SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

49.

Na temelju točke IX. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/13), članka 7. stavka 2. Uredbe načinu izračuna pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu (»Narodne novine« broj 29/13 ), članka 28. točke 21. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko- goranske županije na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013. godine donijela je slijedeću

ODLUKU
o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja domova
za starije i nemoćne osobe i rasporedu sredstava za
decentralizirano financiranje domova čiji je osnivač
Primorsko-goranska županija u 2013. godini

I.

Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2013. godini (»Narodne novine« broj 29/13 ), u daljnjem tekstu: Odluka, odobrena su sredstva za:

I.Ukupne rashode u iznosu od 42.642.088 kn

od čega za:

1.rashode za zaposlene 25.367.000 kn

2.materijalne i financijske rashode 16.150.000 kn

3.rashoda za nefinancijsku imovinu 525.088 kn

4.hitne intervencije investicijskog i
tekućeg održavanja objekata, prostora,
opreme i vozila, te nabavu opreme 600.000 kn

II.Planirani prihodi za posebne namjene
u iznosu od 27.500.000 kn

III.Razlika sredstava između ukupnih
rashoda i planiranih prihoda za posebne
namjene koje osigurava Županija u
iznosu od 15.142.088 kn

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe, prema kriterijima i mjerilima i to:

Sredstva za rashode za zaposlene iz točke I. stavka 1. podstavka 1. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Broja zaposlenih utvrđenim pravilnicima a unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, usklađenim s odredbama Pravilnika o vrsti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući i;

. Odredbama važećih propisa o plaćama zaposlenih u domovima socijalne skrbi

Mjerilo za raspored rashoda za zaposlene je broj zaposlenih na kraju 2012. godine i broj korisnika doma u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi na dan 31. prosinca 2012. godine.

Sredstva za materijalne i financijske rashode iz točke I. stavka 1. podstavka 2. rasporedit će se domovima prema kriteriju broja korisnika u institucionalnoj i vaninstitucio

nalnoj skrbi s koeficijentom od 20% i njihova učešća u ukupnom broju korisnika planiranom za 2013. godinu.

Mjerilo za financiranje je broj korisnika doma.

Korektivni kriterij za raspored rashoda za zaposlene i materijalnih i financijskih rashoda je ostvarenje u prethodnoj godini i procjena potrebnih sredstava za tekuću godinu, kao i ostvarena kretanja u prva dva mjeseca ove godine.

Sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz točke I. stavka 1. podstavka 3. rasporedit će se domovima prema kriterijima:

. Stanja prostora i opreme i njihova udovoljavanje zahtjevima iz Pravilnika o vrsti doma socijalne skrbi, načinu pružanja skrbi izvan vlastite obitelji, uvjetima prostora, opreme i radnika doma socijalne skrbi, terapijske zajednice, vjerske zajednice, udruge i drugih pravnih osoba te centra za pomoć i njegu u kući;

. poboljšanje uvjeta smještaja korisnika ulaganjem na građevinskim objektima Mjerilo za raspored sredstava za nabavu nefinancijske imovine je broj korisnika doma.

Sredstva za hitne intervencije iz točke I.stavka 1. podstavka 4. rasporedit će se domovima prema kriteriju veličine prostora i broja korisnika.

Prihodi za posebne namjene iz točke I. stavka 1. postavka 5. utvrđuju se domovima prema kriterijima:

. Planiranog broja korisnika usluga doma i njihova učešća u ukupnom broju korisnika (u institucionalnoj i vaninstitucionalnoj skrbi)

. Visini ostvarenih prihoda u 2012. godini;

III.

Sredstva iz točke I. ove Odluke, za ukupne rashode u iznosu od 42.642.088 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe za:

1.Rashode za zaposlene u iznosu od 25.367.000 kuna:

1.1. DSN KANTRIDA 13.267.000 kn

1.2. DSN VOLOSKO 4.763.000 kn

1.3. DSN MALI KARTEC 3.723.000 kn

1.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 3.614.000 kn

2.Materijalne i financijske rashode u iznosu od 16.150.000 kuna:

2.1. DSN KANTRIDA 8.220.000 kn

2.2. DSN VOLOSKO 2.585.000 kn

2.3. DSN MALI KARTEC 3.296.000 kn

2.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 2.049.000 kn

3.Rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 525.088 kuna:

3.1. DSN KANTRIDA 192.200 kn

3.2. DSN VOLOSKO 103.845 kn

3.3. DSN MALI KARTEC 55.155 kn

3.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 173.888 kn

4.Sredstva za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme u iznosu od 600.000 kuna

4.1. DSN KANTRIDA 290.000 kn

4.2. DSN VOLOSKO 121.000 kn

4.3. DSN MALI KARTEC 125.000 kn

4.4. DSN MARKO A. STUPARIĆ 64.000 kn

IV.

Planirani prihodi za posebne namjene iz točke I. ove Odluke u iznosu od 27.500.000 kuna raspoređuju se domovima za starije i nemoćne osobe:

. DSN KANTRIDA 16.050.480 kn

. DSN VOLOSKO 4.114.048 kn

. DSN MALI KARTEC 4.211.816 kn

. DSN MARKO A. STUPARIĆ 3.123.656 kn

V.

Razlika sredstava između ukupnih rashoda (bez rashoda za potrebe hitnih intervencija investicijskog i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme i vozila, te nabavu opreme) i planiranih prihoda za posebne namjene koje osigurava Primorsko-goranska županija u Proračunu za 2013. godinu, u iznosu od 14.017.000 kuna , raspoređuje se po domovima za starije i nemoćne osobe kako slijedi:

. DSN KANTRIDA 5.436.520 kn

. DSN VOLOSKO 3.233.952 kn

. DSN MALI KARTEC 2.807.184 kn

. DSN MARKO A. STUPARIĆ 2.539.344 kn

VI.

Sredstva iz točke V. ove Odluke namijenjena su za:

. DSN KANTRIDA:

-za rashode za zaposlene 4.100.000 kn

-za materijalne i financijske rashode 1.336.520 kn

. DSN VOLOSKO:

-za rashode za zaposlene 2.300.000 kn

-za materijalne i financijske rashode 933.952 kn

. DSN MALI KARTEC:

-za rashode za zaposlene 2.100.000 kn

-za materijalne i financijske rashode 707.184 kn

. DSN MARKO A. STUPARIĆ:

-za rashode za zaposlene 1.700.000 kn

-za materijalne i financijske rashode 839.344 kn

VII.

Sredstva iz točke V. i VI. ove Odluke doznačivat će se domovima za starije i nemoćne osobe sukladno planiranoj strukturi i dinamici trošenja prikazanoj u financijskom planu razrađenom po mjesecima, a temeljem mjesečnog obračuna za prethodni mjesec usklađenog s akontacijom za tekući mjesec.

Domovi su dužni dostaviti izvještaj o stvarno nastalim rashodima za prethodno razdoblje do 10-og u tekućem mjesecu, a isplata će se vršiti do 15-og u mjesecu za tekući mjesec.

VIII.

Sredstava za nabavu nefinancijske imovine i sredstava za hitne intervencije tekućeg i investicijskog održavanja, doznačivat će se domovima temeljem:

.dostavljenog zahtjeva za plaćanje uz predočen ugovor s dobavljačem,

.računa za isporučenu robu i obavljene usluge,

.privremene i okončane situacije za izvedene radove,

.odluke o odabiru najpovoljnije ponude i zaključenog
ugovora o javnoj nabavi sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi

.suglasnosti Ministarstva socijalne politike i mladih na zahtjev za dodjelu sredstava pomoći izravnanja za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

IX.

Doznaka sredstava iz točki VII. i VIII. ove Odluke vršit će se sukladno pritjecanju sredstava u Proračun Primorsko- goranske županije za 2013. godinu.

X.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-27

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr