SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

64.

Na temelju članka 67. stavka 4. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09 i 130/11), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13), članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« 26/09), a po prethodnom mišljenju Hrvatskih voda KLASA: 325-04/12-01/0244, URBROJ: 374-23-4-13- 7 od 22. veljače 2013. godine, Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine donijela je

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda na području
aglomeracije Rijeka

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje:

-način odvodnje otpadnih voda s područja aglomeracije Rijeka (uključivo iz naseljenih mjesta i izvan njih),

-način odvodnje onečišćenih oborinskih voda koje se ne ispuštaju u sustav javne odvodnje,

-zemljopisni podatak o mjestu ispuštanja otpadnih voda iz sustava javne odvodnje u tijela površinskih voda,

-uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je i na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje,

-podaci o nadležnostima održavanja sustava javne odvodnje,

-uvjeti održavanja bioloških uređaja za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda, održavanja i pražnjenja sabirnih i septičkih jama,

-upućivanje na obvezu priključenja na građevine javne odvodnje sukladno odluci o priključenju i općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga te

-nadzor nad provođenjem ove Odluke.

Članak 2.

Pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeća značenja:

-mješoviti sustav javne odvodnje je sustav kojim se istim kanalima odvode sanitarne, tehnološke i oborinske vode,

-razdjelni sustav javne odvodnje je sustav kod kojeg se oborinske vode odvode sustavom oborinske odvodnje odvojeno od sustava javne odvodnje kojim se odvode sanitarne i tehnološke otpadne vode,

-kontrolno okno je mjesto u kojem je moguće vršiti kontrolu funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjeriti protok i uzimati uzorke za kontrolu kvalitete otpadnih voda,

-revizijsko okno je mjesto u kojem se vrši kontrola i održavanje cjevovoda na sustavu javne, odnosno interne odvodnje,

-septička jama je građevina za prikupljanje sanitarnih otpadnih voda i biorazgradivih tehnoloških otpadnih voda do kapaciteta navedenih u Prilogu 2. ove Odluke sa vodonepropusnim stjenkama i dnom koja se sastoji od više komora u funkciji taložnice i preljeva nakon čega se tako pročišćene otpadne vode upuštaju u prijemnik,

-sabirna jama je jednokomorna vodonepropusna građevina bez preljeva i ispusta za prikupljanje sanitarnih i tehnoloških otpadnih voda.

Članak 3.

Područje aglomeracije Rijeka čine gradovi Rijeka i Kastav, te općine Jelenje, Čavle, Viškovo i dio općine Matulji.

Granice aglomeracije Rijeka ucrtane su na preglednoj karti mjerila M 1:25000, koja je sastavni dio ove Odluke, ali se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Članak 4.

Otpadne vode s područja aglomeracije Rijeka ispuštaju se u sustav javne odvodnje Rijeka te se iste dovode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na području grada Rijeke i ispuštaju putem podmorskog ispusta u more.

Članak 5.

Djelatnost javne odvodnje na području aglomeracije Rijeka obavlja javni isporučitelj vodne usluge Komunalno društvo VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka sa sjedištem u Rijeci, Dolac 14 (u daljnjem tekstu: javni isporučitelj vodne usluge).

Djelatnost javne odvodnje u dijelu koji se odnosi na pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama mogu obavljati, osim javnog isporučitelja vodne usluge, i pravne ili fizičke osobe na temelju dobivene koncesije sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vode.

II. NAČIN ODVODNJE OTPADNIH VODA S AGLOMERACIJE

1.Općenito

Članak 6.

Odvodnja otpadnih voda vrši se putem sustava odvodnje otpadnih voda koji se dijele na:

-sustav javne odvodnje,

-sustav interne odvodnje,

-sustav oborinske odvodnje.

2.Sustav javne odvodnje

Članak 7.

Sustav javne odvodnje čine komunalne vodne građevine za javnu odvodnju kojima se prikupljaju i odvode komunalne otpadne vode do uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, odnosno do mjesta ispuštanja u prijemnik.

Sustav javne odvodnje prema načinu odvodnje može biti mješoviti i razdjelni.

3.Sustav interne odvodnje

Članak 8.

Sustav interne odvodnje koji je spojen na sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka čine kanalizacijski vodovi sa ili bez građevina za predpročišćavanje otpadnih voda, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, do kanalizacijskog priključka na sustav javne odvodnje.

Članak 9.

Ukoliko sustav interne odvodnje nije spojen na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje čine kanalizacijski vodovi, crpne stanice i druge slične građevine za prikupljanje i odvodnju otpadnih voda iz građevina i drugih nekretnina u kojima nastaju otpadne vode, septičke ili sabirne jame, odnosno odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s ispusnom građevinom.

Članak 10.

Otpadne vode ispuštaju se iz sustava interne odvodnje u sustav javne odvodnje preko kanalizacijskog priključka.

Na kanalizacijskom priključku se, u pravilu, nalazi kontrolno okno na mjestu spoja sustava interne odvodnje s priključkom.

Ukoliko na kanalizacijskom priključku nema kontrolnog okna, kontrolnim oknom smatra se revizijsko okno na sustavu javne odvodnje na koji se priključuje sustav interne odvodnje.

Ukoliko ne postoji kontrolno okno na kanalizacijskom priključku niti revizijsko okno na sustavu javne odvodnje, kontrolnim oknom smatra se zadnje revizijsko okno na sustavu interne odvodnje koji se priključuje na sustav javne odvodnje.

Članak 11.

Javnom isporučitelju vodne usluge mora biti osiguran nesmetan pristup do kontrolnog okna radi kontrole funkcionalnosti kanalizacijskog priključka, mjerenja protoka i uzimanja uzoraka za kontrolu kvalitete otpadnih voda.

Članak 12.

Sustav interne odvodnje gradi i održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojoj nastaju otpadne vode.

Članak 13.

Kanalizacijski priključak izvodi javni isporučitelj vodne usluge ili njegov ugovaratelj na zahtjev i o trošku vlasnika građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Kanalizacijski priključak održava o svom trošku vlasnik građevine ili druge nekretnine u kojima nastaju otpadne vode.

Članak 14.

Ako ne postoji mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje, sustav interne odvodnje može se, dok se ne steknu uvjeti za priključenje na sustav javne odvodnje, priključiti na sabirnu ili septičku jamu, odnosno prijemnik putem odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

4.Sustav oborinske odvodnje

Članak 15.

Sustav oborinske odvodnje čine cjevovodi, zatvoreni ili otvoreni kanali, prirodna korita, slivnici i druge građevine kojima se oborinske vode prikupljaju, pročišćavaju i odvode u sustav javne odvodnje ili izravno u prijemnik.

III. NAČIN ODVODNJE ONEČIŠĆENIH OBORINSKIH VODA KOJE SE NE ISPUŠTAJU U SUSTAV JAVNE ODVODNJE

Članak 16.

Odvodnja onečišćenih oborinskih voda vrši se sukladno:

-odredbama zakona kojim se uređuju vode,

-odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te

-odredbama ove Odluke.

Članak 17.

U sustav oborinske odvodnje ne smiju se ispuštati sanitarne i tehnološke otpadne vode.

Članak 18.

Onečišćene oborinske vode moraju se prije ispuštanja u prijemnik pročistiti putem pjeskolova, separatora i drugih sličnih uređaja za pročišćavanje.

Članak 19.

Slivnici, linijske rešetke i slične građevine koje prihvaćaju onečišćene oborinske vode u sustav oborinske odvodnje moraju imati taložnicu minimalne zapremine 0,25 m3, s dubinom, u pravilu, ne manjom od 1 m.

Članak 20.

Ulični slivnici se moraju postavljati na odgovarajućim razmacima koji omogućavaju prihvat oborinskih voda sa gravitirajućih slivnih površina.

IV. ZEMLJOPISNI PODATAK O MJESTU ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA IZ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE U TIJELA POVRŠINSKIH VODA

Članak 21.

Otpadne vode s područja aglomeracije Rijeka ispuštaju se putem podmorskog ispusta u more na lokaciji po Gauss-Krugerovim koordinatama:

X 5456441,78

Y 5019601,86

Z -48,00.

V. UVJETI ISPUŠTANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJIMA NA KOJIMA JE I NA KOJIMA NIJE IZGRAĐEN SUSTAV JAVNE ODVODNJE

1.Općenito

Članak 22.

U sustav javne odvodnje smiju se ispuštati otpadne vode sukladno:

-odredbama zakona kojim se uređuju vode,

-odredbama pravilnika kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda,

-izdanoj vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda, odnosno rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite voda,

-odredbama odluke kojom se uređuje zaštita izvorišta vode za piće, te

-odredbama ove Odluke.

2.Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 23.

Prije ispuštanja u sustav javne odvodnje pročišćavaju se sljedeće otpadne vode:

-tehnološke otpadne vode kojima koncentracija opasnih i drugih tvari prekoračuje dopuštene granične vrijednosti emisija otpadnih voda određene pravilnikom kojim se propisuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda, odnosno dozvoljene koncentracije onečišćujućih tvari u otpadnim vodama, preko odgovarajućih uređaja za pročišćavanje;

-vode s površina uređenih za pranje vozila, mehaničarskih i bravarskih radionica za popravak motornih i drugih vozila, preko taložnica za krute tvari i odjeljivača za masti, ulja i tekuća goriva;

-vode iz skladišta i pogona koji u svom proizvodnom procesu skladište i/ili koriste ulja masti, boje, lakove, tekuće gorivo, otapala i slične tvari specifično lakše od vode, preko odgovarajućih odjeljivača;

-vode iz restorana i kuhinja javne ishrane sa sadržajem prekomjerne masnoće, ulja, krutih i plivajućih ostataka hrane, putem odgovarajućih odjeljivača masti i ulja.

Članak 24.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari kojima se ugrožava:

-predviđeni hidraulički režim toka odvodnje otpadnih voda,

-stabilnost objekata sustava javne odvodnje,

-rad strojeva na crpkama i ostaloj opremi,

-tekući nadzor i održavanje objekata sustava javne odvodnje te

-zdravlje ili život djelatnika koji rade na održavanju sustava javne odvodnje i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati otpadne tvari ukoliko se njihovim ispuštanjem povećavaju troškovi eksploatacije.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati tvari koje miješanjem s otpadnom vodom u sustavu javne odvodnje stvaraju koloidne ili suspendirane čestice, te pospješuju sedimentaciju kako u sustavu javne odvodnje tako i u recipijentu.

Članak 25.

U sustav javne odvodnje ne smiju se ispuštati:

-otrovne, krute, tekuće ili plinovite tvari,

-zapaljive ili eksplozivne tvari,

-tvari onečišćene patogenim bakterijama i virusima,

-radioaktivne tvari,

-organska otapala, nafta i njezini derivati,

-tvari koje mogu same ili u reakciji s drugim tvarima ometati proces pročišćavanja otpadnih voda.

Članak 26.

Fizičke i pravne osobe koje, sukladno članku 23. ove Odluke, moraju imati uređaj za predtretman otpadnih voda obvezne su najmanje jednom godišnje kontrolirati kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne vode putem ovlaštenog laboratorija na pokazatelje prema pravilniku kojim se uređuju granične vrijednosti emisija otpadnih voda.

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode najmanje 5 godina od dana uzorkovanja.

Na zahtjev javnog isporučitelja vodne usluge, fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode dostaviti javnom isporučitelju vodne usluge.

3. Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje

Članak 27.

Na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje, otpadne se vode ispuštaju u sabirnu ili septičku jamu odnosno preko odgovarajućeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u prijemnik sukladno uvjetima utvrđenim u Prilogu 2. ove Odluke.

Članak 28.

Septičke i sabirne jame, odnosno uređaj za pročišćavanje otpadnih voda moraju biti izgrađeni sukladno uvjetima utvrđenim u propisima kojima se uređuje gradnja, uvjetima određenim u aktima kojima se odobrava gradnja te odredbama ove Odluke.

Članak 29.

U septičke jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode i biorazgradive tehnološke otpadne vode do kapaciteta navedenih u Prilogu 2. ove Odluke.

U sabirne jame mogu se ispuštati sanitarne otpadne vode, te tehnološke otpadne vode uz uvjet da su prethodno pročišćene do propisanog stupnja za ispuštanje u sustav javne odvodnje.

Uvjeti ispuštanja otpadnih voda u sustav javne odvodnje utvrđeni u članku 23., 24. i 25. ove Odluke primjenjuju se i na ispuštanje otpadnih voda u sabirne jame.

Članak 30.

Oborinske i površinske vode ne smiju se ispuštati u septičke i sabirne jame.

Članak 31.

Nije dozvoljeno ispuštanje sadržaja septičkih i sabirnih jama po javnim i drugim površinama, niti u sustav javne odvodnje.

Članak 32.

Septičke i sabirne jame moraju imati otvor za čišćenje, crpljenje i odvoz otpadne vode te uzimanje uzoraka za kontrolu kakvoće otpadnih voda, zatvoren poklopcem minimalnih dimenzija 60x60 cm.

Članak 33.

Septičke i sabirne jame prazni javni isporučitelj vodne usluge, odnosno pravna ili fizička osoba koja ima koncesiju za pružanje javne usluge čišćenja septičkih i sabirnih jama.

Članak 34.

Javni isporučitelj vodne usluge vodi evidenciju čišćenja septičkih i sabirnih jama na području na kojem pruža navedenu uslugu.

VI. NADLEŽNOST ODRŽAVANJA SUSTAVA JAVNE ODVODNJE

Članak 35.

Komunalne vodne građevine za javnu odvodnju održava javni isporučitelj vodne usluge, prema planu održavanja, na način da su iste trajno u stanju funkcionalne sposobnosti.

VII. UVJETI ODRŽAVANJA BIOLOŠKIH UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE SANITARNIH OTPADNIH VODA TE ODRŽAVANJA I PRAŽNJENJA SABIRNIH I SEPTIČKIH JAMA

Članak 36.

Septičke i sabirne jame te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda dužni su održavati vlasnici istih o svom trošku.

Članak 37.

Fizičke osobe koje su vlasnici malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda dužne su održavati iste temeljem ugovora s proizvođačem ili isporučiteljom uređaja, odnosno putem druge pravne ili fizičke osobe osposobljene za održavanje tih uređaja.

Članak 38.

Fizičke i pravne osobe koje su vlasnici malih uređaja za pročišćavanje otpadnih voda obvezne su najmanje jednom godišnje kontrolirati kvalitetu ispuštene pročišćene otpadne vode.

Uzorkovanje i analizu kvalitete otpadne vode obavlja ovlašteni laboratorij na ulazu i izlazu iz uređaja uzimanjem trenutnog uzorka koji se prati na sljedeće pokazatelje: KPK, BPK 5, suspendirana tvar i pH.

Fizičke i pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su čuvati analitička izvješća o kvaliteti otpadne vode najmanje 5 godina od dana uzorkovanja.

Članak 39.

Sadržaj viška mulja iz malih bioloških uređaja za pročišćavanje otpadnih voda odvozi se posebnim vozilima na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na području Grada Rijeke.

Članak 40.

Septičke i sabirne jame moraju se redovito prazniti kako bi se osigurala njihova funkcionalnost.

Članak 41.

Septičke i sabirne jame moraju se nalaziti na mjestu do kojega je moguć pristup posebnim vozilima za pražnjenje sadržaja jame.

Visinska razlika od dna septičke i sabirne jame do mjesta pristupa vozila iz prethodnog stavka ne smije biti veća od 8 m.

Udaljenost od ulaznog okna u septičku i sabirnu jamu do mjesta pristupa vozila iz stavka 1. ove Odluke ne smije biti veća od 50 m.

Članak 42.

Sadržaj septičkih i sabirnih jama odvozi se posebnim vozilima na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda koji se nalazi na području Grada Rijeke.

Javni isporučitelj vodne usluge može, po potrebi, kontrolirati sadržaj septičkih i sabirnih jama prije prihvata istog na uređaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 43.

Vlasnici, odnosno drugi zakoniti posjednici sustava interne odvodnje dužni su podvrgnuti sustav interne odvodnje kontroli ispravnosti na svojstvo vodonepropusno

sti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti sukladno pravilniku kojim se uređuju tehnički zahtjevi za građevine odvodnje otpadnih voda i rokovi obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.

VIII. OBVEZA PRIKLJUČENJA

Članak 44.

Na područjima na kojima je izgrađen sustav javne odvodnje, vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine ili druge nekretnine dužan je priključiti svoju građevinu odnosno drugu nekretninu na sustav javne odvodnje sukladno odlukama kojima se uređuje priključenje na komunalne vodne građevine i Općim i tehničkim uvjetima kojima se uređuje isporuka vodnih usluga.

Članak 45.

Vlasnik građevine odnosno drugi zakoniti posjednik građevine dužan je, nakon priključenja svoje građevine ili druge nekretnine na sustav javne odvodnje, sve dosadašnje instalacije, uređaje i građevine koji se više neće koristiti staviti van funkcije u roku od tri mjeseca od dana priključenja.

IX.NADZOR

Članak 46.

Inspekcijski nadzor nad primjenom odredaba ove Odluke provodi državna vodopravna inspekcija ustrojena u ministarstvu nadležnom za vodno gospodarstvo.

Članak 47.

U cilju osiguranja primjene ove Odluke, tijelo državne uprave nadležno za poslove sanitarne inspekcije može poduzimati određene mjere sukladno zakonu kojim se uređuju vode.

Članak 48.

Pravna ili fizička osoba, kao i odgovorna osoba u pravnoj osobi kaznit će se novčanom kaznom, sukladno odredbama zakona kojim se uređuju vode, ako otpadne vode ispušta protivno odredbama ove Odluke.

X.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Sastavni dio ove Odluke su sljedeći prilozi:

-Prilog 1. - Pregledna karta aglomeracije Rijeka pohranjena po jedan primjerak u Hrvatskim vodama - Vodnogospodarskom odjelu za slivove sjevernog Jadrana, Primorsko - goranskoj županiji - Upravnom odjelu za graditeljstvo i zaštitu okoliša i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka.

-Prilog 2. - Tablica - Uvjeti ispuštanja otpadnih voda na područjima na kojima nije izgrađen sustav javne odvodnje.

Članak 50.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 15/98).

Članak 51.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-62

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr