SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 21. Srijeda, 15. svibnja 2013.
OPĆINA BAŠKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

29.

Temeljem članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 36/04, 63/08) i članka 49. Statuta Općine Baška (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 36/ 10, 39/10), Općinski načelnik Općine Baška, dana 26. ožujka 2013. godine, donio je

O D L U K A
o izmjeni i dopuni Plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2013. godini

I.

U Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Baška u 2013. godini (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/13), u točki IV., kolonama »DJELATNOSTI« i »MIKROLOKACIJA«:

1. u djelatnosti »iznajmljivanje sredstava«

. točka 1. mijenja se i glasi:

»skuteri« 5 - rivica ispred U.O. »La playa«

(k.č. br. 8907 k.o. Baška)

2. u djelatnosti »ugostiteljstvo i trgovina«

. točka 1. mijenja se i glasi:

»pripadajuće terase objekata« - Ulica Palada (k.č. br. 8915,

8893/1 k.o. Baška)

- Vela plaža,

- plaža Mala luka (k.č. br. 7417/4 i 8891 k.o. Baška),

. točka 4. mijenja se i glasi:

»montažni objekt do 12 m2

tlocrtne površine« 1 - Ulica Palada - ugost. terasa iznad mora, preko puta kbr. 1

1 - Vela plaža - 2. segment, u parku tamarisa (masaža)

1 - Vela plaža - 3. segment (masaža),

1 - Vela plaža - 4. segment (masaža)

3. u djelatnosti »komercijalno-rekreacijski sadržaji«

. točka 3. mijenja se i glasi:

»suncobrani, ležaljke *« 110 - Vela plaža - 1. segment

140 - Vela plaža - 2. segment

240 - Vela plaža - 3. segment

200 - Vela plaža - 4. segment

130 - Vela plaža - 5. segment

155 - Vela plaža - 6. segment

130 - Vela plaža - 7. segment

60 - plažice u Ulici Palada

45 - plaža Mala luka (k.č. br. 7417/4 i 8891 k.o. Baška)

20 - rt Kricin, dijelovi k.č. br. 541/3 i 640 k.o. Baška

II.

Ove Izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja, primjenjuju se nakon ishođenja potvrde nadležnog tijela Primorsko-goranske županije do 31. prosinca 2013. godine i objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 342-01/12-01/34
Ur. broj: 2142-03-02/1-13-7
Baška, 26. ožujka 2013.

OPĆINA BAŠKA

Općinski načelnik

mr. sc. Toni Juranić, dipl. oec., v.r.

 

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr