SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

47.

Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 28. točke 2. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjednici održanoj 9. travnja 2013.godine donijela je

IZMJENE I DOPUNE
POSLOVNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U članku 3. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko- goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), stavak 2. mijenja se i glasi:

»Do izbora predsjednika Skupštine, sjednici predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova.«

Članak 2.

U članku 4., u stavku 4., na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi »i svečana pjesma Primorsko-goranske županije »Zavičaju, tebi«.

Članak 3.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Članak 11.

Članu Skupštine prava i dužnosti započinju danom konstituiranja Skupštine«.

Članak 4.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Član Skupštine ne može biti kazneno gonjen niti odgovoran na bilo koji drugi način, zbog glasovanja, izjava ili iznesenih mišljenja i stavova na sjednicama Skupštine«.

Članak 5.

U članku 17. riječi »troškova«, brišu se.

Članak 6.

Članak 18. mijenja se i glasi:

»Članak 18.

Članu Skupštine koji za vrijeme trajanja mandata prihvati obnašanje dužnosti koja se prema odredbama posebnog zakona smatra nespojivom, za vrijeme obnašanja nespojive dužnosti mandat miruje.

Član Skupštine ima pravo tijekom mandata svoj mandat staviti u mirovanje i iz osobnih razloga.

U slučaju iz stavka 1. i 2. ovoga članka člana Skupštine zamjenjuje zamjenik u skladu s odredbama posebnog zakona.«

Članak 7.

Članak 19. mijenja se i glasi:

»Članak 19.

Nastavljanje s obnašanjem dužnosti člana Skupštine na temelju prestanka mirovanja mandata može se tražiti samo jedanput u tijeku trajanja mandata.«

Članak 8.

U članku 21. stavku 3., na kraju rečenice briše se točka i dodaju riječi »a sve to u roku od 8 dana od osnivanja odnosno nastalih promjena«.

Članak 9.

U članku 22. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Jedan potpredsjednik se, u pravilu, bira iz reda predstavničke većine, a drugi iz reda predstavničke manjine«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 10.

U članku 32., stavku 3., riječi »dobno starijem potpredsjedniku«, zamjenjuje se riječima »potpredsjedniku izabranom iz reda predstavničke većine«.

Članak 11.

U članku 33., stavku 1., riječi »dobno starijem potpredsjedniku Skupštine«, zamjenjuje se riječima »potpredsjedniku izabranom iz reda predstavničke većine«.

Članak 12.

U članku 50., stavku 1., podstavak 2. mijenja se i glasi:

»- predlaže Skupštini donošenje odluke o mirovanju mandata, kada su ispunjeni uvjeti sukladno posebnom zakonu.«

Članak 13.

U članku 54., u stavku 1., iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»- prati rad Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Odbor za gospodarski razvoj i infrastrukturu će dva puta godišnje izvijestiti Skupštinu o radu Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Primorsko-goranske županije.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 14.

Članak 83. mijenja se i glasi:

»Članak 83.

Ako Župan ili zamjenik Župana budu opozvani ili im mandat prestane po sili zakona, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose o tome će izvijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog Župana.«

Članak 15.

U članku 112. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ako je informacija, izvješće odnosno analiza duža od 20 stanica, članovima Skupštine dostavlja se sažetak, a cjeloviti materijal objavljuje se na internetskim stranicama Županije, o čemu se članovi Skupštine obavještavaju u pozivu na sjednicu.«

Članak 16.

U članku 120., stavku 3. iza riječi »elektroničkim putem« stavlja se točka, a riječi »a sjednice se mogu održavati i putem videoveze (videokonferencija)«, brišu se.

Članak 17.

Članak 124., briše se.

Članak 18.

U članku 125. stavak 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Ukoliko predsjednik Skupštine ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. ovoga članka, sjednicu će, na obrazloženi pisani zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine, sazvati Župan u roku od 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 3. ovoga članka sjednicu može sazvati, na obrazloženi zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine, čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu«.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5 koji glasi:

»Sjednica sazvana sukladno odredbama stavka 2., 3. i 4. ovoga članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja«.

Članak 19.

U članku 132., stavku 2. riječi »sjednicom će predsjedati dobno stariji potpredsjednik«, zamjenjuje se riječima »sjednicom će predsjedati potpredsjednik izabran iz reda predstavničke većine.«

Članak 20.

U članku 145. stavku 2., podstavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»- donosi Proračun, Godišnji i polugodišnji izvještaj o izvršavanju Proračuna,

-odlučuje o raspisivanju lokalnog referenduma kada je prijedlog za raspisivanje podnesen od strane Župana i jedne trećine članova Skupštine«.

Podstavak 4., briše se.

Podstavci 5., 6. i 7. postaju podstavci 4., 5. i 6.

Članak 21.

U glavi XIV. »POSTUPAK KOJI PRETHODI RASPISIVANJU LOKALNOG REFERENDUMA«, članci 161. - 165. mijenjaju se i glase:

»Članak 161.

Pravo da Skupštini podnese prijedlog za raspisivanje referenduma ima jedna trećina članova Skupštine, Župan i 20% ukupnog broja birača u Županiji.

Prijedlog iz stavka 1. ovoga članka podnosi se predsjedniku Skupštine.

Članak 162.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma podnesen od strane jedne trećine članova Skupštine ili od strane Župana, predsjednik Skupštine dužan je prijedlog odmah, a najkasnije u roku od 3 dana od zaprimanja proslijediti Odboru za statutarno-pravna pitanja koji će u daljnjem roku od 5 dana utvrditi da li je prijedlog ispravan i o tome u pisanom obliku izvijestiti predsjednika Skupštine.

Prijedlog se smatra ispravnim ako je predložen od strane predlagatelja iz stavka 1. ovoga članka i ako je referendumsko pitanje sukladno odredbama zakona.

Predsjednik Skupštine dužan je prijedlog za raspisivanje referenduma zajedno s mišljenjem Odbora za statutarno- pravna pitanja i pozivom na sjednicu na kojoj će se odlučivati o raspisivanju referenduma, uputiti članovima Skupštine i to u roku od 5 dana od zaprimanja mišljenja Odbora za statutarno-pravna pitanja.

O prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka Skupština je dužna odlučiti u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga za raspisivanje referenduma.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova svih članova Skupštine.

Članak 163.

Ako je prijedlog za raspisivanje referenduma podnesen od strane 20% ukupnog broja birača u Županiji birača, predsjednik Skupštine dužan je prijedlog u roku od 8 dana od zaprimanja proslijediti središnjem tijelu državne uprave zaduženom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu (u daljnjem tekstu: središnje tijelo).

Ako središnje tijelo utvrdi da je prijedlog ispravan predsjednik Skupštine dužan je u roku od 5 dana od zaprimanja odluke središnjeg tijela sazvati sjednicu Skupštine radi donošenja odluke o raspisivanju referenduma.

Skupština će odluku o raspisivanju referenduma donijeti u roku od 30 dana od zaprimanja odluke središnjeg tijela.

Odluka o raspisivanju referenduma donosi se većinom glasova ako je sjednici nazočna većina članova Skupštine.

Članak 164.

Odluka iz članka 162. i 163. Poslovnika sadrži:

-naziv akta o kojem će se odlučivati na referendumu, odnosno naznaku pitanja o kojem odnosno o kojima će birači odlučivati na referendumu

-obrazloženje akta ili pitanja o kojem, odnosno o kojima se raspisuje referendum

-referendumsko pitanje ili pitanja, odnosno jedan ili više prijedloga o kojima će birači odlučivati,

-dan održavanja referenduma.

Članak 165.

Skupština će na sjednici na kojoj se donosi odluka o raspisivanju referenduma donijeti i odluku o imenovanju povjerenstva za provedbu referenduma.

Odluku iz stavka 1. ovoga članka Skupštini predlaže Župan.«

Članak 22.

Ovlašćuje se Odbor za statutarno-pravna pitanja da izradi i objavi pročišćeni tekst Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije.

Članak 23.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-21

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predjsednik
Ingo Kamenar v. r.

 

http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr