SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

31.

Na temelju članka 100. stavak 6. i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13) po pribavljenoj suglasnosti župana Primorsko-goranske župana Primorsko-goranske županije KLASA: 350-02/13-03/13, UR.BROJ: 2170/1-03- 01/1-13-2 od 11. 4. 2013. godine Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 35. sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju I. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski

Članak 1.

U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski Novi Vinodolski (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/10 i 36/10) u članku 25. stavak 1. briše se alineja 2«.

Članak 2.

U članku 26. stavak 3. briše se alineja 3.

Članak 3.

U članku 27. stavak 2. brišu se riječi »s maksimalnom gustoćom korištenja 80 kreveta.«

Članak 4.

U članku 28. stavak 1. brišu se riječi »s maksimalnom gustoćom korištenja 650 kreveta.«

Članak 5.

U članku 29. stavak 1. brišu se riječi »s maksimalnom gustoćom korištenja 642 kreveta.«

Članak 6.

U članku 33. stavak 1. brišu se riječi »i gustoćom korištenja do max. 500 kreveta.«.

Članak 7.

U članku 38. stavak 2. brišu se riječi »max. kapaciteta od 80 kreveta i.«

Članak 8.

U članku 62. stavak 1. podtočka 1.1. alineja 1. brišu se riječi », ali ne manje od 1,0 m.«

Članak 9.

U članku 67. stavak 1. točka a alineja 2. iza oznake

»M2-1« dodaje se oznaka »M2-2«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi »Iznimno od stavka 1.ovog članka kod rekonstrukcije građevina stambene namjene unutar površine označene planskom oznakom M2-2, koje na dan stupanja na snagu ovog Plana, uz stambeni, imaju i poslovni prostor, koeficijent izgrađenosti za samostojeće građevine može iznositi najviše 0,5.«

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 7.

Članak 10.

Iza članka 69. dodaje se dodaje se podnaslov i članak 69 a. koji glase:

»4. 4. Uvjeti za izgradnju garaža na zasebnim građevnim česticama unutar mješovite namjene M1, M1-1, M1-2 i M2-1

Članak 69a.

Planom se utvrđuju opći uvjeti za izgradnju garaža na zasebnim građevnim česticama unutar površina označenih planskim oznakama M1, M1-1, M1-2 i M2-1:

- namjena građevine je isključivo smještaj vozila, bez mogućnosti promjene namjene,

- najmanja dozvoljena površina građevne čestice nije određena,

- najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 295 m2,

- najveći dopušteni broj etaža je jedna etaža (prizemlje), a najveća dopuštena visina iznosi 4 m,

- najveća dopuštena tlocrtna površina garaže koja sadrži jedno garažno mjesto iznosi 25 m2,

- na jednoj građevnoj čestici moguća je gradnja do tri garaže, tj.građevine koja sadrži tri garažna mjesta, s tim da svako garažno mjesto mora biti odijeljeno zidom i imati svoja garažna vrata,

- ako garaže imaju otvore od granice susjedne građevne čestice moraju biti udaljene najmanje 4 metra,

- mogu se graditi na udaljenosti i manjoj od 4m ali bez otvora (i na granici građevne čestice). Otvorima se ne smatraju fiksni otvori s neprozirnim staklom najveće veličine 60 x 60 cm i dijelovi zida od staklene opeke. Kada se grade na granici građevne čestice moraju biti od vatrootpornog materijala uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj građevnoj čestici. Ako se grade kao poluotvorene građevine, moraju od susjedne građevine biti odijeljene protupožarnim zidom,

- ulazno pročelje garaže obavezno mora imati (jedno ili više) garažna vrata,dok se na ostalim pročeljima dopušta izvođenje otvora-prozora,

- krov garaže mora biti ravan ili kos, a kao pokrov dozvoljeni su (u skladu s zahtjevima arhitektonskog oblikovanja i klimatskom zonom)materijali upotrebljavani u arhitekturi naselja, u skladu s kojim će se definirati i nagib krova.«

Članak 11.

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski izrađene su u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Grada Novi Vinodolski i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski. Jedan primjerak izvornika čuva se u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj, jedan u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, jedan u Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije,jedan u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i jedan u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 12.

Odluka o donošenju I. Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Novi Vinodolski stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/12-01/6

Ur. broj:2107/02-01-13-3

Novi Vinodolski,15.04.2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51250&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr