SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VIŠKOVO
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

14.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) te članka 35. Statuta Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 6/13) Općinsko vijeće Općine Viškovo na 41. sjednici održanoj 4. travnja 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta Općine Viškovo

Članak 1.

U Statutu Općine Viškovo (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 6/13) u članku 35. alineji 9. iza riječi »nekretnina« dodaju se riječi »te raspolaganju ostalom imovinom«.

Članak 2.

U članku 36. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno će raspustiti Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju.«

Članak 3.

U članku 58. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Mandat Općinskom načelniku i njegovim zamjenicima prestaje ako u zakonom određenom roku ne bude donesen proračun, odnosno odluka o privremenom financiranju, u kojem slučaju će Vlada Republike Hrvatske na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu istovremeno raspustit Općinsko vijeće i razriješiti Općinskog načelnika i njegove zamjenike koji su izabrani zajedno s njim.«

Stavak 6. mijenja se i glasi:

»U slučaju iz stavka 2. ovog članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika Vlade Republike Hrvatske za obavljanje poslova iz nadležnosti izvršnog i predstavničkog tijela i raspisati prijevremene izbore sukladno posebnom zakonu.«

Članak 4.

Ove Izmjene i dopune Statuta Općine Viškovo stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-04/13-01/02

Ur. broj: 2170-09-06/01-13-26

Viškovo, 4. travnja 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VIŠKOVO

Predsjednik

Igor Rubeša, ing., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr