SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 19. Petak, 19. travnja 2013.
GRAD NOVI VINODOLSKI
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

30.

Na temelju članka 100. stavak 7. i članka 102. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/ 07, 38/09, 55/11 , 90/11, 50/12 i 55/12) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 12/13) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 35. sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o
donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne
zone KARGAČ

Članak 1.

U Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone KARGAČ (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 11/07) u članku 2. stavak 1. iza riječi »komunalno-servisnih i sl.« dodaju se riječi »,te izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, kao i organizaciju deponija za mineralne sirovine iz viška iskopa,«.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2)Uz organizaciju djelatnosti navedenih u stavku 1. moguća je i realizacija odgovarajućih prostorija za smještaj radnika«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 4. briše se stavak 2.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. brišu se riječi«, kao i rubnim dijelovima zone kao zaštite od bure«.

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. briše se riječ »daljinu«.

U stavku 2. iza oznake »1500 m2« dodaju se riječi »,s mogućnošću formiranja i manjih čestica u svrhu izgradnje objekata komunalne infrastrukture, npr. trafostanica.«

U stavku 4. riječ »heliodrom« zamjenjuje se sa riječi »helidrom« i oznaka »78,0« zamjenjuje se oznakom »100,0 m«.

Članak 5.

U članku 10.stavak 1.oznaka »K-2« zamjenjuje se oznakom »K-1«.

U stavku 2. oznaka »K-1 « zamjenjuje se oznakom »K-5«

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3, 4 i 5 koji glase:

»(3)Na čestici oznake K-1 ili K-2 osim sadržaja navedenih u stavci 1. ovog članka može se izgraditi samo jedna asfaltna baza. Uz navedene sadržaje moguća je realizacija odgovarajućih prostorija za smještaj radnika. Pogon asfaltne baze čine slijedeći sadržaji:

- Postrojenje asfaltne baze sa pratećom tehnološkom opremom: dozatori, kosi transporteri za preuzimanje materijala sa horizontalnih transportera, sušara rotacionog tipa,suhi filteri (ciklon) za izdvajanje mikročestica, mješalica,vage za agregat, filter i bitumen, spremište za filter, konvejer za filter pužnog tipa, spremište za topli materijal, vibraciona sita za prosijavanje materijala, elevator za frakcije, elevator za filter, filter za prečišćavanje ispušnog zraka, kontrolna soba,

- Cisterne za skladištenje gotovog bitumena,

- Spremnici lož ulja i rezervoari za plin (do izgradnje redukcijske stanice i plinofikacije cijele zone),

- Deponija mineralnog agregata (kamena),

- Manipulativne površine i interna prometnica kružnog toka.

(4)Na čestici grafičke oznake K-2 osim sadržaja navedenih u stavku 1. i stavku 3. ovog članka može se izgraditi samo jedno reciklažno dvorište za građevinski otpad i jedna betonara. Uz navedene sadržaje moguća je realizacija odgovarajućih prostorija za smještaj radnika.

Sadržaji koje je potrebno osigurati za reciklažno dvorište su: prihvatna zona, zona obrade građevnog otpada, te zona skladištenja i otpreme recikliranog otpada. Reciklažno dvorište planirati uz odgovarajuće mjere zaštite zbog III. Zone sanitarne zaštite.

Pogon betonare spomenutog kapaciteta čini uredski prostor, parkiralište za osobna vozila, zona separatora i taložnika, uređaj za pranje automiksera i pumpi, boksovi za agregat, silosi za cement te mješalica za beton.

 (5)Na čestici grafičke oznake K-3 osim sadržaja navedenih u stavci 1. ovog članka može se organizirati samo jedna deponija za mineralne sirovine iz viška iskopa. Planiranje i smještaj deponije mineralnih sirovina moguć je isključivo izvan III. zone sanitarne zaštite.«

Dosadašnji stavak 3, 4 i 5 postaju stavci 6 , 7 i 8.

U sadašnjem stavku 6. riječ »heliodrom« zamjenjuje se sa riječi »helidrom«.

Članak 6.

U članku 12. stavak 4. brišu se riječi »površine do 10% maksimalno dopuštene izgrađenosti građevne čestice«.

Članak 7.

U članku 14. stavak 1. iza oznake »10,0 m« dodaje se nova rečenica koja glasi: »Iznimno na građevinskim česticama K-1 i K-2 građevinska linija može biti identična regulacionoj liniji za dijelove postrojenja i građevina koji ne prelazi visinu od 5 m.«

U stavku 2. brišu se riječi«, a od građevinske čestice prometne površine 10,0 m«. Dodaje se nova rečenica koja glasi:« Iznimno na građevinskoj čestici K-1 i K-2 granica gradivog dijela čestice prema ostalim granicama građevinske čestice udaljena je najmanje 3 m od susjednih građevinskih čestica.«

U stavku 3. dodaje se nova rečenica koja glasi: »Iznimno na građevinskim česticama K-1 i K-2 nadstrešnice mogu biti na rubu građevinske čestice za dijelove postrojenja i građevina koji ne prelaze visinu od 5 m.«

Članak 8.

U članku 16. stavak 2. oznaka »20% « zamjenjuje se oznakom »5% ».

Članak 9.

U članku 17. stavak 1. riječ »heliodrom« zamjenjuje se riječju »helidrom«.

Članak 10.

U članku 18. mijenja se stavak 3. koji sada glasi:

»(3)Broj parkirnih/garažnih mjesta određuje se sukladno potrebama tehnološkog procesa, ali ne manje od:

- 1 mjesto na 1 zaposlenika,

- 1 mjesto za svako gospodarsko vozilo uključeno u
tehnološki proces,

- 1 mjesto na 25 m2 trgovine,

- 1 mjesto na 25-40 m2 drugih poslovnih sadržaja,

- 1 mjesto na 4 sjedeća mjesta restorana i kavana.«

Članak 11.

U članku 19. stavak 1. oznaka »25%« zamjenjuje se oznakom »5%«.

Članak 12.

U članku 21. brišu se oznake »i 2.1.1.«.

Članak 13.

U članku 22. stavak 2. briše se oznaka »,2.1.1.«.

Članak 14.

U članku 25. riječ »ishodovati« zamjenjuje se sa riječi »ishoditi«.

Članak 15.

U članku 28. mijenja se stavak 2. koji sada glasi:

»(2) Javno parkiralište (grafičke oznake P) i parkiralište za kamione (grafičke oznake KP) predviđena su na zasebnim građevinskim česticama, a namijenjena su posjetiteljima poslovne zone.«

Članak 16.

U članku 29. stavak 2. oznaka »2,5 m « zamjenjuje se oznakom »1,5 m«.

Članak 17.

U članku 32. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Do izgradnje odgovarajućeg sustava komunalne infrastrukturne mreže moguće je realizirati vlastiti sustav elektroopskrbe, plinoopskrbe (plinski spremnik i sl.), vodoopskrbe i odvodnje (oborinske i fekalne odvodnje) otpadnih voda.«

Dosadašnji stavak 2 i 3 postaju stavak 3 i 4.

Članak 18.

U članku 34. stavak 2. oznaka« 1 100« zamjenjuje se oznakom »DN 100 mm«.

U stavku 4. iza oznake »100 m3« dodaju se riječi »sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži«.

Članak 19.

U članku 37. stavak 2. na kraju rečenice dodaju se riječi »do izgradnje centralnog sustava«.

U stavku 3. stavak 3. na kraju rečenice dodaju se riječi »do izgradnje centralnog sustava.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) Unutar III. zone sanitarne zaštite ne mogu se upuštati nepročišćene otpadne vode.«

Članak 20.

U članku 39. stavak 2. iza treće rečenice dodaju se nove rečenice koje glase« Lokacije trafostanica nacrtane su na načelnim lokacijama, a njihove mikrolokacije odredit će se nakon definiranja stvarnih potreba budućih kupaca. Najmanja dopuštena udaljenost trafostanice do granice prema susjednim česticama iznosit će 1 m, a prema kolniku najmanje 2 m.«

Članak 21.

U članku 48. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Postupanje s građevinskim otpadom mora se provoditi na način da se spriječi negativan utjecaj na okoliš, a posebice kako bi se izbjegao rizik onečišćenja zraka,vode,tla i pojava prekomjerne buke. Prilikom obrade građevinskih otpada odgovarajućim mjerama zaštite na postrojenja potrebno je spriječiti širenje čestica na okoliš. Pretakanje goriva za potrebe postrojenja treba obavljati na natkrivenoj i nepropusnoj podlozi s odvodnjom u privatni spremnik.«

Članak 22.

U članku 51. iza riječi »kao što su « briše se riječ »kamenolom« i iza riječi »proizvodnja metala« brišu se riječi « i naftnih prerađevina, te namjene koje u svom proizvodnom procesu koriste uređaje za loženje«.

Članak 23.

Briše se članak 56.

Članak 24.

U članku 63. mijenja se stavak 3. koji sada glasi:

»(3) Do izgradnje vodoopskrbe, odvodnje (sanitarne i oborinske), elektroopskrbe, plinoopskrbe i telefonije dozvoljava se gradnja na građevinskim česticama određenim urbanističkim planom uz izgradnju vlastitih internih

komunalnih objekata kao npr.agregat za struju, uređaji za obradu otpadnih voda, septička jama i cisterna za vodu i sl. Do izgradnje prilaza tj. pristupnih puteva uz suglasnost Grada i Županijske uprave za ceste može se izgraditi drugi cestovni priključak za građevinske čestice sa županijske ceste nego kako je to predviđeno ovim Planom.«

Članak 25.

Mijenjaju se kartografski prikazi:

- 1. - Korištenje i namjena površina, mj. 1:1000,

- 2.1. - Prometna,telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža - PROMETNA MREŽA, mj. 1:1000,

- 2.2. - Prometna, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža, ELEKTROOPSKRBNA MREŽA, mj. 1:1000,

- 2.3. - Prometna, telekomunikacijska i infrastrukturna mreža, JAVNA RASVJETA I PLINOOPSKRBA, mj. 1:1000,

- 2.4. - Prometna, telekomunikacijska i infrastrukturna mreža, ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA, mj. 1:1000,

- 2.5.- Prometna, telekomunikacijska i infrastrukturna mreža, VODOOPSKRBA I ODVODNJA, mj.1:1000,

- 3. - Oblici korištenja, mj. 1:1000,

- 4. - Uvjeti gradnje, mj. 1:1000.

Ukida se kartografski prikaz 2.1.1. - Idejno rješenje prometnica, mj. 1:1000,

Članak 26.

Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone KARGAČ izrađene su u pet (5) izvornika ovjerenih pečatom Grada Novi Vinodolski i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Novi Vinodolski. Jedan primjerak izvornika čuva se u Upravnom odjelu za urbanizam i razvoj, jedan u Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, jedan u Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije, jedan u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja i jedan u Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj.

Članak 27.

Tekstualni dio (Obrazloženje) i grafički dijelovi sastavni su dio ovog Plana, ali nisu predmet objave.

Članak 28.

Ovlašćuje se Komisija za statut i poslovnik Grada Novi Vinodolski da izda pročišćeni tekst odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone KARGAČ.

Članak 29.

Odluka o donošenju Izmjena i dopuna Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone KARGAČ stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-02/13-01/2

Ur. broj:2107/02-01-13-2

Novi Vinodolski, 15. travnja 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik
Neven Pavelić, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=840&mjesto=51250&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr