SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 15. Petak, 5. travnja 2013.
OPĆINA VINODOLSKA
3B2 EDGAR HTML from SKRAD 7094..7119

12.

Na temelju članka 54. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/97, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 139. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine« broj 144/12), članka 48. st. 1. alineja druga Statuta Općine Vinodolske općine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 40/09), Općinsko vijeće Općine Vinodolske općine na 23. sjednici održanoj 25. ožujka 2013. godine, donijelo je

POSLOVNIČKU ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog
vijeća Vinodolske općine

Članak 1.

U Poslovniku općinskog vijeća Općine Vinodolske općine, skraćen naziv: Vinodolska općina ili samo Općina ( u daljnjem tekstu: Poslovnik), u članku 3. st. prvi iza riječi sjednica uvodi se riječ »općinskog«, a riječ »Vijeća« umjesto velikim piše se malim slovom,

- Stavak 3. članka 3. Poslovnika se mijenja i glasi:

»Konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća do izbora predsjednika predsjedava prvi izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova a ako je više lista dobilo isti najveći broj glasova sjednici predsjedava prvi izabrani kandidat s liste koja je imala manji redni broj na glasačkom listiću«.

Članak 2.

U članku 5. Poslovnika stavak drugi mijenja se i glasi: »Predsjedatelj izgovara prisegu slijedećeg sadržaja«.

»PRISEŽEM SVOJOM ČAŠĆU DA ĆU DUŽNOST VIJEĆNIKA U OPĆINSKOM VIJEĆU VINODOLSKE OPĆINE OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO, I DA ĆU SE U SVOM RADU DRŽATI USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE, ZAKONA I STATUTA VINODOLSKE OPĆINE, TE DA ĆU SE ZAUZIMATI ZA SVEKOLIKI NAPREDAK REPUBLIKE HRVATSKE I VINODOLSKE OPĆINE.«

Stavak treći članka 5. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Predsjedatelj poslije pročitane prisege proziva pojedinačno vijećnike, a vijećnik nakon što je izgovoreno njegovo ime i prezime, ustaje i izgovara »PRISEŽEM«.

Članak 3.

Članak 7. Poslovnika mijenja se i isti glasi:

»U slučaju mirovanja mandata i prestanka mandata vijećnika, vijećnika zamjenjuje zamjenik vijećnika«.

»Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi dviju ili više političkih stranaka zamjenjuje neizabrani kandidat s određene liste, a određuje ga politička stranka, sukladno sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, političke stranke zamjenika određuju dogovoreno. Ako se dogovor političkih stranaka ne postigne, zamjenjuje ga prvi slijedeći neizabrani kandidat s određene liste«.

»Političke stranke dužne su o sklopljenom sporazumu, odnosno postignutom dogovoru obavijestiti upravno tijelo nadležno za poslove predstavničkog i izvršnog tijela«.

»Vijećnika izabranog na kandidacijskoj listi grupe birača zamjenjuje prvi slijedeći neizabrani kandidat s liste«.

Članak 4.

Članak 13. u cijelosti se mijenja i glasi:

»Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika

Predsjednika i potpredsjednike bira Općinsko vijeće, javnim glasovanjem.

Predsjednik i prvi potpredsjednik bira se iz reda predstavničke većine, a drugi potpredsjednik iz reda predstavničke manjine, na njihov prijedlog.

Prijedlog vijećnika mora biti podnesen u pisanom obliku i potvrđen potpisom vijećnika, Vijećnik može svojim potpisom podržati prijedlog samo za jednog kandidata«.

Članak 5.

Iza članka 13. Uvode se novi članci: 13-a, 13-b, 13-e i 13- d, koji glase:

»Članak 13-a«

»Izbor predsjednika i potpredsjednika se obavlja glasovanjem zasebno za svakog kandidata.

Ako prigodom glasovanja za izbor predsjednika i potpredsjednika niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako je za izbor predsjednika i potpredsjednika bilo predloženo više od dva kandidata, u ponovljenom glasovanju sudjeluju dva kandidata koji su dobili najviše glasova.

Ako su kandidati dobili isti broj glasa, glasovanje o istim kandidatima se ponavlja.

Ako ni u ponovljenom glasovanju niti jedan kandidat ne dobije potrebnu većinu ponavlja se izborni postupak u cijelosti.

Između izabranih potpredsjednika Općinskog vijeća, predsjednik Vijeća određuje prvog potpredsjednika, koji ga zamjenjuje u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti«.

»Članak 13-b«

»Prava i dužnosti predsjednika Općinskog vijeća propisana su Statutom Vinodolske općine i ovim Poslovnikom«.

»Članak 13-c«

»Predsjednik Općinskog vijeća prema potrebi, saziva međustranački kolegij koji se sastoji od predsjednika klubova vijećnika«.

»Članak 14-d«

»Predsjedniku Općinskog vijeća u pripremanju i organiziranju sjednice Općinskog vijeća pomaže pročelnik Upravnog odjela čije tijelo, Odsjek za pravne i opće poslove, obavlja stručne poslove za Općinsko vijeće«.

Članak 6.

Članak 17. mijenja se i glasi:

» Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje 1/3 vijećnika (5), može se pokrenuti postupak razrješenja predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća.

Prijedlog za razrješenje se dostavlja predsjedniku Općinskog vijeća u pisanom obliku i isti mora sadržavati obrazloženje prijedloga.

Predsjednik Općinskog vijeća dužan je prijedlog uvrstiti u dnevni red sjednice Općinskog vijeća koja se mora održati najkasnije u roku 30 dana od kada je prijedlog zaprimljen.

Ako Općinsko vijeće donese odluku o razrješenju predsjednika i oba potpredsjednika Općinskog vijeća, mandat i prava na temelju obavljanja dužnosti im prestaju danom donošenja odluke, ako odlukom o razrješenju nije drugačije određeno«.

Članak 7.

»U članku 18.stavak drugi se dopunjuje tako što se iza riječi »dužnost« stavlja zarez i dodaje dio teksta: »a najkasnije 30 dana od dana podnošenja ostavke«.

U stavku trećem ispred riječi: »potpredsjednika« stavlja se »prvog«.

Članak 8.

»U članku 25.briše se riječ »troškova«.

Članak 9.

»U članku 32. Poslovnika na kraju se dodaje jedna alineja - radno tijelo Vijeća i to:

»- Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda«.

Članak 10.

U članku 35. Poslovnika riječ »odbora« se briše, a umjesto nje se uvode riječi i» radnih tijela«.

Iza riječi »može« dodaje se dio teksta koji glasi: »posebnom odlukom«.

Članak 11.

U članku 39. stavak zadnji Poslovnika riječi:»troškova« se briše iz teksta.

Članak 12.

U članku 44. stavak prvi iza riječi »sjednici« dodaju se riječi »radnog tijela«.

Članak 13.

U članku 45. Poslovnika iza stavka prvog uvodi se stavak drugi i stavak treći koji glase:

»U radnim tijelima razmatraju se akti koje donosi Općinsko vijeće, a odnosi se na djelokrug radnog tijela«.

»Radno tijelo obvezno je svojim zaključcima obavijestiti predlagatelja akta, općinskog Načelnika i Općinsko vijeće«.

Članak 14.

Iza članka 60. Uvode se novi članak 60-a koji glasi:

»Članak 60-a«

»Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda osniva se radi organiziranja procjene štete od elementarnih nepogoda na području Općine. Povjerenstvo ima predsjednika i (4) člana koji se imenuju na vrijeme od (4) godine. Povjerenstvo se osniva radi obavljanja sljedećih poslova:

- Utvrđuje nastalu štetu, organizira i usklađuje njezinu procjenu,

- Surađuje sa županijskim Povjerenstvom,

- Potvrđuje procjenu štete, za čije otklanjanje odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva u proračunu Općine,

- Predlaže Državnom povjerenstvu odobrenje žurne pomoći, prema žurnom postupku, na temelju izvješća i mišljenja, Županijskog povjerenstva.

- Daje i utvrđuje podatke za proglašenje elementarne nepogode,

- Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu, u redovnoj proceduri,

- Za Načelnika Općine izrađuje izvješća o nastalim štetama i utrošku sredstava pomoći«.

Povjerenstvo se bira isključivo iz reda znanstvenih i stručnih osoba.«

Članak 15.

Naslov glave IV Poslovnika se mijenja i glasi:

»IV. ODNOS OPĆINSKOG VIJEĆA I OPĆINSKOG NAČELNIKA«

Članak 16.

U članku 61. Poslovnika stavak prvi se mijenja i glasi:

»Općinski Načelnik i Zamjenik Načelnika na prvoj sjednici Općinskog vijeća polaže prisegu. Predsjednik Općinskog vijeća čita prisegu slijedećeg sadržaja«:

Članak 17.

U članku 64. iza stavka četiri uvodi se novi stavak peti koji glasi:

»Izvjestitelj, nazočan na sjednicama Općinskog vijeća i radnih tijela Općinskog vijeća, sudjeluje u njihovom radu, iznosi stajališta Načelnika, daje obavijesti i stručna objašnjenja, te obavještava Načelnika o stajalištima i mišljenjima Općinskog vijeća, odnosno radnih tijela Vijeća«.

Članak 18.

Iza članka 70. Poslovnika uvodi se novi članak 70-a koji glasi:

»Članak 70-a«

»Postupak i način opoziva Općinskog načelnika propisan je Statutom Vinodolske općine.«

Članak 19.

U članku 72. Poslovnika iza stavka jedan uvodi se stavak drugi koji glasi:

»Sve akte koje donosi Vijeće potpisuje predsjednik Vijeća.«

Članak 20.

U članku 77.stavak prvi iza riječi »izvornike«, dodaje se dio teksta koji glasi:

»Odluka i drugih akata Općinskog vijeća.«

Iza stavka trećeg Poslovnika na kraju dodaje se novi stavak koji glasi:

»Izvornici akata Općinskog vijeća čuvaju se u pismohrani Općine.«

Članak 21.

U članku 78. Poslovnika riječi: »u službenom glasilu Primorsko-goranske županije«, zamjenjuje se tekstom koji glasi: »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Iza riječi» Županije« dodaju se riječi: » i na WEB stranici Općine«.

Članak 22.

Članak 83. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Pravo na podnošenje prijedloga za raspisivanje referenduma o opozivu Općinskog Načelnika i njegova zamjenika ima 20% ukupnog broja birača Općine.

Ako se utvrdi da je prijedlog podnesen od potrebnog broja birača, Općinsko vijeće raspisuje referendum u roku od 30 dana zaprimanja odluke središnjeg ureda državne uprave.«

Članak 23.

Iza članka 89. Poslovnika uvodi se novi članak 89-a koji glasi:

»Članak 89-a«

»Uvodno izlaganje i dopunsko obrazloženje prijedloga akta može trajati najduže 5 minuta, a za prijedlog proračuna i prijedlog prostornog plana 15 minuta.

Općinsko vijeće može posebnom odlukom odobriti i duže trajanje uvodnog izlaganja i obrazloženja od propisanog stavkom 1. ovog članka.«

Članak 24.

U članku 93. Poslovnika stavak 4. mijenja se i glasi:

»Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavnim djelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje.«

Članak 25.

Iza članka 93. Poslovnika stavak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 93-a«

»Amandman prihvaćen na sjednici Vijeća postaje sastavnim dijelom konačnog prijedloga akta i o njemu se odvojeno ne glasuje.«

- ako ga je podnio predlagatelj akta,

- ako ga je podnio Odbor za statutarno-pravna pitanja i s njime se suglasio predlagatelj akta,

- ako ga je podnio vijećnik ili radno tijelo i s njima se usuglasio predlagatelj akta.

- ako konačni prijedlog akta nije podnio načelnik, o amandmanima na prijedlog s kojima se nije usuglasio Načelnik, se glasuje odvojeno.«

Članak 26.

U članku 94. Poslovnika stavak treći se mijenja i glasi:

»Većinom glasova svih članova Vijeće donosi odluku o raspisivanju referenduma o pitanjima iz samoupravnog djelokruga utvrđenih Statutom Vinodolske općine.«

Članak 27.

U članku 108. Poslovnika na kraju se dodaju dva nova stavka koja glase:

»Za donošenje akata po hitnom postupku, ne primjenjuju se propisani rokovi utvrđeni u članku 84. ovog Poslovnika.

»Prijedlog za donošenje akta po hitnom postupku podnosi se predsjedniku Općinskog vijeća najkasnije dan prije održavanja sjednice Općinskog vijeća.«

Članak 28.

Iza glave» 4. Donošenje akata po hitnom postupku«

Uvodi se nova GLAVA »5. DONOŠENJE PRORAČUNA I GODIŠNJEG OBRAČUNA PRORAČUNA OPĆINE«

»Članak 112-a«

»Prijedlog proračuna, projekcija proračuna za slijedeće dvije proračunske godine i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine, podnosi Načelnik kao jedini ovlašteni predlagatelj na način i u rokovima propisanim zakonom.

Općinski načelnik može podneseni prijedlog proračuna povući i nakon glasovanja o amandmanima, a prije glasovanja o proračunu u cjelini.

Ako se proračun za narednu godinu ne može donijeti prije početka godine za koju se donosi, a Načelnik ne predloži privremeno financiranje, nadležno radno tijelo Općinskog vijeća, za proračun ili najmanje sedam vijećnika imaju pravo predložiti donošenje odluke o privremenom financiranju.«

»Članak 112-b«

»Ako se u zakonskom određenom roku ne donese proračun odnosno odluka o privremenom financiranju na prijedlog središnjeg tijela državne uprave nadležnog za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu Vlada Republike Hrvatske istovremeno raspušta Općinsko vijeće i razrješuje Općinskog načelnika te imenuje povjerenika i raspisuje privremene izbore sukladno posebnom zakonu.«

»Članak 112-c«

»Proračun i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna donose se većinom glasova svih vijećnika.«

Članak 29.

U članku 113. Poslovnika stavak drugi briše se iz teksta.

U stavku pet i šest, riječi »stavka 3.« Zamjenjuju se riječima »stavka 2.«

Članak 30.

Članak 114. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Članak 114.«

»Sjednica Općinskog vijeća saziva predsjednik Općinskog vijeća.

Predsjednik Općinskog vijeća je dužan sazivati sjednicu Vijeća na obrazloženi prijedlog najmanje jedne trećine vijećnika ili na prijedlog Načelnika, u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva. Prijedlog mora biti u pisanom obliku i potpisan od vijećnika, odnosno Načelnika.

Sjednice Općinskog vijeća traju dok se ne iscrpi utvrđeni Dnevni red.

Ako predsjednik Općinskog vijeća ne sazove sjednicu u roku iz stavka 2. Ovog članka, sjednicu će sazvati Načelnik u roku 8 dana.

Nakon proteka rokova iz stavka 2. i 4. ovog članka sjednicu Općinskog vijeća može na zahtjev jedne trećine vijećnika, sazvati čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave. Zahtjev vijećnika mora biti predan u pisanom obliku i potpisan od vijećnika.

Sjednica sazvana na način propisan stavcima 2,4 5.ovog članka mora se održati u roku 15 dana od dana sazivanja.

Sjednica sazvana protivno odredbama stavaka 2.,4.,5. i 6.ovog članka smatra se nezakonitom, a doneseni akti ništavima.«

Članak 31.

U članku 117.Poslovnika stavak drugi iza riječi »postoje«, stavlja se zarez i dodaje riječ:»osobito«

Na kraju zadnjeg stavka dodaje se novi zadnji stavak koji glasi: » O drugačijem načinu sazivanja sjednice i opravdanosti razloga za sazivanje sjednice u kraćem roku odlučuje predsjednik Općinskog vijeća.«

Članak 32.

U članku 118. Poslovnika u stavku prvom iza riječi »tijela« briše se »i« i dodaju se riječi ;:»i sredstvima javnog priopćavanja«.

U stavku drugom briše se riječ: »medijima«

Članak 33.

U članku 122. Poslovnika u zadnjem stavku umjesto točke stavlja se zarez i dodaje: »a nakon toga se odlučuje o hitnosti postupka.«

Članak 34.

Iza članka 124. Poslovnika uvodi se novi članak 124-a koji glasi:

»Članak 124-a«

»Tijekom sjednice Vijeća ne može se promijeniti redoslijed rasprave o pojedinom predmetu utvrđenog dnevnog reda.

Predlagatelj čiji je predmet uvršten u prijedlog Dnevnog reda može odustati od svog prijedloga i nakon što je dnevni red utvrđen. U tom slučaju smatra se da je odgovarajuća točka skinuta s dnevnog reda sjednice i smatra se da prijedlog nije podnijet.

Ovlašteni predlagatelj ne može ponoviti prijedlog akta bitno podudaranog sadržaja koji nije uvršten u Dnevni red Općinskog vijeća na način propisan člankom 84.ovog Poslovnika prije proteka roka od 3 mjeseca od dana odlučivanja Općinskog vijeća o dnevnom redu.«

Članak 35.

U članku 139. Poslovnika uvodi se, na kraju, novi stavak zadnji koji glasi:

»Ako vijećnik odbije napustiti sjednicu u slučaju kada ga je predsjednik Vijeća udaljio sa sjednice Općinskog vijeća, predsjednik Vijeća će utvrditi da je vijećnik udaljen sa sjednice i da se ne broji prilikom glasovanja«.

Članak 36.

Iza članka 147. Poslovnika uvodi se novi članak 147-a koji glasi:

»Članak 147-a«

»Ukoliko se sjednice Općinskog vijeća snimaju tonski, prijepis tonske snimke sjednice čuva se trajno, u Upravnom odjelu-Odsjek za pravne i opće poslove.«

Odsjek za pravne i opće poslove dužan je omogućiti vijećniku, na njegov zahtjev, da sasluša tonski snimak sjednice«.

Članak 37.

U članku 148. Poslovnika iza stavka drugog uvode se novi stavci koji glase:

»Predstavnici udruga građana, građani i predstavnici medija mogu pratiti rad Općinskog vijeća, ali ne smiju remetiti red i tijek sjednice (primjerice; glasno razgovarati, upotrebljavati mobitel i dr.).«

»Ako je broj osoba koje prate rad Općinskog vijeća veći od broja raspoloživih mjesta, predsjednik Općinskog vijeća određuje broj osoba koje mogu pratiti rad Općinskog vijeća.«

Članak 38.

Iza članka 153. Poslovnika uvodi se novi članak 153-a koji glasi:

»Članak 153-a«

» O radu Općinskog vijeća javnost se obavještava putem sredstava javnog priopćavanja oglasnih ploča i objavom na WEB stranici Općine.

Najava održavanja sjednice, materijal za sjednicu, donesene odluke i akti te zapisnici o radu Općinskog vijeća, objavljuju se na službenim WEB stranicama Općine.«

Članak 39.

Članak 160. Poslovnika mijenja se i glasi:

»Ova Poslovnička odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, osim članka 112- b, koji stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih slijedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela.«

Klasa: 021-05/13-01/1

Ur. broj: 2107-03/13-01-3-05

Bribir, 25. ožujka 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE VINODOLSKE OPĆINE

Predsjednica vijeća

Olga Antonić-Dukić, dr. med., v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr