SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 18. Srijeda, 17. travnja 2013.
OPĆINA LOPAR
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 251. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 19. Statuta Općine Lopar (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 13/ 13), na sjednici održanoj dana 15. travnja 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o zabrani i ograničenju izvođenja građevinskih radova
na području općine Lopar

I. UVODNA NAPOMENA

Članak 1.

Ovom se odlukom zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova na području Općine Lopar, tj. određuju se vrste radova, godišnje kalendarsko razdoblje i vrijeme u kojem se zabranjuje ili ograničava izvođenje građevinskih radova.

II. ZABRANA I OGRANIČENJE IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. Vrste građevinskih radova koji se zabranjuju ili ograničavaju

Članak 2.

Pod građevinskim radovima koji se u smislu ove Odluke zabranjuju ili ograničavaju, smatraju se svi zemljani iskopi, rušenja, zidanje odnosno izrada konstruktivnih dijelova građevine, betoniranje, vanjsko žbukanje i izrada krova - sve neovisno o načinu gradnje, te unutarnji građevinski radovi - izrada podloga i pregrada, žbukanje i slično koji se izvode uz upotrebu građevinskih strojeva, te obrtnički radovi na izradi električnih i vodovodnih instalacija radovi koji uključuju rad sa strojevima i alatima koji stvaraju prekomjernu buku (mješalica, bušilice, brusilice, udarni čekić, kompresori, montaže i demontaže skele i slično.).

2. Iznimni slučajevi dozvole građenja

Članak 3.

Posebnu dozvolu za izvođenje radova iz ovog članka može dati Općinski načelnik; na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela koji utvrdi potrebu njihovog izvođenja ili na zahtjev izvođača/investitora radova ili za radove koji su od posebnog interesa za Općinu Lopar, a to su:

-interventni radovi na sanaciji objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi otklanjanja kvarova i sličnog,

-žurna sanacija iznenadno nastalih oštećenja na građevinama, objektima ili uređajima u svrhu sprečavanja daljnje štete i otklanjanja opasnosti po ljude i okoliš, ručno bojanje (bez kompresora), keramičarski radovi unutar objekta uz sve zatvorene otvore i bez upotrebe električnih i dr. strojeva.

-završni obrtnički radovi unutar prostorija, kojima se ne stvara buka, niti nastaju onečišćenja izvan građevine odlaganjem građevnog materijala i otpada,

-završni radovi na građevinama, objektima i uređajima, čije trajanje se procijeni na najviše 5 dana, a neizvođenje kojih bi se negativno odrazilo na estetski izgled naselja ili dijela naselja, ili bi za posljedicu imalo otežano ili onemogućeno korištenje javnih i zelenih površina, objekata i uređaja komunalne infrastrukture,

-gradnja, rekonstrukcija i sanacija objekata društvene namjene.

3. Godišnja (kalendarska) razdoblja zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 4.

Građevinski radovi se zabranjuju ili ograničavaju za vrijeme sezone.

U smislu stavka 1. ovog članka sezonom smatraju se godišnja (kalendarska) razdoblja: od 15. svibnja do 30. rujna.

4. Vrijeme zabrane, područja zabrane ili ograničenja građevinskih radova

Članak 5.

U razdobljima iz članka 4. ove Odluke, građevinski radovi se potpuno zabranjuju od 00,00 do 24,00 sata.

Zabrana iz članka 4. ove Odluke odnosi se na područja unutar građevinskog područja naselja i 700 m zračne linije od građevinskog područja naselja, izuzev radne zone Sorinj.

Članak 6.

Iznimno, od odredaba članka 4. i 5. ove Odluke Općinski načelnik Općine Lopar može odobriti izvođenje građevinskih radova zbog interventnih radova.

III. NADZOR PROVEDBE ODLUKE

Članak 7.

Za nadzor provedbe ove Odluke određuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Lopar na način da će utvrditi svaku gradnju, odnosno izvođenje pojedinih građevinskih radova, investitora odnosno izvođača koji gradi i izvodi radove, ili izvodi radove protivno propisanim goraničenjima iz ove Odluke, te protiv njega podnijeti prijavu.

IV. PREKRŠAJNE SANKCIJE

Članak 8.

U slučaju izvođenja građevinskih radova protivno propisanim vremenskim ograničenjima (članak 4. i 5. ove Odluke) izvođač će se kazniti novčanom kaznom sukladno prekršajnim odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji i to:

a)novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba u svojstvu izvođača,

b)novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba u svojstvu izvođača.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-03/13-01/01

Ur. broj: 2169/02-01/13-15

Lopar, 15. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOPAR

Predsjednik

Damir Paparić, prof., v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=839&mjesto=51281&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr