SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
OPĆINA PUNAT
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

23.

Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 86/08 i 61/11) i članka 51. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) općinski načelnik donosi

IZMJENE I DOPUNE
Plana prijma u službu Jedinstvenog upravnog
odjela Općine Punat

I.

U Planu prijma u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Punat za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 1/13) u točki II. riječi »a zaposleno je 10 službenika« mijenjaju se riječima »a zaposleno je 8 službenika«.

II.

Točka III. mijenja se i glasi:

»U 2013. godini planira se prijam 2 službenika u službu na neodređeno vrijeme u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat«.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 100-01/13-01/1

Ur. broj: 2142-02-03/2-13-2

Punat, 15. travnja 2013.

OPĆINSKI NAČELNIK

Mladen Juranić, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr