SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD RIJEKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

84.

Na temelju članka 78. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 17. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica

Članak 1.

U Odluci o izradi Detaljnog plana uređenja stambenog područja Rujevica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 9/11) članak 2. mijenja se i glasi:

»Obuhvat Plana prikazan je u grafičkom prilogu koji se nalazi u privitku i čini sastavni dio ove Odluke.

Površina obuhvata plana iznosi 49,2 ha.«

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga rada te ostalih sudio

nika koji će sudjelovati u izradi Plana utvrđuje se kako slijedi:

a) tijela:

-Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci,

-Ministarstvo poljoprivrede, Uprava vodnoga gospodarstva, Zagreb,

-Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih, inspekcijskih i poslova civilne zaštite,

-Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured za zaštitu i spašavanje Rijeka,

-Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb,

-Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji, Služba za gospodarstvo, Odjel za gospodarstvo,

-Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernoga Jadrana, Rijeka

b) sudionici:

-Hrvatska elektroprivreda, HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka,

-Hrvatska elektroprivreda, HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o. Zagreb, Prijenosno područje Rijeka,

-KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka,

-Energo d.o.o. Rijeka,

-KD Čistoća d.o.o. Rijeka,

-ostali sudionici prema potrebi.«

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- za izradu Prijedloga Plana - rok od 90 dana od dana prihvaćenog Nacrta prijedloga Plana od strane Nositelja izrade Plana,«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Odredba stavka 1. ovoga članka važi najduže do 8. travnja 2014. godine.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/91

Rr. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 17. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr