SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

33.

Na temelju članka 15. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst 82/ 04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), članka 27. stavka 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Sl. novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10 i 8/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 12/13), Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 35. sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. godine, donosi

ODLUKU
o povjeravanju ugovornog obavljanja komunalne
djelatnosti - održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski

Članak 1.

Na temelje provedenog Javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama dana 26. 3. 2013 godine i na Internet stranicama Grada Novi Vinodolski, sukladno Odluci o objavi javnog natječaja za odabir najpovoljnijeg ponudite

lja za obavljanje komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta kl: 340-01/13-01/4, ur.br. 2107/02-04-13-3, koju je donio Gradonačelnik dana 15. 13. 2013. godine, Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski (u daljem tekstu: naručitelj) prihvaća ponudu »CESTE RIJEKA d.o.o.« Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo 377., (u daljem tekstu: odabrani ponuditelj), te im povjerava obavljanje komunalne djelatnosti - održavanje nerazvrstanih cesta na području Grada Novi Vinodolski.

Za poslove iz stavka 1. ovog članka naručitelj i ponuditelj sklopiti će Ugovor o povjeravanju komunalne djelatnosti-održavanje nerazvrstanih cesta (u daljnjem tekstu: Ugovor).

Članak 2.

Komunalna djelatnost-održavanje nerazvrstanih cesta za koju se sklapa Ugovor temeljem ove Odluke određena je člankom 3. stavkom 1. točkom 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« RH broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/100, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12), te čl. 2. Odluke o komunalnim djelatnostima (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 53/10 i 8/12).

Obavljanje djelatnosti iz stavka 1. ovog članka obuhvaća održavanje površina i objekata koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, a koje nisu razvrstane ceste u smislu posebnih propisa, a sve u skladu godišnjim Programom održavanja komunalne infrastrukture koji donosi Gradsko vijeće.

Programom održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se financijske veličine namijenjeni za održavanje NERAZVRSTANIH CESTA za tekuću godinu, bazirane na ugovorene cijene održavanja prema troškovniku koji je sastavni dio ponudbene dokumentacije iz članka 4. stavka 3. ove Odluke.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj dužan je o održavanje nerazvrstanih cesta obavljati tehničkim prihvatljivim sredstvima uz mjere tehničke zaštite i druge mjere osiguranja radnika, prolaznika, prometa i susjednih objekata, uvažavajući mjere zaštite okoliša.

Članak 4.

Ugovor iz članka 1. stavka 2. ove Odluke sklapa se na rok od četiri (4) godine računajući od 27. travnja 2013. godine do 27. travnja 2017. godine.

Ugovor, sukladno članku 29. Odluke o komunalnim djelatnostima (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 53/10 i 8/12) sklapa Gradonačelnik.

Sastavni dio ove Odluke i Ugovora je ponuda br. 30/ 2013 »Cesta-Rijeka«-a d.o.o. Kukuljanovo, Industrijska zona Kukuljanovo 377., od 18. ožujka 2013. godine.

Članak 5.

Grad Novi Vinodolski, kao naručitelj snosit će troškove održavanja nerazvrstanih cesta i javnih površina, kojih je vlasnik, koje koristi i kojima upravlja, ukoliko isti valjanim pravnim poslom ili putem gradskih i državnih tijela nisu dati na korištenje ili upravljanje drugim pravnim subjektima.

Obračun troškova iz prethodnog stavka ovog članka vršiti će se sukladno cijenama utvrđenim u ponudbenoj dokumentaciji iz prethodnog članka, a prema stvarno izvedenim količinama.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 340-01/13-01/14

Ur. broj 2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 15. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51250&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr