SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

69.

Na temelju članka 25. stavak 1. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 11. stavak 1. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija (»Službene novine« broj 42/12), točke 9. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija (»Narodne novine« broj 124/12), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Obrazloženje

Dana 25. listopada 2012. godine Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/ 12), a dana 14. studenoga 2012. godine objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija (»Narodne novine« broj 124/12).

Rok za dostavu ponuda istekao je 11. siječnja 2013. godine u 24:00 sata.

Dana 16. siječnja 2013. godine pristupilo se Javnom otvaranju ponuda pristiglih na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija.

Do isteka roka za dostavu ponuda pristigla je jedna (1) ponuda i to trgovačkog društva »Bevanda Lido« d.o.o., Zert 8, 51 410 Opatija, OIB: 57749197630. Ponuda je zaprimljena u propisanom roku u Pisarnicu Primorsko-goranske županije dana 11. siječnja 2013. godine u 15.36 sati.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju prilikom otvaranja ponude pristigle na Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija, utvrđeno je da nedostaje sljedeća dokumentacija:

.Potvrda nadležne porezne uprave o plaćenim dospjelim obvezama temeljem javnih davanja, sve ne starije od 30 dana i

.RS-m obrazac za mjesec koji prethodi davanju ponude.

Na temelju članka 12. stavci 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je 22. ožujka 2013. godine razmatralo pristigle ponude.

Stručno povjerenstvo jednoglasno je utvrdilo da jedina pristigla ponuda nije potpuna te je jedinu pristiglu ponudu isključilo kao nepotpunu.

Naime, u Obavijesti o namjeri davanja koncesije koja je objavljena u »Narodnim novinama« - Oglasni dio br. 124/ 12 utvrđeno je da se nepotpune ponude i ponude zaprimljene izvan roka neće razmatrati.

Slijedom navedenog, Stručno povjerenstvo dalo je prijedlog poništenja postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija, te predlaže Davatelju koncesije da u skladu s člankom 25. stavak 1. točka 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) poništi postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija, te u skladu s člankom 25. stavak 6. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) da po konačnosti Odluke o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija ponovno objavi Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža Lido i Angiolina, Grad Opatija.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke Ponuditelj može izjaviti žalbu u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-74

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=69
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr