SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

26.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 29. i 30. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 19/11), članka 48. Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Vinodolske općine na 24. sjednici održanoj 12. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju koncesije o odabiru najpovoljnijeg
ponuditelja za obavljanje komunalne djelatnosti
- prijevoza pokojnika

Članak 1.

Ovom Odlukom Općinsko vijeće Vinodolske općine (u daljnjem tekstu: DAVATELJ KONCESIJE), temeljem Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Vinodolske općine, objavljene u Narodnim novinama br. 136/12, dodjeljuje trgovačkom društvu SUZA ADRIA d.o.o. iz Kostrene, Iva Šodića 11, 51221 Kostrena (u daljnjem tekstu: KONCESIONAR), koncesiju za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Vinodolske općine.

Članak 2.

Odluka o davanju koncesije sadrži:

1.NAZIV DAVATELJA KONCESIJE:
Općina Vinodolska općina, Bribir 34,
51253 Bribir, Jedinstveni upravni odjel,
Načelnik Ivica Crnić,
Tel: 051/422-540, 422-541
Fax: 051/248-007
E-mail: pravna@vinodol.hr
MBS.2582937, OIB:98133635529

2.BROJ ODLUKE I DATUM DONOŠENJA ODLUKE (KLASA: 021-05/13-01/1, URBROJ: 2107-03/13-01-4-05), od 12. travnja 2013. godine

3.NAZIV ODABRANOG NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA
Naziv: SUZA ADRIA d.o.o.
Sjedište: Iva Šodića 11, 51221 Kostrena
Matični broj: 040267572
OIB: 53081170772
Tel/ fax: 091 485 75 76, 051 761-223
E-mail adresa:
www-internetska adresa:suza.adria1@ri.t-com.hr
odgovorna osoba ponuditelja: ODISEJ KONČAR, direktor

4. OSNOVNA PRAVA I OBVEZE DAVATELJA KONCESIJE I KONCESIONARA:

Određuju se Ugovorom o koncesiji na temelju ove Odluke, Zakona o koncesijama te posebnim zakonom.

5. VRSTA I PREDMET KONCESIJE:

- Vrsta koncesije: prijevoz pokojnika je komunalna djelatnost koja se obavlja kao koncesija

- Predmet koncesije: komunalna djelatnost prijevoza pokojnika koja se obavlja na cjelokupnom području Vinodolske općine

6. PRIRODA, OPSEG TE MJESTO, ODNOSNO PODRUČJE OBAVLJANJA DJELATNOSTI KONCESIJE:

- Priroda i opseg djelatnosti koncesije: Koncesijom se stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika na području Vinodolske općinešto predmnijeva preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na grobljima na području Općine

- Mjesto obavljanja djelatnosti koncesije: cjelokupno područje Vinodolske općine koje obuhvaća četiri (4) naselja. Bribir, Grižane- Belgrad, Tribalj i Drivenik

7. ROK NA KOJI SE DAJE KONCESIJA:
Rok trajanja koncesije je (5) godina od potpisivanja Ugovora o koncesiji.

8. POSEBNI UVJETI KOJIMA TIJEKOM TRAJANJA KONCESIJE MORA UDOVOLJAVATI ODABRANI NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ:

- Cijena usluga koncesije prijevoza pokojnika za krajnje korisnike je nepromjenjiva za cijelo vrijeme trajanja Ugovora o koncesiji

- Izjava o prihvaćanju roka valjanosti ponuda od 365 dana od isteka roka za dostavu ponuda

- Izjava da posjeduje vozilo specijalne namjere koje posjeduje potvrdu nadležnog tijela uprave za poslove sanitarne inspekcije

- Izjava o tome da će obavljanje poslova koncesije prijevoza pokojnika obavljati samostalno, bez podizvršitelja

9. IZNOS NAKNADE ZA KONCESIJU:

- Godišnji iznos naknade za koncesiju plaćat će koncesionar davatelju koncesije u visini 4.800,00 kuna

10. ROK U KOJEM JE ODABRANI NAJPOVOLJNIJI PONUDITELJ OBVEZAN SKLOPITI UGOVOR O KONCESIJI S DAVATELJEM KONCESIJE:

- Najpovoljniji ponuditelj, SUZA ADRIA d.o.o. je obvezan s davateljem koncesije sklopiti Ugovor o koncesiji najkasnije u roku od (10) dana od isteka razdoblja mirovanja (15 dana od dana isteka razdoblja mirovanja, koje iznosi 15 dana od dana dostave Odluke o davanju koncesije svakom ponuditelju, odnosno 10 dana od dana kada je Odluka o davanju koncesije postala izvršna.

11. OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA:

Najpovoljniji i izabrani ponuditelj SUZA ADRIA d.o.o. je ponudio ukupnu najnižu cijenu usluga za krajnje korisnike (131,25 kuna), odnosno najviši iznos naknade za koncesiju (4.800,00 kuna), jer je njegova ponuda ocijenjena kao ekonomski najprihvatljivija ponuda po oba osnova, po cijeni usluge i visini naknade za koncesiju čija cijena usluge je preko 40 puta niža od drugog ponuditelja, dok je godišnja naknada za koncesiju četiri puta veća od naknade za koncesiju koju je ponudio drugi ponuditelj.

12. UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

- Protiv ove Odluke dopuštene je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave. Žalba se izjavljuje u roku od (5) dana i to od dana:

- objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti prijevoza pokojnika,

- otvaranja ponuda u odnosu na postupak otvaranja ponuda,

- primitka Odluke o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocijene i odabira ponuda.

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku. Žalba se dostavlja neposredno i poštom. Istodobno sa dostavljanjem žalbe Državnoj komisiji žaljitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti davatelju koncesije. Žaljitelj koji propusti izjaviti žalbu u određenoj fazi postupka, gubi pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.

Članak 3.

Temeljem ove Odluke Načelnik vinodolske općine i koncesionar SUZA ADRIA d.o.o., potpisat će Ugovor o koncesiji kojim će utvrditi međusobna prava i obveze i to u roku od 30 dana od dana konačnosti ove Odluke, jer u protivnom, koncesionar gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom.

Članak 4.

Izabrani ponuditelj utvrđen je kao najpovoljniji ponuditelj prema kriterijima koji su bili definirani u Dokumentaciji za nadmetanje i Obavijest o namjeri davanja koncesije, na temelju ekonomski najpovoljnije ponude.

Članak 5.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-4-05

Bribir, 12. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr