SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 16. Petak, 12. travnja 2013.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

44.

Na temelju članka 110. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12), članka 16. stavka 3. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine« 24/13), članka 52. točke 4. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09 i 9/13) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 38. sjendici od 9. travnja 2013. godine donijela je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Primorsko-goranske županije za 2012. godinu ostvaren je kako slijedi:

Članak 2.

Ostvarenim viškom prihoda poslovanja pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine i manjak primitaka od financijske imovine, dok se ukupni višak od 27.701.549,47 kuna prenosi u Proračun Primorsko-goranske županije za 2013. godinu.

Članak 3.

Neutrošena sredstva iz članka 2. raspoređuju se za neizvršene namjenske rashode planirane u Proračunu za 2013. godinu:

a) po osnovi namjenskih prihoda 12.309.045,83

UO za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 4.020.515,00

-za zanavljanje voznog parka zdravstvenih ustanova 2.400.000,00

-za decentralizirane funkcije zdravstva 1.470.515,00

-za sportsku ambulantu - Dom zdravlja PGŽ 150.000,00

UO za obrazovanje, kulturu i sport 496.660,33

-za zatvaranje sjeverne strane klizališta u Delnicama 300.000,00

-za decentralizirane funkcije osnovnog i srednjeg školstva 76.660,33

-za uređenje sanjkališta u Delnicama za organizaciju međunarodnog natjecanja 70.000,00

-za nabavu i održavanje sportske opreme 50.000,00

UO za pomorstvo, promet i turizam 7.534.550,29

-za provođenje programa pomorskog dobra 4.522.287,90

-za Investicijski fond županijskih lučkih uprava 2.637.515,34

-za financiranje razvoja turističke infrastrukture 374.392,89

-za sufinanciranje aktivnosti Županijskog savjeta za sigurnost na cestama 354,16

UO za gospodarstvo i poduzetništvo 257.320,21

-za unapređenje i razvoj lovstva 104.866,19

-za subvenciju kamata u sklopu programa kreditiranja poduzetništva 50.971,14

-za nastavak programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva (malih poslovnih zona) 99.916,96

-za financiranje programskih aktivnosti razvoja poljoprivrede 1.565,92

b) po osnovi stvorenih preuzetih obveza 12.787.941,04

Ured županije 248.400,00

-za nastavak aktivnosti suradnje s institucijama od županijskog značaja 248.400,00

UO za graditeljstvo i zaštitu okoliša 91.637,34

-za pripremu Programa zaštite zraka, ozonskog sloja,ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe
klimatskim promjenama 13.750,00

-za izradu idejnog rješenja revitalizacije parka Psihijatrijske bolnice Rab 7.887,34

-za pripremu elaborata i izradu izmjene Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće na području
Gorskog kotara 70.000,00

UO za zdravstvenu zaštitu i socijalnu skrb 10.475.900,65

-za sufinanciranje redovne djelatnosti - DZ PGŽ 102.327,35

-za sufinanciranje projekta revitalizacije Lječilišta Veli Lošinj 5.000.000,00

-za sufinanciranje projekta obnove pristupne ceste za zdravstvene ustanove - DZ PGŽ 84.944,64

-za sufinanciranje projekta nadogradnje i rekonstrukcije DSN Mali Kartec, Krk 344.975,43

-za sufinanciranje projekta izgradnje novog doma za starije i nemoćne osobe »Volosko« 4.840.625,00

-za sufinanciranje rada dnevnog boravka u Domu za psihički bolesne odrasle osobe Turnić 103.028,23

UO za obrazovanje, kulturu i sport 280.561,85

-za ulaganje i održavanje objekata - Goranski sportski centar d.o.o. 26.873,72

-za sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi i sportu 6.000,00

-za uređenje i pripremu prostora za Spomen zbirku Domovinskog rata 247.688,13

UO za imovinu i zajedničke poslove 235.572,56

-za usluge stručnog osposobljavanja i usavršavanja službenika 15.600,00

-za isporuke uredskog materijala 4.649,51

-za sanaciju i uređenje poslovnih prostorija 130.823,05

-za proširenje sustava županijske riznice 84.500,00

UO za pomorstvo, promet i turizam 60.387,50

-za usluge izrade parcelacijskih elaborata za evidentiranje pomorskog dobra 43.387,50

-za potpore razvitku novih turističkih proizvoda 17.000,00

UO za gospodarstvo i poduzetništvo 212.621,93

-za sufinanciranje poslovne zone Mišnjak 212.621,93

UO za regionalni razvoj i infrastrukturu 1.182.859,21

-za provedbu projekta ADRIACOLD 100.000,00

-za Program izgradnje Regionalnog vodoopskrbnog sustava Gorskog kotara 20.981,25

-za projekt Regionalnog sportsko-rekreacijskog i turističkog centra Platak 857.627,08

-za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije Centra za vodene sportove - Grad Kastav 100.000,00

-za nastavak provedbe projekata iz područja energetske učinkovitosti 25.000,00

-za projekt Centar za dobrobit životinja 53.420,88

-za projekt ŽCGO Marišćina 6.000,00

-za izradu projektne dokumentacije potrebne za uklanjanje objekata Park 2 i Park
3 Lječilišta Veli Lošinj 19.830,00


Članak 4.

Raspored sredstava iz članka 3. bit će uključen u Proračun Primorsko-goranske županije za 2013. godinu u sklopu Izmjena i dopuna Proračuna.

Neutrošena i neraspoređena sredstva u iznosu 2.604.562,60 kuna rasporedit će se Izmjenama i dopunama Proračuna Primorsko-goranske županije za 2013. godinu.

Članak 5.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđenih u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za 2012. godinu, te izvršenje rashoda i izdataka po nositeljima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna iskazano prema organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji sastavni je dio Godišnjeg izvještaja.

Članak 6.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Primorsko- goranske županije za 2012. godinu objavljuje se na internetskim stranicama Primorsko-goranske županije.

Opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2012. godinu objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/3

Ur. broj: 2170/1-01-01/4-13-13

Rijeka, 9. travnja 2013.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

Predsjednik
Ingo Kamenar, v. r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna  


http://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=837&mjesto=00001&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr