivalište u zoni naplate parkiranja,

2.fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje poslovne djelatnosti u zoni naplate parkiranja,

3.fizičkoj osobi koja je zaposlena u zoni naplate parkiranja,

4.fizičkoj osobi koja je registrirana za obavljanje turističke djelatnosti u zoni naplate parkiranja (iznajmljivanje soba i apartmana u domaćinstvu),

5.pravnoj osobi koja posluje u zoni naplate parkiranja,

6.fizičkoj osobi koja je vlasnik nekretnine u zoni naplate parkiranja,

7.u vremenskom periodu od 01.10. do 30.04. kalendarske godine svim fizičkim i pravnim osobama bez obzira na prebivalište ili bilo kojeg drugog uvjeta navedenog u ovom članku, pod uvjetom da je izdavanje povlaštene mjesečne karte zatraženo i dobiveno prije izdavanja dnevne parkirne karte.«

Članak 8.

U članku 19. Odluke dodaje se stavak 6. i 7. koji sada glase:

»Odredbe ovog članka primjenjuju se u vremenskom periodu od 01. 05. do 30.09. kalendarske godine.

U periodu od 01. 10. do 30.04. kalendarske godine pravo na povlaštenu kartu ima svaka fizička ili pravna osoba, bez primjena uvjeta utvrđenih stavcima 1. do 5. ovog članka.«

Zahtjevu za izdavanjem povlaštene karte korisnik parkiranja mora priložiti dokaznicu o podmirenim obavezama po osnovi izdanih dnevnih parkirnih karata.

Članak 9.

U članku 22. stavku 1. riječ »na« zamjenjuje se riječju »ne«

Članak 10.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom primjene 01.06.2013. godine izuzev odredbe članka 2. stavka 1. točke 8. koja se primjenjuje danom dobivanja pozitivnog mišljenja Ministarstva unutarnjih poslova.

Odluka će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-02/13-01/2

Ur. broj: 2107/02-04-13-3

Novi Vinodolski, 27. svibnja 2013.

GRADONAČELNIK

Oleg Butković, dipl. ing.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=844&mjesto=51250&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr