SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

86.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena
i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog
područja Martinkovac

Članak 1.

U Odluci o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja stambenog područja Martinkovac (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/12) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Izrada Izmjena i dopuna Plana pokrenuta je na inicijativu sljedećih investitora: Građevinarstvo i proizvodnja Krk d.d., Martinkovac gradnja d.o.o. Rijeka, Metida d.o.o. Rijeka, Rijeka promet d.d. Rijeka, Gospodarsko interesnog udruženja ELMEH iz Rijeka, Kalmar implant dentristry d.o.o. iz Rijeke i Grada Rijeke.«

U stavku 3. riječi: »(»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12)« zamjenjuju se riječima: »(»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12).«

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. podstavku 2. iza riječi: »obilaznicu« dodaju se riječi: »i uz Ulicu Martinkovac«.

Članak 3.

U članku 3. stavku 1. riječi: »(Privitak 1.)« zamjenjuju se riječima: »(Privitak)«.

U stavku 2. podstavku 2. umjesto točke stavlja se zarez.

Iza podstavka 2. dodaju se novi podstavci 3., 4. i 5. koji glase:

»- područje C, površine 0,20 ha, koje obuhvaća građevne čestice oznake: Cp-5, Cp-6, OU7, JZ-34 i JZ-35,

-područje D, površine 0,20 ha, koje obuhvaća građevnu česticu oznake Cp-17,

-područje E, površine 0,80 ha, koje obuhvaća građevne čestice oznake: Dp-6, JZ - 27, JZ-28, JZ-29, JZ-30, OU VI, B-13, PP-21 i PP-22.«

U stavku 3. broj: »8,80« zamjenjuje se brojem: »10,00«.

Članak 4.

U članku 4. iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7. i 8. koji glase:

»Na površini područja C izgrađena je građevna čestica oznake Cp-6, a građevna čestica oznake Cp-5 nije izgrađena te nije opremljena prometnom i komunalnom infrastrukturom.

Površine područja D u potpunosti su neizgrađene, ali su opremljene prometnom i komunalnom infrastrukturom.

Površine područja E su djelomično izgrađene. Postojeće građevine opremljene su prometnom mrežom s neadekvatnim prometnim elementima te djelomično komunalnom infrastrukturom.«

Članak 5.

U članku 6. stavku 1. iza podstavka 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi:

»- idejnom projektu za gradnju građevine na području D,«.

Dosadašnji podstavci 3. do 7. postaju podstavci 4. do 8.

Članak 6.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) tijela:

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

-Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb,

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,

-Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odjel za gospodarstvo,

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka,

b) sudionici:

-Hrvatska elektroprivreda, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

-Hrvatska elektroprivreda, HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka,

-KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

-Energo d.o.o. Rijeka,

-KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

-ostali sudionici prema potrebi.«

Članak 7.

U članku 8. stavku 1. podstavku 2. riječi: »provedene prethodne rasprave« zamjenjuju se riječima: »verifikacije Nacrta prijedloga Izmjena i dopuna Plana od strane Nositelja izrade Izmjena i dopuna Plana«.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/89

Rr.broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 17. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr