SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

61.

Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 36/08), članka 24. stavak 1. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12), članka 28. točka 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), a uz pribavljeno mišljenje Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji sa sjednice od 22. ožujka 2013. godine (KLASA: 342-01/13-02/22, URBROJ: 2170/1-07- 01/1-13-2) Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o davanju koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra trgovačkom društvu »HEP - Operator
distribucijskog centra« d.o.o. na postojećim
elektroenergetskim vodovima koja uključuje održavanje, zamjenu i postavljanje novih vodova na trasama
postavljenih vodova

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije) daje trgovačkom društvu »HEP - Operator distribucijskog centra« d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB 46830600751 (u daljnjem tekstu: Koncesionar) koncesiju u svrhu posebne upotrebe pomorskog dobra na postojećim elektroenergetskim vodovima koja uključuje održavanje, zamjenu i postavljanje novih vodova na trasama postavljenih vodova, te se određuje opseg i uvjeti korištenja pomorskog dobra za korištenje elektroenergetskih vodova na relacijama:

1.Grad Krk (uvala Mirna) - Grad Cres (Merag) u dužini od 6229.09 metara.

2.Grad Kraljevica (Črišnjeva) - Općina Omišalj (rt Vošćica, Voz) u dužini od 586.93 metara.

3.Općina Punat (izvan područja koncesije »Marine Punat«) - Grad Krk (otok Košljun) u dužini od 512.00 metara.

Napomena: za dio trase koja prolazi područjem koncesije »Marine Punat« potrebno je s koncesionarom sklopiti poseban ugovor.

Članak 2.

Koncesionaru se daje koncesija iz članka 1. ove Odluke na dijelu pomorskog dobra u ukupnoj dužini trasa od 7.328,02 metara, koje su prikazane na grafičkim prikazima s popisom lomnih točaka u Gauss-Krugerovom koordinatnom sustavu koji čine sastavni dio ove Odluke. Grafički prikazi izrađeni su po ovlaštenom inženjeru geodezije i ne objavljuju se.

Članak 3.

Davatelj koncesije daje Koncesionaru koncesiju za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 1. ove Odluke na vremensko razdoblje od 20 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Članak 4.

Za posebnu upotrebu pomorskog dobra iz članka 2. ove Odluke Koncesionar se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu.

Godišnja naknada sastoji se od dva dijela:

-stalni dio naknade za koncesiju iznosi 15.000,00 kuna slovima:(petnaesttisuća) kuna,

-promjenjivi dio naknade iznosi 1% od prosječne prodajne cijene kWh na razini elektroenergetskog sustava Republike Hrvatske u protekloj godini za djelatnu količinu električne energije isporučenu kupcima koji su predmetnim kabelima priključeni na elektroenergetski sustava Republike Hrvatske

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade svake dvije godine računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

Način i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji.

Članak 5.

Koncesionar je dužan prije potpisivanja Ugovora o koncesiji predati Davatelju koncesije 2 (dvije) bjanko zadužnica s naznakom najvišeg iznosa do 100.000,00 kn (sto tisuća kuna) koje moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja koncesijske naknade.

Koncesionar predajom navedenih zadužnica daje suglasnost da se radi naplate dospjele, nepodmirene koncesijske naknade zaplijene svi njegovi računi otvoreni kod pravnih osoba koje obavljaju poslove platnoga prometa, te da se novčana sredstva s tih računa, u skladu s njegovom izjavom sadržanom u predmetnoj ispravi, izravno s računa isplate Davatelju koncesije koji je u tom svojstvu naveden u ispravi.

Članak 6.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog odobrenja Davatelja koncesije.

Koncesionar ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed korištenja pomorskog dobra.

Članak 7.

Koncesionar se obvezuje na brigu o okolišu kao i na poštivanje ostalih propisa Republike Hrvatske osobito Zakona o građenju i Zakona o otpadu, uključujući i međunarodne konvencije.

Koncesionar je dužan pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja sprječavanja onečišćenja mora.

Članak 8.

Koncesionar je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Koncesionar je dužan prijaviti trase elektroenergetskih vodova nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 9.

Koncesionar je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku, vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje, te predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Koncesionara da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje.

U slučaju da Koncesionar za vrijeme trajanja koncesije svojevoljno odustane od Ugovora o koncesiji, dužan je pomorsko dobro navedeno u članku 2. ove Odluke vratiti na raspolaganje Davatelju koncesije u stanju u kojem ga je dobio od Davatelja koncesije.

Članak 10.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Koncesionar je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije.

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji provode ovlašteni državni službenici nadležnog ministarstva i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji obavljaju inspektori pomorskog dobra nadležnog ministarstva i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Koncesionara.

Ako Koncesionar u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke ne potpiše Ugovor o koncesiji gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-51

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=61
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr