SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

28.

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11), članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/ 09), Općinsko vijeće Općine Viškovo na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Programa gradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo
za 2013. godinu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu

 (»Službene novine PGŽ« broj 49/12) u daljnjem tekstu Program, članak 2. mijenja se i glasi:

Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa tijekom 2013. godine je sljedeći:

-prihod od komunalnog doprinosa
tekuće godine 577.232,97 kn

-prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 7.981.181,03 kn

-vodni doprinos tekuće godine 200.000,00 kn

-prihod od prodaje grobnih mjesta
- prenesena sredstva 63.261,00 kn

-ostali prihodi i naknade 50.500,00 kn

-pomoć EU 872.260,00 kn

-ostale pomoći 68.400,00 kn

-primljeni zajam 10.454.000,00 kn

-povrat zajmova 1.080.800,00 kn

-prihodi iz cijene komunalnih usluga
namijenjenih razvoju 903.000,00 kn

-prihod od naknade za koncesije 80.000,00 kn

UKUPNO: 22.330.635,00 kn

(slovima: dvadesetdvamilijunatristotridesettisućašestotridesetpetkuna i 00/100)

Ta sredstva se raspoređuju za građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavku opreme.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

I/Program izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Viškovo za 2013. godinu čini izgradnja sljedećeg:

1. Javne površine:


a) Uređenje novih javnih površina: radovi

vezani za uređenje zelenih površina

i ostalih javnih površina 135.000,00 kn

b) Izrada ograde na igralištu Garići 87.000,00 kn

c) komunalna oprema - igralište Petrci 87.000,00 kn

d) Uređenje sportskog parka Sroki 506.150,00 kn

e) elektroradovi manifestacije 11.250,00 kn

f) Fitnes park u Viškovu 61.875,00 kn


UKUPNO: 888.275,00 kn


Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-prihod od komunalnog doprinosa tekuće
godine 73.125,00 kn

-prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 21.550,00 kn

-prihod od naknade za koncesije 46.600,00 kn

-primljeni zajam 747.000,00 kn

2. Ceste:


a) Cesta Kapiti-Furićevo - projekti 75.000,00 kn

b) Cesta Viškovo-Turčino - Prema DPU

Adriametal - glavni i izvedbeni projekt 76.250,00 kn

c) Cesta Brnasi-Dovičići - izgradnja 1.103.230,00 kn

d) Cesta RZ-8 Drenova - glavni i

izvedbeni projekt 332.305,00 kn

e) Cesta ŽC5025 Vozišće-Mavri -

projektna dokumentacija 18.750,00 kn

f) Cesta ŽC5055 Mladenići - Saršoni

- projektna dokumentacija 26.250,00 kn

g) Spojna cesta »D« u Blažićima - glavni

i izvedbeni projekt 65.000,00 kn

h) Put Furićevo k.č. 4027/2, 4029 - glavni

i izvedbeni projekt 96.500,00 kn

i) Otkup zemljišta za buduće projekte 7.000.000,00 kn

j) Asfaltiranje ostalih nerazvrstanih cesta 500.000,00 kn

k) Izgradnja zidova i upojnih bunara 485.000,00 kn

l) Smjerokazne ploče - radna i trgovačka

zona 31.000,00 kn

m) Ugibalište Benčani - izgradnja 470.000,00 kn

n) Prometno rješenje Viškovo III

- izvođenje 180.000,00 kn

o) Prometno rješenje Petrci - izvođenje 390.000,00 kn

p) Cesta II sa infrastrukturom - izgradnja 135.000,00 kn

r) Cesta Trampi-marinići - otkup

zemljišta 1.978.500,00 kn

s) Nogostup Saršoni-Garići - projektna

dokumentacija 60.000,00 kn

t) Put u Kosima - projektna dokumentacija

za rekonstrukciju 26.000,00 kn


UKUPNO: 13.048.785,00 kn


Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-prihod od komunalnog doprinosa
tekuće godine 387.107,97 kn

-prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 3.788.927,03 kn

-vodni doprinos tekuće godine 200.000,00 kn

-ostali prihodi i naknade 50.500,00 kn

-primljeni zajam 8.622.250,00 kn

3. Groblje Viškovo i Bujki:


a) Potvrda glavnog projekta i izvedbeni

projekt groblja Viškovo, građenje,

nabavka opreme 5.162.375,00 kn


UKUPNO: 5.162.375,00 kn


Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-prihod od komunalnog doprinosa
tekuće godine 10.000,00 kn

-prihod od prodaje grobnih mjesta
- prenesena sredstva 63.261,00 kn

-prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 4.004.364,00 kn

-primljeni zajam 1.084.750,00 kn

4. Javna rasvjeta:


a) Prigodna iluminacija - nabavka opreme 174.000,00 kn

b) Priključci za iluminaciju na stupovima

JR - radovi 20.000,00 kn

c) Proširenje javne rasvjete 220.000,00 kn

d) EU projekt STOP CO2 - zamjena

rasvjetnih tijela LED tehnologijom 800.000,00 kn


UKUPNO: 1.214.000,00 kn


Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-prihod od komunalnog doprinosa tekuće
godine 107.000,00 kn

-prihod od komunalnog doprinosa
- prenesena sredstva 166.340,00 kn

-pomoć EU 872.260,00 kn

-ostale pomoći 68.400,00 kn

5. Sanacija odlagališta i nabavka opreme-pomoć

KD Čistoća 1.491.000,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-cijene komunalnih usluga namijenjenih
razvoju 448.000,00 kn

-povrat zajmova - namjenska razvojna
sredstva (komunalna društva) 1.043.000,00 kn

6. Nabavka opreme i otplata kredita - pomoć

KD Autotrolej 526.200,00 kn

Potrebna financijska sredstva osigurat će se iz:

-cijene komunalnih usluga namijenjenih
razvoju 455.000,00 kn

-povrat zajmova - namjenska razvojna
sredstva (komunalna društva) 37.800,00 kn

-prihod od naknade za koncesije 33.400,00 kn


SVEUKUPNO (1.-6.): 22.330.635,00 kuna


(slovima: dvadesetdvamilijunatristotridesettisućašestotridesetpetkuna i 00/100)

Članak 3.

Ove 1. izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-05/04-13-48

Viškovo, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr