SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

51.

Na temelju točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/13 ), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (»Narodne novine« broj 29/13), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/ 13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjednici, održanoj 9. travnja 2013. godine, donijela je sljedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i
investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2013. godini

I.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2013. godini, u okviru sredstava utvrđenih Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, u iznosu od 23.339.458,00 kuna.

II.

Minimalni financijski standardi zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Primorsko-goranska županija, temeljem točke I. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini u iznosu 23.339.458,00 kuna, utvrđeni su za:

-Investicijsko i tekuće održavanje
u iznosu 6.861.972,00 kuna

-Investicijsko ulaganje u iznosu 12.870.738,00 kuna

-Informatizaciju zdravstvene
djelatnosti u iznosu 251.748,00 kuna

-Otplatu kredita u iznosu od 3.355.000,00 kuna.

III.

Sredstva za investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova iz točke II. podstavka 1. ove Odluke utvrđena su u ukupnom iznosu od 6.861.972,00 kuna ili 29,40% raspoređuju se za:

-materijal i dijelove za tekuće i investicijsko
održavanje 4,23%

-usluge tekućeg i investicijskog održavanja 95,77%

IV.

Sredstva za investicijsko ulaganje iz točke II. podstavka 3. i 4. ove Odluke, u ukupnom iznosu od 13.122.486,00 kuna raspoređuju se za:

-postrojenja i opremu (uredsku opremu, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu,
medicinsku i laboratorijsku, instrumente,
uređaje i strojeve za ostale namjene) 55,12%

-prijevozna sredstva 10,24%

-nematerijalna imovina 0,69%

-dodatna ulaganja na građevinskim objektima 32,04%

-informatizacija zdravstvene djelatnosti 1,91%

V.

Kriteriji za raspored sredstava zasnivaju se na kriterijima utvrđenim za 2012. godinu i primjenu korektivnih kriterija:

-financiranje realizacije projekata utvrđenih strateškim dokumentima i odlukama Županijske skupštine.

-iskazanih potreba ustanova

-visina i intenzitet dosadašnjih ulaganja i mogućnost sufinanciranja iz drugih izvora.

Kao mjerilo za utvrđivanje prava iz točke III. i IV.ove Odluke utvrđuje se opseg djelatnosti svake zdravstvene ustanove ugovoren u osnovnom zdravstvenom osiguranju.

VI.

Sredstva utvrđena minimalnim standardima iz točke II. ove Odluke, a primjenom kriterija iz točke III. i IV. ove Odluke, rasporedit će se zdravstvenim ustanovama kako slijedi:

VII.

Sredstva iz točke V. ove Odluke raspoređuju se za slijedeće namjene:

1.investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora (zgrada), prijevoznih sredstava, medicinske i laboratorijske opreme, ostale opreme i računalne opreme

2.otplatu kredita sklopljenog u svrhu pokrića dospjelih a nepodmirenih obveza Doma zdravlja Primorsko- goranske županije;

3.investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor (zgrade), medicinsku i laboratorijsku opremu, ostalu opreme i računalnu opremu.

4.Financiranje razvojnih programa - projekata utvrđenih prioritetnih ulaganja temeljem strateških dokumenata Županije i primjenom korektivnih kriterija:

4.1. Projekt Lječilišni centar Veli Lošinj - investicijsko ulaganje - u planiranom iznosu od 2.789.000,00 kuna.

4.2. Projekt nabave neinvazivne kardiološke opreme u Thalassotherapiji Opatija u planiranom iznosu od 1.600.000,00 kuna.

VIII.

Sredstva iz točke VI. ove Odluke rasporedit će se sukladno Popisu prioriteta za raspored sredstava utvrđenih minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2013. godini.

Ovlašćuje se Obnašatelj dužnosti Župana Zamjenik Župana Primorsko-goranske županije za donošenje akta iz stavka 1. ove točke, uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja, te za donošenje odluke o rasporedu sredstava između zdravstvenih ustanova na području Primorsko- goranske županije u 2013. godini, na temelju istog akta.

IX.

Zdravstvene ustanove će sredstva iz točke V. ove Odluke moći koristiti nakon što provedu postupke nabave sukladno propisima o javnoj nabavi i dostave svu potrebnu dokumentaciju kao dokaz o izvršenim ulaganjima.

Izuzetno od prethodnog stavka, a u cilju postizavanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja sredstava namijenjenih za investicijsko ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu i prijevozna sredstva, provest će se postupak zajedničke nabave za sve zdravstvene ustanove.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-31

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v.r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=51
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr