SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 21. Srijeda, 15. svibnja 2013.
OPĆINA LOKVE
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 78. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i odredbi članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine primorsko-goranske županije« broj 33/09), na 9. sjednici održanoj 20. ožujka 2013. godine, donijelo je

O D L U K U
o izradi Ciljane izmjene i dopune
Prostornog plana uređenja Općine Lokve

Članak 1.

Donosi se Odluka o izradi Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lokve (u daljnjem tekstu: Ciljana izmjena PPUO Lokve).

I. PRAVNI OSNOV ZA IZRADU I DONOŠENJE CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Članak 2.

Za područje Općine Lokve na snazi je Prostorni plan uređenja Općine Lokve (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 43/04).

Izrada Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve izrađuje se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11 , 90/11 i 50/ 12) i Pravilnikom o sadržaju, mjerilima kartografskog prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornog plana (»Narodne novine« broj 106/98, 39/04, 45/04-ispravak i 163/04).

II. RAZLOZI ZA IZRADU CILJANE IZMJENE I DOPUNE PPUO LOKVE

Članak 3.

Ova Ciljana izmjena i dopuna PPUO Lokve inicirana je od strane pravne osobe HRVATSKE ŠUME, Uprave šuma Delnice, koja je podnijela zahtjev za brisanjem iz prostornog plana planirane turističko-ugostiteljske zone T1/3 - ugostiteljsko-turistička građevina motel Žaba, smještene na k.č. 4112 u k.o. Lokve, površine 1,34 ha (za čije je uređenje potrebna izrada detaljnog plana uređenja - DPU) i pripajanjem te površine građevinskom području naselja Sleme. Zahtjev je obrazložen potrebom uređenja navedenog područja sa ciljem izgradnje nove upravne zgrade šumarije s pratećim sadržajima, rekonstrukcije pomoćnih građevina i uređenja potrebnih parkirališnih površina, sukladno odredbama iz važećeg PPUO Lokve koje se odnose na građenje u građevinskom području naselja, neposrednom provedbom važećeg Plana.

Razlog i potreba ove Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve je omogućiti HŠ, Upravi šuma Delnice, Šumariji Lokve kao isključivom vlasniku zemljišta - parcele iz obuhvata T1/3, da gradi, rekonstruira i uređuje prostor sukladno svojoj osnovnoj djelatnosti za koju je i osnovana, pa se predložena Ciljana izmjena i dopuna PPUO Lokve smatra opravdanom.

III. OBUHVAT CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Članak 4.

Obuhvat Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve čini građevna čestica k.č. 4112 u k.o. Lokve, površine 1,34 ha, a ciljana izmjena se odnosi na potrebne promjene u grafičkom dijelu (kartografskim prikazima) i tekstualnim dijelovima Plana (Obrazloženju i Odredbama za provođenje) koji se odnose na predmetnu lokaciju.

IV. OCJENA STANJA U OBUHVATU CILJANE IZMJENE I DOPUNE PLANA

Članak 5.

Važećim PPUO Lokve predmetna lokacija je određena kao turističko-ugostiteljska (T1/3) - ugostiteljsko turistička građevina motel Žaba. Graditi, rekonstruirati i uređivati prostor može se uz uvjet da se za tu zonu donese detaljni plan uređenja DPU-3 - ugostiteljsko turistička građevina motel Žaba, (obveza proizlazi iz članka 180. Odredbi za provođenje PPUO Lokve i kartografskog prikaza Karta 3c: Uvjeti korištenja i zaštite prostora - Područje primjene posebnih mjera uređenja i zaštite u mj. 1:25000).

Zahtjev vlasnika zemljišta za građenjem, rekonstrukcijom i uređenjem iz članka 3. ove Odluke u suprotnosti je s važećim PPUO Lokve pa Upravno tijelo nadležno za izdavanje akta temeljem kojeg investitor ostvaruje pravo građenja, taj akt ne može izdati.

Pravna osoba koja je vlasnik zemljišta je još 2009. godine uputila zahtjev nadležnim tijelima Općine Lokve za izmjenom i dopunom PPUO Lokve.

Provjerom na terenu, analizom i ocjenom stanja u obuhvatu, ustanovljeno je da je predmetno područje devastirano, zapušteno i neuređeno te da vlasniku zemljišta treba omogućiti uređenje jer to ujedno predstavlja i interes lokalne zajednice.

Shodno tome, stekli su se uvjeti za donošenjem Odluke o izradi Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve jer važeći Plan u tom dijelu nije usklađen s potrebama korisnika prostora.

V. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA IZMJENE I DOPUNE PPUO LOKVE

Članak 6.

Cilj i programsko polazište izrade Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve je utvrđivanje uvjeta koji se odnose na:

-ukidanje, odnosno brisanje Turističko - ugostiteljske zone T1/3 - »ugostiteljsko-turistička građevina motel Žaba« u kartografskim prikazima važećeg Plana (odnosi se na sve prikaze u mjerilu 1:25000 i 1: 5000 u kojima je predmetna zona ucrtana!)

-pripajanje površine turističko-ugostiteljske zone obuhvatu građevinskog područja naselja Sleme,

-omogućavanje građenja novih građevina, rekonstrukcije postojećih građevina i uređivanje površina u obuhvatu ciljane izmjene sukladno potrebama korisnika prostora, a prema odredbama važećeg PPUO Lokve koje se odnose na građevinska područja naselja, neposrednom provedbom Plana.

VI. POPIS POTREBNIH STRUČNIH PODLOGA

Članak 7.

Za izradu Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve nije planirana izrada posebnih stručnih podloga već će se koristiti postojeća prostorno-planska dokumentacija.

VII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA

Članak 8.

Budući da ova izmjena i dopuna PPUO Lokve predviđa samo ciljanu (točkastu) izmjenu Plana, nije predviđeno niti

potrebno prikupljanje stručnih podloga i rješenja. Sve podatke, planske smjernice i propisane dokumente za potrebe izrade Ciljane izmjene i dopune Plana osigurati će tijela i osobe određene posebnim propisima iz područja svog djelokruga rada.

VIII. VRSTA I NAČIN PRIBAVLJANJA KATASTARSKIH PLANOVA I ODGOVARAJUĆIH POSEBNIH GEODETSKIH PODLOGA

Članak 9.

Za potrebe izrade Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve koristit će se postojeće podloge Prostornog plana uređenja Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 43/04.).

IX. POPIS TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE IZ PODRUČJA SVOG DJELOKRUGA RADA TE DRUGIH SUDIONIKA KOJI ĆE SUDJELOVATI U IZRADI CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Članak 10.

1.JKP »Komunalac« d.o.o., Supilova 173, 51300 Delnice,

2.HEP- Distribucija d.o.o. DP Elaktroprimorje Rijeka, Pogon Skrad, Goranska 19, 51311 Skrad,

3.HEP-Distribucija d.o.o., Elaktroprimorje Rijeka, V. C. Emina 2., 51000 Rijeka,

4.HEP- Prijenos d.o.o., Sektor za tehničku potporu, Služba za pripremu izgradnje i izgradnju, Ulica grada Vukovara 37., 10000 Zagreb,

5.HT d.d. TK centar Rijeka, Odjel razvoja i realizacije, Ciottina 17., 51000 Rijeka,

6.HAT-Hrvatska agencija za telekomunikacije, Jurišićeva 13., 10000 Zagreb,

7.Hrvatske vode Zagreb, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Đure Šporera 3., 51000 Rijeka,

8.Hrvatske ceste, ispostava Rijeka, N. Tesle 9/IX., 51000 Rijeka,

9.Županijska uprava za ceste PGŽ, N. Tesle 9/X., 51000 Rijeka,

10.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeke, Ružićeva 16., 51000 Rijeka,

11.MUP, PU Primorsko-goranska, PP Delnice, Školska 25., 51300 Delnice,

12.JU Zavod za prostorno uređenje PGŽ, Splitska 2., 51000 Rijeka,

13.Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, ispostava Delnice, Trg.138. brigade HV 4., 51300 Delnice,

14.Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i poljoprivredu PGŽ, Slogin kula 2/II, 51000 Rijeka,

15.Upravni odjel za pomorstvo, promet i veze PGŽ, Slogin kula 2/IV., 51000 Rijeka,

16.Upravni odjel za razvoj, infrastrukturu i upravljanje projektima PGŽ, Adamićeva 10., 51000 Rijeka,

17.Ured državne uprave u PGŽ, Služba za gospodarstvo, ispostava Delnice, Trg 138. brigade HV 4., 51300 Delnice.

Na temelju odredbi članka 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) tijela i osobe iz prethodnog stavka pozivaju se da u roku od 15 dana dostave zahtjeve za izradu Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve. Ukoliko zahtjevi ne budu dostavljeni u roku smatrat će se da zahtjeva nema.

X. ROK ZA IZRADU IZMJENE I DOPUNE PPUO LOKVE

Članak 11.

Za izradu Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve utvrđuju se slijedeći rokovi:

.I. faza - izrada Nacrta prijedloga plana i utvrđivanje Prijedloga plana za javnu raspravu, u roku 15 dana od zaprimanja posebnih zahtjeva po članku 79. Zakona o prostornom uređenju i gradnji,

.II. faza - obrada primjedbi i prijedloga s javne rasprave te izrada Izvješća o javnoj raspravi i Nacrta Konačnog prijedloga Plana, u roku 5 dana od završetka javne rasprave,

.III. faza - izrada Konačnog prijedloga Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve u roku 5 dana, računajući od dana zaprimanja posljednjeg očitovanja odnosno mišljenja prema posebnim propisima,

.IV. faza - dostavljanje završnog elaborata Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve u ugovorenom broju primjeraka u roku 10 dana, računajući od dana donošenja Plana na Općinskom vijeću.

U rokove navedene u prethodnom stavku ovog članka nije uključeno vrijeme za javnu raspravu (8 dana) te vrijeme potrebno za dostavu mišljenja, zaključaka, odluka i slično od strane Općine Lokve i nadležnih tijela, a vezano za prihvaćanje pojedine faze rada, davanja uputa te davanja suglasnosti na plan.

XI. ZABRANA I VRIJEME TRAJANJA ZABRANE IZDAVANJA AKATA KOJIMA SE ODOBRAVAJU ZAHVATI U PROSTORU, ODNOSNO GRAĐENJE TIJEKOM IZRADE I DONOŠENJA CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Članak 12.

Za vrijeme izrade Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve utvrđuje se zabrana izdavanja akata na području obuhvata Plana, osim u slučajevima predviđenim Zakonom.

XII. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE IZMJENE I DOPUNE PPUO LOKVE

Članak 13.

Financiranje izrade Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve te objave Odluke o donošenju planskog dokumenta u »Službenim novinama PGŽ« u cijelosti snose HRVATSKE ŠUME, Uprava šuma Delnice (u daljnjem tekstu: Naručitelj izrade Plana) koji odabire Izrađivača Plana i izravno ga plaća.

Općina Lokve kao nositelj izrade Ciljane izmjene i dopune Plana (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade Plana) provest će sve potrebne postupke i radnje oko pripreme izrade, provođenja javne rasprave, pribavljanja mišljenja Zavoda za prostorno uređenje PGŽ i suglasnosti Župana te usvajanja i donošenja planskog dokumenta na Općinskom vijeću, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji.

XIII. OBVEZE NOSITELJA I NARUČITELJA IZRADE CILJANE IZMJENE I DOPUNE

Članak 14.

Međusobna prava i obveze između Nositelja izrade Plana i Naručitelja izrade Plana nakon donošenja ove Odluke na Općinskom vijeću Općine Lokve, regulirat će se posebnim Ugovorom.

Članak 15.

Naručitelj Plana će, nakon provedenog postupka odabira izrađivača planskog dokumenta, o tome odmah bez odgode obavijestiti Nositelja izrade Plana.

Naručitelj i Izrađivač će međusobno sklopiti Ugovor o izradi Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve sukladno odredbama i rokovima iz ove Odluke i Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/ 09, 55/11, 90/11 i 50/12).

XIV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 16.

Odluka o izradi Ciljane izmjene i dopune PPUO Lokve stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-01/03

Ur. broj: 2112-02/1-13-3

Lokve, 20. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Ivica Gržanić, dipl. ing., v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=842&mjesto=51316&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr