SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

60.

Na temelju članka 22. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06 i 38/09), članka 10. stavak 2. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« broj 2/13), točke 10. Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (»Narodne novine« broj 15/13), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine, donijela je

ODLUKU
o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka

Članak 1.

Primorsko - goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo PROJEKT ZAPAD d.o.o., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 07297745853 (dalje u tekstu Najpovoljniji ponuditelj).

Koncesija se daje u svrhu gospodarskog korištenja prirodne plaže bez mogućnosti ograđivanja i naplate ulaza na plažu i autokampa Preluk i s pravom gradnje, te obavljanja gospodarskih djelatnosti koje uključuju:

.na površini prostora autokampa postavljanje i iznajmljivanje kamp kućica (pokretnih i nepokretnih), te iznajmljivanje šatora, i slično,

.na plaži iznajmljivanje sredstava (sandoline, pedaline, suncobrani i ležaljke), uz uvjet da suncobrani i ležaljke nisu postavljeni na plaži od strane koncesionara, do trenutka njihova iznajmljivanja.

Za sredstva koja prema svojoj namjeni izlaze iz koncesioniranog područja (sandoline i pedaline) potrebno je ishoditi i koncesijsko odobrenje pri Vijeću za koncesijska odobrenja u Gradu Rijeci.

Članak 2.

Predmet koncesije je pomorsko dobro na području Grada Rijeke, predio Preluk. Čestice su upisane u k.o. Zamet i to dio k.č. 1395/1, dio k.č. 1396, dio k.č. 1395/3 i dio k.č. 1397/1 (zemljišno-knjižni upis: k.č. 1620/119 i 1620/192 obje u k.o. Rubeši).

Plaža i autokamp Preluk ukupne su površine 20.005 m2. Kopneni dio plaže iznosi 4.850 m2, a morski dio 4.352 m2, te autokampa Preluk, koja površina iznosi 10.803 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovim koordinatnom sustavu:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije na kopiji katastarskog plana u mjerilu 1:1000 izrađen od Geodetski zavod d.o.o., u veljači 2012. Grafički prikaz se ne objavljuje u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 3.

Koncesija se daje na rok od 5 (pet) godina počevši s danom potpisa Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, uz mogućnost raskida Ugovora o koncesiji na

pomorskom dobru sukladno važećim zakonskim propisima.

Davatelj koncesije zadržava pravo jednostranog raskida Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru nakon isteka 3 godine od dana sklapanja ugovora o koncesiji, na temelju pisanog obrazloženog zahtjeva Grada Rijeke iz razloga privođenja područja koncesije svrsi utvrđenoj važećom prostorno-planskom dokumentacijom u kojem slučaju Najpovoljniji ponuditelj nema pravo ni na koji oblik naknade zbog jednostranog raskida.

Članak 4.

Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje uredno plaćati Davatelju koncesije godišnju naknadu za koncesiju koja se sastoji od dva dijela:

-stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 208.780,00 (slovima: dvjestoosamtisućasedamstoosamdesettisuća) kuna godišnje

-promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 1,55 % od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke u autokampu i

-promjenjivi dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 3,05 % od prihoda ostvarenih od obavljanja djelatnosti iz članka 1. ove Odluke na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest Najpovoljnijem ponuditelju.

Načini i rokovi plaćanja koncesije utvrdit će se Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Članak 5.

Koncesija se ne može prenijeti na drugu osobu bez izričitog pisanog odobrenja Davatelja koncesije.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni.

Najpovoljniji ponuditelj odgovoran je za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

U cilju boljeg iskorištavanja pomorskog dobra Najpovoljniji ponuditelj može sporedne djelatnosti manjeg opsega iz područja usluga dati na obavljanje pravnim i fizičkim osobama uz suglasnost Davatelja koncesije.

Članak 6.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je, prije potpisivanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru, predati Davatelju koncesije 2 (dvije) bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju.

Prije sklapanja Ugovora o koncesiji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan predati Izjavu kojom potvrđuje da je upoznat sa statusom pomorskog dobra u odnosu na važeća dokumenta prostornog uređenja za predmetno područje, Izjavu ovjerenu i solemniziranu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari, i Izjavu Najpovoljnijeg ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite i sigurnosti gostiju auto-kampa, posjetitelja plaže i njihovih stvari.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u roku od 30 dana od dana sklapanja Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru dostaviti Davatelju koncesije garanciju banke za dobro izvršenje obveza glede investicija koje iznose 2.498.000,00 kuna, prema planu investicija iz Studije gospodarske opravdanosti Najpovoljnijeg ponuditelja, na iznos 5% planirane investicijske vrijednosti, odnosno na iznos od 124.900,00 kuna s rokom važenja 6 mjeseci po završetku planiranog investicijskog ciklusa. Garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv, u protivnom će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru smatrati ništetnim.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je koristiti pomorsko dobro iz članka 2. ove Odluke sukladno Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja u ožujku 2013. godine (sastavni dio Ponude).

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj da strogo poštuje rokove i iznose ukupnih ulaganja od 2.498.000,00 kuna koji su navedeni u Studiji gospodarske opravdanosti. Dinamikom ulaganja predviđeno je cjelokupno ulaganje u prvoj godini koncesije.

Zadužuje se Najpovoljniji ponuditelj na suradnju s Povjerenstvom za praćenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama pri redovitim kontrolama.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je pridržavati se svih posebnih propisa u svezi osiguranja primjerenog standarda sanitarnih i higijenskih uvjeta na koncesioniranom području, te sprječavanja onečišćenja obale i mora, a sve u skladu s kriterijima koje propisuje »Plava zastava«.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje koristiti, održavati i štititi pomorsko dobro u skladu s posebnim propisima Republike Hrvatske o zaštiti okoliša i građenja.

Članak 7.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan za vrijeme trajanja koncesije održavati i štititi pomorsko dobro iz ove Odluke pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su mu dopuštene ovom Odlukom.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je tijekom cijele godine organizirati i provoditi svakodnevno čišćenje kampa i plaže, deponirati prikupljeni otpad, čistiti more i podmorje, popravljati i održavati oštećenu opremu - koševe za smeće, klupe, i sl., održavati zelene površine, po potrebi dohranjivati plažu, vršiti manje popravke kampa i obale, te vidljivo ograditi plažu s morske strane.

Članak 8.

Područje koje je predmet koncesije je pristupačno svima pod jednakim uvjetima, a plaža se ne smije ograditi, niti naplaćivati ulaznice, s time da je opća uporaba pomorskog dobra u kampu ograničena obavljanjem djelatnosti iz članka 1. ove Odluke.

Članak 9.

Nakon isteka Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru Najpovoljniji ponuditelj ima pravo uzeti ono što je temeljem tog Ugovora postavio na pomorskom dobru, kao i prinove, ako je to moguće po prirodi stvari, bez veće štete za pomorsko dobro. Ako to nije moguće, postavljeno i prinove smatraju se pripadnošću pomorskog dobra, a Davatelj koncesije može tražiti od Najpovoljnijeg ponuditelja da ih o svom trošku i uz svoj rizik ukloni, u cijelosti ili djelomično, i vrati pomorsko dobro u prijašnje stanje, te ga predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka iz članka 3. ove Odluke, s pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku.

Članak 10.

Koncesija može prestati ili se ograničiti njen opseg korištenja ukoliko za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (polaganje cijevi za vodu ili kanalizaciju, ugradnja instalacija i sl.).

Članak 11.

Koncesija prestaje, oduzima se i opoziva uz uvjete utvrđene zakonom, ovom Odlukom i uz posebne uvjete koji će biti utvrđeni Ugovorom o koncesiji na pomorskom dobru.

Koncesija može prestati ako dođe do izmjena dokumenata prostornog uređenja, ukoliko se ispune i svi drugi uvjeti predviđeni posebnim propisima i ako Najpovoljniji ponuditelj ne izvrši ulaganja u rokovima i iznosima predviđenima u Studiji gospodarske opravdanosti.

Članak 12.

Povjerenstvo iz članka 6. stavak 2. ove Odluke prati provedbu izvršavanja ove Odluke i Ugovora o koncesiji i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Odluke/Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 13.

Na temelju ove Odluke sklopit će se Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Davatelj koncesije će Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora o koncesiji na pomorskom dobru u roku od 10 (deset) dana od dana kada je odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja postala konačna.

Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru može se sklopiti po izvršnosti lokacijske dozvole izdane za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 90 dana od dana konačnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 90 dana od konačnosti ove Odluke, ne potpiše Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije Ugovor o koncesiji na pomorskom dobru potpisuje Župan odnosno Obnašatelj dužnosti Župana, Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije.

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

OBRAZLOŽENJE:

Dana 26. siječnja 2011. godine zaprimljeno je Pismo inicijative trgovačkog društva Agens d.o.o. u kojem je iskazana namjera dobivanja koncesije na plaži i autokampu Preluk u Gradu Rijeci. U prethodnom postupku je nesporno utvrđeno da se na predmetnoj mikrolokaciji, pomorskom dobru, nalaze objekti koji su upisani u pretvorbeni kapital tvrtki koje su njima gospodarile, a danas su predmetom sudskog spora. Navedeni objekti su izuzeti iz koncesije, te će se koncesionirati po okončanju sudskog spora.

Tvrtka Agens d.o.o. je dana 8. prosinca 2011. godine dostavila dopunu Pisma inicijative, te elaborat koji sadrži grafički prikaz obuhvata koncesije, Uvjerenje o namjeni prostora, te Poslovni plan. U nadopuni Pisma iskazana je namjera za dobivanje koncesije na razdoblje od 20 godina. Naknadnim očitovanjem trgovačko društvo je predložilo rok od 5 godina.

U prethodnom postupku, a na temelju članka 2. točka 5. i članka 7. stavak 4. Zakona, provjerena je usklađenost inicijative s prostorno-planskom dokumentacijom, te status granice pomorskog dobra i upis čestica zemljišnim knjigama.

Pomorsko dobro za područje plaže i autokampa Preluk određeno je Uredbom Vlade RH o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zamet (»Narodne novine« br. 157/98).

Usklađenost inicijative s prostorno planskom dokumentacijom temelji se na Uvjerenju o podacima iz dokumenata prostornog uređenja (KLASA: 350-05/11-05/313 i URBROJ: 2170/1-03-01-11-3 od 21. rujna 2011. godine), Odjela gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenje Grada Rijeke, te Uvjerenju o podacima iz dokumenata prostornog uređenja (KLASA: 350- 05/11-05/458 i URBROJ: 2170/1-03-01-11-3 od 7. prosinca 2011. godine). Dio područja koje je predmetom koncesije (plaža) nalazi se u području sportsko-rekreacijske namjene, R2 - rekreacija, što je detaljnije regulirano Odlukom o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Rijeke (»Službene novine« broj 07/07), i nalazi se u području sportsko-rekreacijske namjene R3 - kupalište. Drugi dio područja koji je predmetom koncesije, autokamp, koja namjena prostora nije u skladu sa Generalnim urbanističkim planom uređenja, zbog čega je pribavljeno očitovanje Grada Rijeke. Predmetnim očitovanjem Grad Rijeka se suglasio sa davanjem koncesije uz uvjete koji su sastavnim dijelom članka 3. stavak 2. ove Odluke.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije razmatrala je sličan prijedlog na 28. sjednici održanoj 30. svibnja 2012. godine i donijela Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« broj 14/12), temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije (»Narodne novine« broj 52/ 12).

Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 15. lipnja 2012. godine predložilo Županijskoj skupštini najpovoljnijeg ponuditelja, a Županijska skupština Primorsko - goranske županije na 32. sjednici održanoj dana 5. srpnja 2012. godine (»Službene novine« broj 26/12) donijela je Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka, kojom je koncesija dodijeljena trgovačkom društvu »Preluk park« d.o.o. Rijeka.

U žalbenom postupku, drugostupanjsko tijelo - Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) donijelo je Rješenje KLASA: UP/II- 342-01/12-01/84, URBROJ: 530-04-12-6) - u daljnjem tekstu Rješenje, a prema kojem je žalba drugog ponuditelja usvojena kao djelomično osnovana, čime je poništena Odluka Županijske skupštine te je predmet vraćen Županijskoj skupštini na ponovno rješavanje.

Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 35. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine, donijela Odluku o neprihvaćanju ponuda pristiglih na temelju Obavijesti o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za

gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« broj 49/12).

Na istoj sjednici donijeta je i Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka (»Službene novine« broj 2/13), temeljem koje je objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije (»Narodne novine« broj 15/ 13).

Na temelju članka 12. stavak 5. točke 3. i 4. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 125/08) Stručno povjerenstvo za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji je dana 22. ožujka 2013. godine pregledalo i ocijenilo pristigle ponude. Nakon analize i diskusije u kojoj su sudjelovali svi članovi Stručnog povjerenstva za koncesije u Primorsko-goranskoj županiji utvrđen je Prijedlog odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za koncesiju. Davatelju koncesije se predlaže trgovačko društvo PROJEKT ZAPAD d.o.o. kao najpovoljniji ponuditelj, dok je trgovačko društvo Agens d.o.o. isključeno iz postupka budući nije dostavilo svu obveznu dokumentaciju.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže i autokampa Preluk, Grad Rijeka kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je trgovačko društvo PROJEKT ZAPAD d.o.o., Supilova 6, 51000 Rijeka, OIB: 07297745853.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 10 (deset) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-49

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponudite  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr