SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

15.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) te članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 6/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Poslovnika o radu općinskog vijeća

Članak 1.

U Poslovniku o radu Općinskog vijeća (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/09) u članku 2. stavak 2. se mijenja i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova, a ukoliko je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi političke stranke zamjenjuje neizabrani kandidat s iste liste s koje je izabran i član kojem je mandat prestao ili mu miruje, a određuje ga politička stranka koja je bila predlagatelj kandidacijske liste.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s dotične liste, a određuje ga politička stranka sukladno sporazumu, a kad sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovorno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi sljedeći neizabrani kandidat s dotične liste.

Političke stranke su dužne o sklopljenom sporazumu odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela.

Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste.«

Članak 3.

U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem, većinom glasova svih vijećnika. »

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik i jedan potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog. Prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika iz reda predstavničke većine može dati najmanje 1/3 vijećnika, a prijedlog za izbor potpredsjednika iz reda predstavničke manjine daje predstavnička manjina.«

Stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 4.

U članku 10. stavak 6. se mijenja i glasi:

»U slučaju nemogućnosti predsjedavanja Općinskim vijećem, predsjednika vijeća zamjenjuje potpredsjednik vijeća izabran na prijedlog većine u vijeću.

Članak 5.

U članku 13. riječ »tijela« zamjenjuje se riječju » odjela«.

Članak 6.

U članku 25. stavku 2. iza riječi »tome« dodaju se nove riječi koje glase:

»u pisanom obliku«.

Članak 7.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»O sazvanim sjednicama predsjednik Općinskog vijeća izvješćuje Općinskog načelnika najkasnije 10 dana prije dana održavanja sjednice.«

Članak 8.

U članku 38. brišu se riječi » preporuke, rješenja, upute, naputke, deklaracije.«

Članak 9.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»Akte Općinskog vijeća potpisuje predsjednik Općinskog vijeća, odnosno potpredsjednik ako je predsjedavao Općinskom vijeću na kojem su akti doneseni.«

Članak 10.

U članku 44. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Zaključci kojima se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja i utvrđuju obveze tijela Općinskog vijeća u pogledu izvršavanja odluka, objavljuju se u službenom glasilu po posebnoj odluci Općinskog vijeća.«

Stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 11.

Članci 45., 46. i 47. brišu se

Članak 12.

Članak 48. mijenja se i glasi:

»Postupak donošenja akta pokreće se prijedlogom akta.

Ovlašteni predlagatelji akata koje donosi Općinsko vijeće jesu: vijećnici, klub vijećnika i Općinski načelnik, osim ako je zakonom propisano da pojedini prijedlog mogu podnijeti samo određena tijela.«

Prijedlog akta sadrži pravnu osnovu za donošenje, tekst prijedloga akta s obrazloženjem, tekst odredaba važećeg akta koji se mijenja odnosno dopunjuje. Uz prijedlog akta može se podnijeti i odgovarajuća dokumentacija.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ustanovi da podneseni prijedlog odluke Općinskom vijeću, odnosno drugi akt nije sastavljen u skladu s odredbama ovog Poslovnika, zatražit će od predlagatelja da u određenom roku uskladi prijedlog akta s odredbama ovog Poslovnika.

Za vrijeme dok predlagatelj akta ne otkloni nedostatak akta, smatrat će se da ne teku rokovi za razmatranje akata utvrđenim ovim Poslovnikom, a ako nedostaci akta ne budu otklonjeni u roku od 15 dana od poziva da se prijedlog akta uskladi, smatrat će se da akt i nije upućen Općinskom vijeću.

Predlagatelj akta odnosno njegov predstavnik može na početku rasprave podnijeti uvodno usmeno izlaganje i kratko dopunsko obrazloženje prijedloga, a ako se predlaže da opći akt stupi na snagu danom objave, dužan je posebno obrazložiti opravdanost ranijeg stupanja na snagu.

Predlagatelj akta ima pravo uzimati riječ u tijeku rasprave, davati objašnjenja, iznositi svoja mišljenja i izjašnjavati se o podnesenim amandmanima i o izraženim mišljenjima i primjedbama.

Općinski načelnik može tražiti riječ u tijeku rasprave o aktu i kada on nije predlagatelj. Ista prava ima i izvjestitelj radnog tijela.

Članak 13.

Članak 50. mijenja se i glasi:

»Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 15 minuta.

Nakon uvodnog obrazloženja predlagatelja akta, o predloženom prijedlogu akta prvo se izjašnjavaju klubovi vijećnika u trajanju od 10 minuta.

Nakon klubova vijećnika o predloženom prijedloga akta izjašnjavaju se radna tijela u trajanju od 10 minuta.«

Članak 14.

U članku 57. stavku 1. točki 2. riječi »radno tijelo« zamjenjuju se riječima »klub vijećnika«.

Članak 15.

U članku 63. iza riječi »općinski načelnik« dodaju se riječi »kao jedini ovlašteni predlagatelj«.

Iza stavka 1. dodaje se stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a općinski načelnik ne predloži odluku o privremenom financiranju, većina svih vijećnika ima pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.

Odluka o privremenom financiranju mora biti predložena u skladu sa zakonom.«

Članak 16.

Iza članka 63. dodaje se novi članak 63. a koji glasi:

»Ako se u zakonom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju, na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu«.

Članak 17.

U članku 64. iza riječi »rasprave« dodaje se točka, a riječi » o razdjelu proračuna na koji se amandman odnosi« brišu se.

Članak 18.

U članku 78. stavku 3. riječi »u daljnjem roku od 15 dana« zamjenjuje se riječima »u roku od 8 dana«.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

»Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2.,3. i 4. ovog članka mora se održati u roku od 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2.,3., 4. i 5. ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 19.

Članak 79. mijenja se i glasi:

»Sjednicu Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.

Na sjednicu Općinskog vijeća pozivaju se: vijećnici, Općinski načelnik, zamjenici Općinskog načelnika, izvjestitelji i ostali pozvani od strane predsjednika vijeća.

Sjednice Općinskog vijeća mogu se sazvati i elektroničkim putem.

Materijali za sjednicu Općinskog vijeća dostavljaju se: vijećnicima, Općinskom načelniku, zamjenicima Općinskog načelnika, izvjestiteljima po pojedinim temama, predsjedniku vijeća mjesnog odbora, predstavniku i vijeću nacionalnih manjina i predsjedniku radnih tijela.

Predsjednicima radnih tijela dostavljaju se samo oni materijali koji se odnose na djelokrug njihovog rada.

Predsjednik Općinskog vijeća odlučuje koji materijali se odnose na djelokrug rada određenog radnog tijela te o tome pismeno obavještava upravni odjel.

Materijali se dostavljaju u digitalnom obliku.«

Članak 20.

U članku 81. stavak 5. briše se.

Članak 21.

Sjednici Općinskog vijeća predsjedava predsjednik Općinskog vijeća, a u njegovoj odsutnosti ili spriječenosti potpredsjednik vijeća izabran na prijedlog većine u vijeću.

Članak 22.

U članku 86. stavak 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»Nakon izlaganja predsjednika klubova vijećnika, predsjednik Općinskog vijeća daje riječ predsjedniku radnog tijela Općinskog vijeća, koji može govoriti u funkciji predsjednika radnog tijela najdulje 10 minuta.

Predsjednik Općinskog vijeća utvrđuje vijećnike i redoslijed vijećnika koji su se prijavili za raspravu, prije iznošenja stavova klubova vijećnika.

Iza stavka 6. dodaju se novi stavci 7., 8., 9., 10. i 11. koji glase:

»Nakon utvrđivanja redoslijeda prijavljenih vijećnika predsjednik Općinskog vijeća daje riječ vijećniku po redoslijedu prijavljivanja.

Vijećnik u prvom krugu rasprave može govoriti najdulje 5 minuta. Iznimno, zbog važnosti teme Općinsko vijeće može odlučiti da pojedini vijećnik može govoriti i dulje«.

Nakon što su svi prijavljeni vijećnici sudjelovali u raspravi predsjednik Općinskog vijeća poziva sve vijećnike da se prijave za drugi krug rasprave.

U drugom krugu rasprave mogu sudjelovati svi vijećnici neovisno o sudjelovanju u prvom krugu rasprave.

Vijećnik u drugom krugu rasprave može govoriti najdulje 3 minute.

Članak 23.

Članak 87. mijenja se i glasi:

»U tijeku rasprave svaki vijećnik neovisno da li je sudjelovao u raspravi i Općinski načelnik ima pravo zatražiti od predsjednika Općinskog vijeća najviše dvije replike na iznijet govor, isto se mora odmah omogućiti, ali ne duže od 1 minute po replici.«

Članak 24.

Članak 88. briše se.

Članak 25.

U članku 102. stavak 2. briše se.

Članak 26.

U članku 103. stavku 3. iza riječi pitanja dodaje se točka, a riječ »odjednom« briše se.

Članak 27.

U članku 116. stavak 1.mijenja se i glasi:

»Sjednice vijeća tonski se snimaju, a isti snimak se čuva sukladno odredbama Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva«.

U stavku 2. iza riječi »sjednice« briše se točka i dodaju riječi »do usvajanja zapisnika.«

Stavak 3. briše se.

Članak 28.

U članku 118. stavku 2. riječi » prostornim mogućnostima« zamjenjuju se riječima » raspoloživim sjedećim mjestima za goste«.

Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:

»U svom izlaganju gost se mora pridržavati sljedećeg:

- držati se predmeta o kojem se raspravlja,

- da ne omalovažava ili vrijeđa predsjednika Općinskog vijeća, druge vijećnike i Općinskog načelnika,

- da svojim vladanjem ne odstupa od općih pravila vladanja u vijeću ili na drugi način remeti rad sjednice.«

Zbog nepoštivanja stavka 4. ovog članka predsjednik Općinskog vijeća može gostu oduzeti riječ ili ga udaljiti iz vijećnice.

Članak 29.

U članku 123. stavku 1. riječi » rezultatima rada vijeća« zamjenjuju se riječima » radu vijeća«.

U stavku 2. iza riječi vijeća dodaje se točka, a riječi » a uz suglasnost predsjednika Općinskog vijeća« brišu se.

Stavak 3. briše se.

Članak 30.

U cijelom tekstu Poslovnika o radu Općinskog vijeća riječi » Upravni odjel ureda načelnika« zamjenjuju se riječima »Upravni odjel koji obavlja stručne poslove za potrebe Općinskog vijeća (u daljnjem tekstu: Upravni odjel)«.

Članak 31.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika o radu Općinskog vijeća stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 16. koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-03/01-13-27

Viškovo, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr